Bakırköy Şenlikköy’de plan değişikliği onaylandı

Bakırköy Şenlikköy’de 276 Ada 3 Parsel, 297 Ada 13, 34, 41 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 2 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. İşte detaylar…

Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 Ada 3 Parsel, 297 Ada 13, 34, 41 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 2 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 05/05/2015 tarih ve 7619 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mahallesi, 276 Ada 3 Parsel, 297 Ada 13, 34, 41 Parsellere İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 1 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 2 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 26/09/2011tarih ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-11916 ve UİP-11917 plan işlem numarası ile 05/05/2015 tarihinde onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07/05/2015-05/06/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu yine İl Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

bakirkoysenlikkoyplann

1/5000 NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan alanı mer’i 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda konut alanı lejandında kalmaktadır. Planda Kuzeyinde Eğitim Tesis Alanı, İdari tesis alanı, güneyinde kısmen askeri alan ve kısmen de konut alanı diğer yönlerde ise konut alanları bulunmaktadır. 1/5000 ölçekli planda alan, konut alanındadır ve yapılaşma şartı E:1.25’dir.

1/5000 ölçekli planda alan, konut alanı ve konut alanı kullanımlarının gerektirdiği donatı alanları kullanım kararları planlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde askeri alanda kalan parseller konut alanı olarak düzenlenmiştir. Konut Alanı’nda yapılaşma şartı E:1.25 ve Hmax:4 Kat’tır. Batıdaki 7 m genişliğindeki yol, 10 m genişliğine çıkarılarak güneydeki 10 m. genişliğinde yol ile birleşmiştir. Güneyde yer alan ve çıkmaz sokak niteliğindeki yol 7 m genişliğinde alandan geçen bir yol ile 10 m. genişliğindeki yola bağlanmıştır

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Plan alanı mer’i 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda askeri alan ve 7 m genişliğinde yol alanında kalmaktadır. Doğusunda 12 m., batısında 7 m. ve kuzeyinde 15 m. genişliğinde yol bulunmaktadır.

1/5000 ölçekli planda alan, konut alanı ve konut alanı kullanımlarının gerektirdiği donatı alanları kullanım kararları planlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde askeri alanda kalan parseller konut alanı olarak düzenlenmiştir. Konut Alanı’nda yapılaşma şartı E:1.25 ve Hmax:4 Kat’tır. Batıdaki 7 m genişliğindeki yol, 10 m genişliğine çıkarılarak güneydeki 10 m. genişliğinde yol ile birleşmiştir. Güneyde yer alan ve çıkmaz sokak niteliğindeki yol 7 m genişliğinde alandan geçen bir yol ile 10 m. genişliğindeki yola bağlanmıştır.

Ayrıca, planlama alanında alana getirilen nüfus büyüklüğü’nün ihtiyaçlarına bağlı olarak, “Park Alanı”, “Sosyal Tesis Alanı” ve “Dini Tesis Alanı” kullanım kararları getirilmiştir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü) 26/01/2015 tarih ve 66 sayılı yazısı ile 3/04/2015 tarih ve 308 sayılı yazısı eki Kurul kararlarına istinaden sosyal tesis alanı kullanım kararı getirilen alanda yer alan binaların tescilli olduğu ve söz konusu alandaki uygulamaların ilgili koruma kurulu kararına istinaden yapılacağı plan notu ile hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu plan değişikliği Bakanlığımıza 26/09/20111 tarih ve 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden İstanbul İli, Sultanbeyli İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve sınır ve koordinatları söz konusu kararda belirtilen alanda, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları yapılması, bu alanda kalan taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine kamulaştırılması, gerektiğinde bu işlemlerin 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu hükümlerine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na yaptırılması, belirtilen işlemler ile uygulama sırasında üçüncü kişilere devir ve temliki gereken taşınmazlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız yetkilendirilmiş olup, bu nedenle, söz konusu Plan notları ve gösterimler Sultanbeyli İlçesi, trampaya konu çok hisseli parsellerdeki şahıslara ait hisselerin maliye hazinesi veya belediyesine devredilmesi halinde geçerlidir. Bu plana ilişkin her türlü değişiklik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılabileceğine ilişkin plan hükmü getirilmiştir.

PLAN NOTLARI

1. Plan değişikliği onama sınırı, 276 ada, 3 parsel ve 297 ada, 13-34-41 parselleri kapsamaktadır.

2. Konut alanında, E:1.25 ve Hmax:4 kat olup, açığa çıkan 1. bodrum katla birlikte her yönden görünen kat adedi 4 katı geçemez. Tarihi kent merkezi görünümünü (silüetini) etkileyen alanlarda yapılaşma koşullarının düzenlenmesine yönelik 15.10.2013 onanlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile belirlenen yükseklik değerlerine ve hava mania kriterlerine uyulacaktır.

3. Plan notları ve gösterimler Sultanbeyli İlçesi, trampaya konu çok hisseli parsellerdeki şahıslara ait hisselerin maliye hazinesi veya belediyesine devredilmesi halinde geçerlidir. Bu plana ilişkin her türlü değişiklik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılabilir.

4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüd raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirtilen hususlara uyulacaktır.

5. 5378 sayılı “Engelliler Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

6. Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenmiş standartlara uyulacaktır.

7. Uygulama aşamasında raylı sistem hatlarına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.

8. Açığa çıkan bodrum katlar emsale dahildir. Kazı ve tefsiye yapılarak 1 den fazla bodrum kat açığa çıkarılamaz.

9. 03/04/2015 tarih ve 152 sayılı Koruma Kurulu kararı uyarınca 276 ada 3 no.lu parsel üzerinde yer alan 41-42 no.lu binalar tescilli yapıdır. Tescilli yapılara 10 m. mesafede cephe verecek olan yapıların yüksekliği 2 katı geçemez.

10. Tescilli yapılara en az 20 m. yaklaşma mesafesinde yapılacak yapılar için plan kararlarında belirtilen kat yükseklikleri kullanılabilir.

11. Kamuya terk edilmesi gereken alanların bila bedel terk edilmesi kaydıyla planlama alanında toplam inşaat alanı planlama alanı ve kadastral yol alanı toplamı üzerinden yapılır.

12. Havalimanı mânia planı ve plan notlarında belirtilen kriterlere uyulacaktır.

13. 23/09/1993 tarihli ve 3706 sayılı havalanları çevresindeki doğal mânialar üzerinde yapılaşma kuralları içeren SHT150/5300 havacılık talimatına ve 24/07/2012 tarihli ve 1421 sayılı havaalanları çevresindeki yapılaşma kriterlerine ilişkin olarak Ulaştırma Denizcilik ve haberleşme Bakanlığı’nca yayınlanan Genelge hükümlerine uyulacaktır.

14. Cami alanında ilgili koruma kurulunun görüşünün alınması kaydıyla ilgili idaresince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

15. Sosyal tesis alanında tescilli yapılar hariç hiçbir yapı yapılamaz. Uygulama ilgili koruma kurulunun kararı ile yürütülecektir.

16. Plan onama sınırı imar uygulaması düzenleme sınırıdır.

17. Plan onama sınırı ile mülkiyet arasındaki uyumsuzluklarda mülkiyet esas alınır.

18. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna ve herhangi bir tabiat varlığına rastlanılması halinde ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna bilgi verilerek uygulama yapılacaktır.

19. Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri geçerlidir.

İMAR PLANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin