Eyüpsultan’da belediyeden satılık arsa

Eyüpsultan Belediyesi, Alibeyköy Çırçır Mahallesi'nde yer alan arsayı 2 milyon 613 bin 630 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte o ihalenin detayları...

Eyüpsultan Belediye Başkanlığı, Alibeyköy – Çırçır Mahallesi’nde yer alan 871,21 metrekare arsayı 2 milyon 613 bin 630 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhale, kapalı teklif usulü ile 5 Temmuz 2018 Perşembe günü Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Eyüpsultan Belediye Başkanlığından:

1 – Eyüpsultan İlçesi, Alibeyköy-Çırçır Mahallesi, F21 pafta, 798 ada, 15 parsel 871,21 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 05.07.2018 tarihi Perşembe günü saat 10:30’da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy – Çırçır mahallesi 798 ada 15 parsel sayılı taşınmaz 19.03.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı’nda konut alanında kalmaktadır.

2 – Muhammen bedeli 2.613.630,00-TL’dir.

3 – İhaleye ait geçici teminat bedeli 78.408,90-TL’dir.

4 – İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5 – İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6 – Müracaatlar en geç 05.07.2018 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

7 – Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.  5377/1-1

İmar Plan Notları

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un derlediği bilgilere göre; Eyüpsultan Alibeyköy Çırçır Mahallesi 798 ada 15 parsele ait Eyüpsultan Belediyesi’nin imar kayıtlarına göre 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notları şöyle:

1 – Mer’i İmar Planı ve mevzuatına uygun olarak boş arsa için inşaat şartları aşağıda gösterildiği şekilde tanzim edilerek imar durumu ile yalnız proje tanzim edilebilir, inşaat yapılamaz. Bu imar durumunun süresi 1 yıl olup, imar planında ve mevzuatında bir değişiklik olması halinde hiçbir hak iddia edilemez.

2 – Yapı ruhsatı müraacatı esnasında İSKİ’ den alınacak tasdikli fosseptik veya kanal projesi, ısı yalıtım projesi ve raporu, zemin etüd raporu, itfaiye onayı, Kadastro Müdürlüğünden alınacak röperli kroki, bloğun çekme mesafelerini gösterir inşaat istikamet rölevesi, tabii zemin ve yol kotları gösterir plan kotesi, gerekli görüldüğü takdirde muhtelif en-boy kesitleri ve detay projeleri mimari ve statik projelere eklenecektir.

3 – İMAR UYGULAMASINA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

3.1. Parselin yüz aldığı yol imar kanunun 23. maddesine tabi olup, Müdürlüğünden ilişiği kesilmeden uygulama yapılamaz.

3.2. Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ile yürürlükteki İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark ve Sığınak Yönetmeliklerine göre uygulama yapılacaktır.

3.3. Yola terk ve kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3.4. Belirlenemeyen yol genişlikleri ile kadastral sınırlar göz önünde bulundurularak, terk, satın almalar ve blok ebatları inşaat istikamet rölevesi belirlenecektir.

3.5. İlgilisinin sunduğu evraklara, uygulama imar planına ve imar planı notlarına göre tanzim edilmiş olan imar durumu, yapılanma şartlarını göstermekte olup söz konusu parselin kapsayan, ifraz işlemlerinden kaynaklanan ve imar uygulamalarını etkileyen işlemler 18. madde uygulama bürosunun sorumluluğundadır.

3.6. Zemin Etüdü yapılmadan uygulama yapılamaz.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin