Büyükşehir, Kartal’da 1.5 milyon TL’ye konut arsası satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal’daki konut imarlı arsasını 1 milyon 501 bin 625 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte o ihalenin detayları…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Yakacık / Aydos Yolu’ndaki konut imarlı arsasını 1 milyon 501 bin 625 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Geçici teminat tutarı 45 bin 48.75 TL olarak belirlenen arsa ihalesi, 23 Ağustos 2017  Çarşamba günü saat 13:00’de İstanbul Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak.

Kartal’daki satılık arsa nerede?

Büyükşehir tarafından satışa çıkarılan arsanın büyüklüğü 600.65 metrekare. Kartal Yakacık/Aydos Yolu mevkiinde 11940 (eski 8667) ada 1 parsel üzerinde yer alan konut arsasının vakfiyesi yok, halihazır durumu işgalli… Arsa, Mihrace Sokak ve Açıkgöz Sokakların kesişim noktasında yer alıyor.

mih

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1 – Encümen Kayıt No : 2414

2 – Taşınmaza Dair Bilgiler :

a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Kartal
c) Mahallesi/Mevkii : Yakacık/Aydos Yolu
d) Pafta No :
e) Ada No : 11940 (eski 8667)
f) Parsel No : 1
g) Yüzölçümü : 600,65 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
ı) Halihazır : İşgalli
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu : Konut Alanı
l) Cinsi : Arsa

3 – Muhammen Bedeli : 1.501.625.-TL

4 – Geçici Teminatı : 45.048,75 TL

5 – İhale Tarihi ve Saati : 23 Ağustos 2017 – 13:00

6 – İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7 – İhale Usulü : Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8 – İhale şartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07

9 – Şartname Bedeli : 500.-TL

10 – İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

11 – Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

12 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur. 7311/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin