Beklenen imar affı geliyor! Yararlanmak için ne yapmalı?..

KHK ile İmar Kanunu’na eklenecek geçici maddeleri Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com yazarı Mutlu Er yorumluyor… İşte imar ve kentsel dönüşüm uzmanı Mutlu Er’in ‘İmar Affı’ müjdesi ve aftan yararlanmak için yapılması gerekenler…

Yücel Park

Mutlu ER yazıyor…

 MADDE 13- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla; 30/09/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir.

Bu Maddede imar barışı kapsamında 1 yıllık bir imar affından bahsediliyor bunun nasıl olacağı kısmen burada açıklanmış; bu detayları da aşağıda vereceğiz…

Bu tespitler, yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir. Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden (%3) oranda alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılır. Bu oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Beyana esas alan bir uygulama ya gidilmiş burada tabi burada yanlış beyandan kaynaklı cezalı veya yanlış bir işlem yapmamak için özellikle profesyonel bir destek alınmalı, yapı sınıfı ve özellikle yapı yaklaşık maliyeti konusunda ruhsatsız binalarda bu konu çok fazla önem arzetmekte sizlerin de çok iyi bildiği üzere kat irtifaklı tapularda arsa payları esas alınırken kat mülkiyette arsa tapusunun yanı sıra imalata uygun biçimde ölçeklendirilmiş bir proje ile başvuru yapmak gerekecektir. Kamuya aktarılacak kaynakta da bu beyan ve metrekarelere göre harç alınacağından yanlış bir beyanda kazanılmış haklarını kaybedebilirler!..

Burada bana göre en önemli konu arsa paylarındaki hatalı işlemler için mahkeme yerine bu yolla bir çözüme gidilebilecektir.

Bu konudaki yönetmelik henüz çıkmamasına rağmen geçmiş imar aflarından farklı olacağı gözükmektedir.

Tabii esas olan sadece ruhsatsız yapılar değil ruhsat ve eklerine uygun olmayan yapılarda bu aftan faydalanarak kat mülkiyet tapusuna sahip olacaklardır.

Yapı Kayıt Belgesi; yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

Burada esas olarak şantiye elektriği veya şantiye suyu ücretlendirmesinden kurtulmuş olacaklardır.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Burada imar ile ilgili kararı alınmış ama uygulanamayan onbinlerce dosya da gerek yerel yönetimlerin yükü gerekse hukuk sisteminin yükü olmaktan çıkacaktır. Tabi bu işlemleri yaparken bir hukukcu ile çalısarak tüm cezaların düşümlerini yapmak gerekecektir.

Yapı ruhsatı almış yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ve maliklerin üçte iki çoğunluğunun muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, üçüncü fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Bu Madde daha çok ruhsata aykırı yapılmış imalatları kapsamakta özellikle 1980’li yıllarda kooperatif olarak kurulmuş ve İstanbul genelinde hizmetli dairelerinin satışı yapılmış ve sistemi kilitlenmiş olarak arsa payı halinde bekleyen binlerce konut bulunmaktadır. Bu konutların iskan edilmesinin önünü açacaktır. Tabii bu işlemler yapılırken artık 6306 sayılı Kanun’un zayıflaması riskini göze almayarak bu tip yapılarda 6306 sayılı Kanun’a göre işlem yapılmasının zorlaştırılmasının önüne de set koyularak doğru bir işlem yapılmıştır.

Birinci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarında kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.

Bu madde ile birlikte artık 6306 sayılı Kanun’dan faydalanmak için YKS sistemine kayıt şartı getirilmiştir. Bundan sonra kaçak ve ruhsatsız yapılarda önce kayıt altına alınacak daha sonra riskli bina tespiti yapılabilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların 30/3/2014 tarihinden önce Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirlerin yüzde ellisi genel bütçeye, yüzde ellisi ise 6306 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin detayları ile ilgili yönetmeliği beklemek gerekmekle beraber ilk anladığımız milli emlak arazileri üzerindeki yapıların satış sistemi biraz değişecek gibi gözükmektedir.

Bu belgenin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadardır. Yapı Kayıt Belgesi, sahibine bu maddede sayılanların dışında imar açısından başkaca bir hak sağlamaz. Yapı Kayıt Belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır

Kamu yapıları bu madde hükmünden bedelsiz olarak yararlanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”

Yıllardır beklenen bu kanun KHK ile çözümlenerek halkın yararına sunulacaktır. Eleştiri veya daha detaylı bilgi aktarabilmek için yönetmeliklerin çıkmasını beklemek gerekir . Benim söyleyebileceğim ise imar affı uzun bir süre daha gelmeyecek olup sıkıntılı durumda olan vatandaşlarımızın yönetmelikler çıkar çıkmaz profesyonel bir destek ile hızlıca bu aftan faydalansınlar…

İyi günler…

Mutlu ER’e soru sormak için iletişim

E-Mail: mutluer.er@gmail.com

Bunları da beğenebilirsin