Darülaceze işhanı, apartman, işyeri ve köşk satıyor

Darülaceze, Beyoğlu'ndaki işhanı binasını 15 milyon 250 bin TL, Mis Sokak'taki apartmanını 8 milyon 500 bin TL ve Bağdat Caddesi'ndeki işyerini 8 milyon 500 bin TL ve ahşap köşkü 4 milyon TL'den satışa çıkardı. İşte detaylar...

Darülaceze, Beyoğlu ve Kadıköy’deki gayrimenkullerini satışa çıkardı. Darülaceze Başkanlığı’nun bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre; Darüleceze’ye ait Beyoğlu Avni Ömer Mahallesi’ndeki 2 kat bodrum ve 1 adet teraslı 6 katlı işhanı, Beyoğlu’nun en işlek caddesi İstiklal Caddesi’ne çıkan Mis Sokak’taki apartman, Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı işyeri satışa çıkarıldı.

Darülaceze taşınmazlarının bedeli 33 milyon 550 bin TL

İmar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki işhanı için 15 milyon 250 bin TL, Beyoğlu Mis Sokak’taki apartman için 8 milyon 500 bin TL, Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki işyeri için 5 milyon 800 bin TL ve yine Bağdat Caddesi’ndeki ahşap köşk için 4 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Darülaceze tarafından satışa çıkarılan taşınmazların bedeli toplam 33 milyon 550 bin TL’yi buluyor.

Darülaceze gayrimenkullerinin satışı, 11 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 14:00’te Darülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı / Şişli / İstanbul adresindeki Darülaceze Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek. İşte o ilan ve detaylar…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Darülaceze Başkanlığından:

1 – Mülkiyeti Darülaceze Başkanlığına ait, İhale konusu olan işin;

a) İstanbul, Beyoğlu, Ömer Avni mahalle, İnönü caddesi. 66 kapı sayılı, tapuda 87 pafta, 5 ada, 17 parsel sayılı, 148 m2 sahalı, yol fazlası arsa niteliğinde olup, üzerinde 2 bodrum, 1 giriş, 6 normal kat ve 1 teras kattan ibaret iş hanının satışı işi.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli: 15.250.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 457.500,00 TL’dir.

b) Beyoğlu, Hüseyinağa mahalle, Mis Sk. 7 kapı sayılı, 6 pafta, 355 ada, 28 parsel sayılı, 127,50 m2 sahalı altında dükkanı olan kargir apartmanın satışı işi.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli: 8.500.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 255.000,00 TL’dir.

c) İstanbul, Kadıköy, Tuğlacıbaşı Mahalle, Bağdat Caddesi, 111 kapı sayılı, tapuda, 150 pafta, 1282 ada, 6 parsel sayılı, 2.126 m2 sahalı A B C blokdan oluşan apartman ve işyerinden, A blokta, zemin katta 187/3738 arsa payına tekabül eden 1 nolu depolu dükkan, 1. katta 112/3738 arsa payına tekabül eden 2 nolu büro, 2. katta 112/3738 arsa payına tekabül eden 3 nolu büro, 3. katta 112/3738 arsa payına tekabül eden 4 nolu büro ve 4. katta 112/3738 arsa payına tekabül eden 5 nolu büro olmak üzere, 5 katlı işyerinin satışı işi.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli: 5.800.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 174.000,00 TL’dir.

d) İstanbul, Kadıköy Tuğlacıbaşı Mah. Bağdat caddesi, 111 kapı sayılı, tapuda 150 pafta, 1282 ada, 6 parsel sayılı, 2.126 m2 sahalı A B C Blokdan oluşan apartman ve işyerinden, C Blokta 241/3738 arsa payına tekabül eden Ahşap Köşkün satışı işi.

Söz konusu taşınmazın tahmin edilen muhammen bedeli: 4.000.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 120.000,00 TL’dir.

Yer Teslimi: Özel Şartnamede belirtilmiştir.

2 – İhale şartnamesi, Darülaceze Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğü’ne müracaat edilerek, her taşınmaz için ayrı ayrı 1.000,00TL bedelle karşılığında temin edilebilir.

3 – İhale ile ilgili teklif mektupları 11.04.2018 günü saat: 14:00’e kadar Darülaceze Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğü, Darülaceze Başkanlığı, Darülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı/Şişli/İst. adresine teslim edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 14:00’den itibaren açılacaktır.

4 – İhale, liste sırasına göre ayrı ayrı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5 – İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni ikametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat yatırılması,

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

I) Diğer belgeler: İstenmemektedir.

İlan olunur. 2978/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin