Antalya’da belediyeden satılık Özel Proje Alanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa İlçesi'nde bulunan 4 bin 4,20 metrekare Özel Proje Alanı'nı 7 milyon 68 bin 900 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale detayları haberde...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Muratpaşa İlçesi’nde 12710 ada 14 parsel üzerinde bulunan 4.004,20 metrekare Özel Proje Alanı’nı (Kaks (E)=1) 7 milyon 68 bin 900 TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İhale ne zaman, nerede? 

imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’den derlediği bilgiye göre; ihale, 18 Ekim 2018 Perşembe günü saat 15:30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak. İşte o ihale ilanı, tablo ve detaylar…

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 – İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda tapu kaydı ve plan durumu belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı ihale usulü ile satılacaktır.

2 – Şartname Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 – İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

4.1. Kanuni ikametgâhı ve nüfus cüzdanı fotokopisi olması,

4.2. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

4.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.4. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.5. Yabancı İstekli gerçek kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

4.6. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

TÜZEL KİŞİLERDEN:

4.7. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

4.8. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.9. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.10. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

4.11. Yabancı İstekli tüzel kişiler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşıma ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

4.12. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

4.13. Ortak girişim olması halinde, ortakların hisse oranlarını gösterir noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için gerçek ve tüzel kişiler için istenen belgelerin verilmesi gerekir.)

4.14. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması.

5 – Halen haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6 – Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7- Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 18.10.2018 Perşembe günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz. Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Satılacak taşınmazın;

S.

No

İlçesi Mahallesi Ada

No

Parsel No Yüzölçümü Plan Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Muratpaşa Muratpaşa 12710 14 4.004,20 Özel Proje Alanı

Kaks (E)=1

7.068.900 212.067 18/10/2018 15:30

İlan olunur.

7966/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin