Bornova’da 11 milyon 444 bin TL’lik satış ve kiralama

Bornova Belediyesi, Erzene, Kazımdirik, Naldöken ve Egemenlik Mahalleleri'nde bulunan üç arsasını satış ve bir depolama yerini kiralamak üzere ihaleye çıkardı. İşte ihale detayları...

Bornova Belediyesi Başkanlığı, Bornava’nın Erzene, Kazımdirik, Naldöken ve Egemenlik Mahalleleri’nde bulunan üç arsasını satış ve bir depolama yerini kiralamak üzere toplam 11 milyon 444 bin TL muhammen bedelle ihaleye çıkardı.

Bornova Belediyesi ihale bedelleri

imarpanosu.com’un Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Erzene Mahallesi’ndeki 1321 metrekare arsa 7 milyon 955 bin TL, Kazımdirik Mahallesi’ndeki 471 metrekare arsa 1 milyon 884 bin TL, Egemenlik Mahallesi’ndeki 626 metrekare arsa ise 1 milyon 565 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Belediye, Naldöken Mahallesi’ndeki 1073 metrekarelik depolama yeri / açık alanı da 40 bin TL muhammen bedelle kiralayacak.

Bornova Belediyesi ihalesi ne zaman?

Bornova Belediyesi’nin satış ve kiralama ihalesi, kapalı teklif usulü ile 15 Mayıs 2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) 10:00 , 10:30, 11:00 ve 11:30 saatlerinde yapılacak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

SATIŞ VE KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bornova Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Sıra No İlçesi

Mahallesi

Adres

Pafta / Ada / Parsel

Cinsi Alanı (m2) Tahmini

(Muhammen) Bedel (TL)

GeçiciTeminatı (TL) FiiliDurumu İhaleSaati
1

Satış

Bornova

Erzene

Şehitler Caddesi ile 126 Sokak kesişimi

43 pafta 4675 ada 1 parsel

Arsa 1321,00 m² 7.955.000,00 238.650,00 Boş 10.00
2

Satış

Bornova

Kazımdirik

Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Cd. üzeri

30 K II D pafta 3676 ada 3 parsel

Arsa 471,00 m² 1.884.000,00     56.520,00 Boş 10.30
3

Satış

Bornova

Egemenlik

6130 Sokak No: 4

29 L I D pafta 11022 ada 5 parsel

Arsa 626,00 m² 1.565.000,00     46.950,00 Boş 11.00
4

Kiralama

Bornova

Naldöken

1237/1 Sokak üzeri

31 L III D pafta 8546 ada 8 parsel

Açık Alan / Depolama Yeri 1073,00 m²      40.000,00      1.200,00 Boş 11.30

1 – Yukarıda 1. – 2. – 3. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 15.05.2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) ında satışı yapılacak; 4. sırada özelliği belirtilen taşınmaz malın 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama ihalesi 15.05.2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) ında yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

• Tebligat için adres beyanı,

• T.C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

• Noter tasdikli imza beyannamesi,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

B. Tüzel kişi olması halinde,

• İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

• Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

• Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

• Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

• Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

• Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

• 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

C. Ortak girişimlerden,

• Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

• Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı’na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2 – İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3 – Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. 3841/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin