Ankara’da 170 halk otobüsü ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 170 halk otobüsünü 10 yıllığına kiralayacak. Peki ihale ne zaman, nerede? İşte ihale detayları...

Ankara EGO Genel Müdürlüğü, 14 hatta 170 adet halk otobüsünü (Özel Toplu Taşıma Aracı) dönüşümlü çalıştırılmak üzere hatların geçtiği ilçelerden herhangi birinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatiflerine 10 yıl süreli kiraya verilmesi işini ihaleye çıkardı.

İhale bedeli ne kadar?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; 14 hattaki toplam 170 (yüz yetmiş) adet aracın tamamı için 1 (bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 2 milyon 975 bin TL (%18 KDV hariç) olarak açıklanırken, muhammen bedelin yüzde 3’ü oranında (89 bin 250 TL) geçici teminat tutarı belirlendi. İhale, 14 Ağustos 2018 Salı günü saat: 11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda yapılacak. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı…

ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETMESİ MÜESSESESİNCE (EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARACI ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Büyükşehir Belediyesinden:

1 – Kuruluşumuzca 14 adet hatta toplam 170 adet Özel Toplu Taşıma Aracı dönüşümlü çalıştırılmak üzere hatların geçtiği ilçelerden herhangi birinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatiflerine 10 yıl süreli kiraya verilmesi işinin ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 35. maddesinin (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

2 – Söz konusu ihaleye ilişkin şartname; 100,00.- TL bedel karşılığında Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İsteklilerin ihale şartnamesi almaları zorunludur.

3 – İhale 14/08/2018 tarihinde Salı günü saat: 11.00’de Emniyet Mah. Hipodrom Cad. 4. Kat No: 5 A Blok Yenimahalle/ANKARA adresindeki EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni toplantı salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile ve anılan yasanın ilgili diğer madde hükümlerine göre yapılacaktır. İstekliler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnameye uygun olarak hazırlayarak 14/08/2018 tarihinde, Salı günü saat 11:00’e kadar EGO Genel Müdürlüğü Encümenine (ihale komisyonu) sunulmak üzere EGO Genel Müdürlüğü Genel Evrakına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında verecektir. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar yetişmek üzere, iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilebilir. Ancak postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak teklifler kabul edilemez. Verilen teklif mektubu geri alınamaz. İhale şartnamesine uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartları ihtiva eden teklifler geçersizdir.

4 – 14 hattaki toplam 170 (yüz yetmiş) adet aracın tamamı için 1 (bir) yıllık hat kiralama muhammen bedeli 2.975.000- TL. (%18 KDV hariç) olup, muhammen bedelin %3’ü oranında (89.250- TL.) 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun geçici teminat verilmesi zorunludur.

5 – İsteklilerden ihaleye girebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a) İsteklinin hatların geçtiği ilçelerin herhangi birinde kurulmuş taşıma birlik veya kooperatifi adına adres beyanının olması,

b) Taşıma birlik veya kooperatiflerin imza ve yetki sirkülerinin veya taşıma birlik veya kooperatiflerin adına girişimde bulunacak kimselerin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletnamenin ibraz edilmiş olması,

c) İsteklinin 2886 sayılı Yasaya göre cezalı olmadığına dair beyanlarını içerir beyan yazısı (2886 sayılı Yasaya göre yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar) dosyasına eklenmesi,

ç) Taşıma birlik veya kooperatiflerin üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili hususları gösteren kayıtlı belgeler ile birlikte, halen faaliyette olduğuna dair Ticaret Odası faaliyet belgesi veya Ticaret Odası siciline kayıtlı olduğuna dair alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

d) İhale ve işletme şartnamesi alındı makbuzu ile İhale ve işletme şartnamesinin istekli tarafından imzalanarak teklif zarfında sunulması,

e) İsteklilerin şartnamenin ilgili maddesi doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini ihale dosyasına eklemesi gerekmektedir.

6 – İstekliler tekliflerini ihale şartnamesine göre 1 (bir) yıllık KDV hariç olarak vereceklerdir. İhaleye çıkılan ve şartnamesinde belirtilen 14 hatta dönüşümlü çalışacak toplam 170 adet aracın tamamına toplu teklif verilmesi gerekmektedir.

7 – İsteklilerce, hatlarda çalışacak araçların, düzensiz olarak parklanmasının engellenmesi, servis harici zamanlarda şoförlerin kişisel ihtiyaçlarını karşılaması ve dinlenebilmesi, kent merkezinde yaya ve taşıt akımının yoğun olduğu alanlarda yol kenarına park etmiş araç görüntüsünün oluşmasının engellenmesi, trafik akışı ve güvenliğinin kesintiye uğramaması için araçların, merkez ilçelerin herhangi birinde (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle) düzenli park yapmasına imkan sağlayacak nitelikte en az 5000 metrekare otopark ruhsatını haiz park alanının hazır şekilde bulundurulduğuna dair belgenin ihale dosyasına konulması zorunludur.

8 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin