Anasayfa - Haberler - Çengelköy’de 17 dönümlük konut arsası satışa çıktı
Çengelköy’de 17 dönümlük konut arsası satışa çıktı
Üsküdar Belediyesi, Çengelköy'deki yaklaşık 17 dönümlük işgalli konut arsasını kat karşığı inşaat yapım ihalesiyle satışa çıkardı... Detaylar haberimizde...

Çengelköy’de 17 dönümlük konut arsası satışa çıktı

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy’de yer alan 17 bin 996.46 metrekare büyüklüğündeki konut imarlı arsasını satışa çıkardı. İşte detaylar…

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel üzerindeki 17 bin 996.46 metrekare konut imarlı arsasını 4.5 milyon TL geçici teminat ve Kat Karşılığı İnşaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel = Yüzde 50+500 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkardı.

İhale ne zaman?

Üsküdar Belediye Başkanlığı’nın arsa satış ihalesi, 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 11.00’de Üsküdar Belediye Encümeni Salonu’nda Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle Kapalı Teklif Usulü ihale şeklinde gerçekleştirilecek.

cengelkoyarsa

Belediyenin açıklamasına göre ‘işgalli’ niteliğindeki arsa, Çengelköy’de Adembey Sokak, Aydan Sokak ve Erdal Sokağı kapsıyor. Arsanın kuzeyinde Namazgah Caddesi, doğusunda İbrahim Hakkı Konyalı İlköğretim Okulu ve Çengelköy Müfreze Amirliği, güneyinde Ekşioğlu Sitesi ile Dünya Sokak ve batısında Nergisler, Beyaz Karanfil ve Zambaklı Sokaklar bulunuyor.

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli, Üsküdar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy (Mehmet Akif Ersoy) Mahallesi, 164 pafta, 1151 ada, 183 parsel sayılı, işgalli arsa nitelikli, 17.996,46 m² alanlı, imar planında “Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle Kapalı Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

İlçe Mahalle: Üsküdar / Çengelköy
Pafta Ada Parsel: 164 / 1151 / 183
Alanı (m2): 17.996,46
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: Konut
Kat Karşılığı İnşaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel: %50 + 500.000,00.-TL
Geçici Teminat Bedeli : 4.500.000,00. TL
İhale Tarihi: 24.08.2017
Saati: 11:00

1 – İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 24/08/2017 tarihinde Perşembe günü saat 11.00’de Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

2 – Kat Karşılığı İnşaat Yöntemiyle taşınmaz mal satış ihalesi şartnamesi Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Üsküdar/ İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00.-TL (Bintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden şartnamesine ulaşılabilir.

3 – İhaleye çıkarılan taşınmazın;

a) Kat Karşılığı İnşaat Oranı + Artırıma Esas Muhammen Bedel = %50+500.000,00-TL (Yüzdeelli+Beşyüzbintürklirası)

b) Geçici Teminat Miktarı = 4.500.000,00.-TL (Dörtmilyonbeşyüzbintürklirası)’dır.

4 – İhaleye Katılabilme Şartları

İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 24/08/2017 Perşembe günü saat 10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler.

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı

b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi

– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),

f) Geçici Teminat: (2886 Sayılı Yasaya uygun, İstekliler söz konusu gayrimenkulün ihalesine katılabilmek için 4.500.000,00.-TL (Dörtmilyonbeşyüzbintürklirası) tutarında geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.)

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 15.000.000,00-TL (On beşmilyon Türk Lirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50 sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

Toplam Ciro: İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 30.000.000,00-TL (Otuzmilyontürklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

j) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 10.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir.
Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

5 – İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek istekliye aittir.

6 – İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü 24/08/2017, Saat: 10:30’a kadar Üsküdar Belediyesi Hizmet Binası, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No:35 Üsküdar/İSTANBUL adresindeki, Üsküdar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Postadaki gecikme sebebiyle değerlendirmeye alınmayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

7 – Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 – İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur. 7352/1-1

imarpanosu.com

Comments

comments

Yandex.Metrica