ANKAPARK ihaleye çıkıyor

ANKAPARK'ın işletmesi ihale ediliyor... Peki ANKAPARK ihale tutarı kaç TL? ANKAPARK ihalesi ne zaman? İşte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalenin detayları...

ANKAPARK işletmesi ihaleye çıkıyor… Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ANKAPARK projesinin ihale detayları bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla açıklandı…

ANKAPARK nerede?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un derlediği bilgilere göre ANKAPARK, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahalllesi sınırları içerisinde kalan Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinde yer alıyor.

ANKAPARK kaç metrekare?

ANKAPARK, Ankara Yenimahalle İlçesi 2108 Ada 19 Parsel ve 2010 Ada 9-15-18 Parsel üzerindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare üzerine kurulu…

ANKAPARK ihale bedeli kaç TL?

ANKAPARK işletmesinin ihale tutarı muhammen bedeli 765 milyon 600 bin TL, geçici teminat tutarı ise 22 milyon 968 bin TL olarak belirlendi.

ANKAPARK ihalesi ne zaman nerede?

ANKAPARK işletme ihalesi, 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki belediye hizmet binasının 18. katında bulunan encümen salonunda toplanacak Belediye encümenince yapılacak.

ANKAPARK ihale ilanı nerede?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından bugün (2 Haziran 2018, Cumartesi) tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle:

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UHDESİNDE BULUNAN ANKAPARKIN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

5659 sayılı kanunun Ek:1 maddesindeki 1605/2018 tarihli değişiklikle 7144 sayılı Kanunun 3. Maddesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıl süreyle tahsis edilen; AOÇ arazisi sınırları içerisinde kalan muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenmiş Ankapark alanının 2886 Sayılı Kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1 – İhale 14.06.2018 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18.katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

2 – İhale suretiyle işletmeye verilecek Ankapark’ın ihale şartnamesi, her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 3. katında bulunan FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Etüd ve Projeler Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 – İstekliler, Şartnamenin K.bölümünde yazılı şartları sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a- Kimlik ve Yetki Belgeleri.

b- İkametgâh Belgesi.

c- Teklif Mektubu,

d- İşletme Şartnamesi ve ekleri,

e- Yer Görme Belgesi.

f- Şartname Alındı Makbuzu.

g- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu.

4 – İhaleye iştirak edecek olanlar 5000 TL (Beşbin Türk Lirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 – İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 – İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 09:00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 – Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla işletmeye ait dosyasındaki bilgileri alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, işletme şartnamesi ve eklerine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 – İşletmeden mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri; ödenmesi gereken her türlü giderler işletmeciye ait olup, işletmeci tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 – İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

S. No İlçesi Mahallesi Ada/Parsel Alanı (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati
1 Yenimahalle Orman

Çiftliği

2108 Ada 19 Parsel

2010 Ada 9-15-18 Parsel

Yaklaşık

1.200.000 m2

765.600.000 TL 22.968.000 TL 10:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

4897/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin