Beylikdüzü Belediyesi 480 bin TL’den konut satıyor

Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu'da bulunan 22 adet konutunu satışa çıkardı. Konutların fiyatları 480 bin TL ile 850 bin TL arasında değişiyor... İşte Beylikdüzü Belediyesi konut satış ihalesinin tarihi ve detayları...

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 361 ada 7 parsel üzerinde inşa edilen binada yer alan toplam 22 adet konutunu 480 bin TL’den başlayan muhammen bedellerle satışa çıkardı.

Konut fiyat listesi kaç TL arasında?

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Beylikdüzü Belediyesi’nin satışa çıkardığı 22 konutun muhammen bedelleri 850 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Beylikdüzü Belediyesi konut satış ihalesi ne zaman?

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’nın konut satış ihalesi, 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda bağımsız bölüm sırasına göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda B Blok 1. Bodrum 1 nolu, 1. Bodrum 3 nolu, Zemin Kat 6 nolu, Zemin Kat 8 nolu, 1. Normal Kat 9 nolu, 1. Normal Kat 11 nolu, 2. Normal Kat 14 nolu, 2. Normal Kat 16 nolu, 3. Normal Kat 17 nolu, 3. Normal Kat 19 nolu, 4. Normal Kat 22 nolu, 4. Normal Kat 24 nolu, 5. Normal Kat 25 nolu, 5. Normal Kat 27 nolu, 6. Normal Kat 30 nolu, 6. Normal Kat 32 nolu, 7. Normal Kat 33 nolu, 7. Normal Kat 35 nolu, 8. Normal Kat 38 nolu, 8. Normal Kat 40 nolu, 9. Normal Kat 41 nolu, 9. Normal Kat 43 nolu Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 12/07/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat: 10:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 – İdarenin

a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 212 866 70 00/0 212 871 15 31

2 – İşin Adı : ‘‘Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda Bulunan 22 Adet Bağımsız Bölümün Satışı”

3 – Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:

a) İhalenin Yapılacağı Yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) İhale Tarihi ve Saati : 12/07/2018 – 10:00

c) Evrak Teslimi İçin Son Tarih ve Saat : 11/07/2018 – 16:00

d) Satılacak Taşınmazlar;

SIRA ADA PARSEL KAT NO ODA SAYISI BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)
1 361/7 1. Bodrum 1 3+1 149,70 480.000,00 TL 14.400,00 TL
2 361/7 1. Bodrum 3 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL
3 361/7 Zemin 6 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL
4 361/7 Zemin 8 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL
5 361/7 1. N. Kat 9 3+1 155,25 500.000,00 TL 15.000,00 TL
6 361/7 1. N. Kat 11 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL
7 361/7 2. N. Kat 14 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL
8 361/7 2. N. Kat 16 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL
9 361/7 3. N. Kat 17 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL
10 361/7 3. N. Kat 19 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL
11 361/7 4.N. Kat 22 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL
12 361/7 4. N. Kat 24 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL
13 361/7 5. N. Kat 25 3+1 155,25 510.000,00 TL 15.300,00 TL
14 361/7 5. N. Kat 27 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL
15 361/7 6. N. Kat 30 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL
16 361/7 6. N. Kat 32 3+1 155,25 550.000,00 TL 16.500,00 TL
17 361/7 7. N. Kat 33 3+1 155,25 520.000,00 TL 15.600,00 TL
18 361/7 7. N. Kat 35 3+1 155,25 540.000,00 TL 16.200,00 TL
19 361/7 8. N. Kat 38 3+1 155,25 530.000,00 TL 15.900,00 TL
20 361/7 8. N. Kat 40 3+1 155,25 550.000,00 TL 16.500,00 TL
21 361/7 9. N. Kat 41 5+2 270,25 820.000,00 TL 24.600,00 TL
22 361/7 9. N. Kat 43 5+2 270,25 850.000,00 TL 25.500,00 TL

 

4 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Oda belgesi veya nüfus cüzdan sureti;

a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

İ) Yer Görme Belgesi.

Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları 11/07/2018 Çarşamba günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur. 5565/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin