Bodrum’da satılık imarlı arsa

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, 1.456,28 metrekare imarlı arsayı açık teklif usülü ihale yoluyla satışa çıkardı. İşte Bodrum’daki satılık arsanın ihale tarihi ve detaylar…

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum’un Ortakent Mahallesi, Köyiçi Mevkii’nde bulunan 1.456,28 metrekare yüzölçümlü imarlı arsayı ihaleye çıkardı.

Bodrum’daki imarlı arsa için muhammen bedel 3 milyon 350 bin TL ve geçici teminat 335 bin TL olarak belirlendi.

İhale, 18 Kasım 2016 Cuma günü Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacak.

İhale ilanı, 5 Kasım 2016 Cumartesi tarih ve 29879 sayılı Resmi Gazete’de şöyle yayımlandı;

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden:

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra No: 1
İli/İlçesi/ Mahallesi/ Mevkii: Muğla/Bodrum/ Ortakent Mahallesi/ Köyiçi Mevkii
Pafta: N18-C-17-C-3-C, N18-C-18-D-4-D
Ada: 230
Parsel: 8
Yüzölçüm (M2): 1.456,28
Hissesi: Tam
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planında kısmen E: 0,80 yoğunluklu T2 Ticaret alanı, kısmen yol, kısmen park alanında kalmaktadır.
Tahmini Bedeli (TL): 3.350.000,00
Geçici Teminat (TL): 335.000,00
İhale Tarihi: 18/11/2016
İhale Saati: 11:00

bodrumihale

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

1 – İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.

2 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi

İhale Komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgelerin asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3 – Yapılacak ihalede, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine aşağıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.

4 – İstekliler, ihale saatinden önce mesai saatleri içinde her türlü bilgiyi Milli Emlak Müdürlüğünden alabilecek ve şartnameyi bedelsiz olarak görebileceklerdir.

5 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 – İhale sonrasında herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır. Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

7 – Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. (Bilgi İçin: 0 (252) 316 75 25)

İlan olunur.
9691/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin