Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı böyle olacak

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü askıdan indiriliyor. Peki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı nasıl olacak? Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda emsal kaç olacak? Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı yapılaşma kuralları neler? İşte Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı imar plan notları…

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Kadıköy Belediyesi tarafından çıkarılan ilan panosundan 25 Nisan Cumartesi günü indiriliyor. Peki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı projesi nasıl uygulanacak? Fenerbahçe Marina’da emsal kaç olacak? Kalamış Marina yapılaşma şartları neler?..

KADIKÖY BELEDİYESİ, CHANGE.ORG ÜZERİNDEN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI! DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

Kadıköy Belediyesi, İstanbul ili, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Kalamış mevkii, Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanına ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın bu Cumartesi askıdan indiriyor.

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN PLANLAR İÇİN TIKLAYIN!

 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Mart 2015 tarih ve 2015/13 sayılı kararı ile onaylanan plan, 27 Mart 2015 Cuma günü ilanen Kadıköy Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmıştı. Detaylar ve imar planları şöyle;

İstanbul İli Kadıköy İlçesi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

fbimar

Plan hükümleri:

1- 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

2- Yat limanı alanında; yat limanının zorunlu üst yapı ihtiyaçları, yönetim birimleri, (İdare binası, personel yemekhanesi, duş, wc, çamaşır ve bulaşık yıkama yerleri), destek birimleri (telekomünikasyon merkezi, meteoroloji servisi, sağlık ünitesi, kiralama ve gümrük binaları, helikopter pisti, yeme ve içme üniteleri, bakım onarım birimleri (hangar, atölyeler, çekek alanı, drenajlı alt yıkama alanları), teknik-sosyal altyapı (dalgakıran, kontrol kulesi, trafo, su deposu, çekek rampası, biyolojik ve kimyevi arıtma sistemi, pis su ve sintine boşaltma istasyonu, elektrik, su, sağlık ünitesi, PTT, fax, tv techizatı, yağ ve çöp toplama konteynerleri, yangın şebekesi veya itfaiye tesisi, lift sistemi, saniter üniteleri, yeraltı ve yerüstü otopark alanları, yaya yolları, yeşil alan ve park) spor tesisleri, tenis kortu, idari tesisler, lokanta, yüzme havuzu, toplantı salonu ve ticari amaçlı yapılar ve turizm tesisleri yer alabilir. Yat limanı alanında yeraltı otoparkı hariç olmak üzere toplam Emsal 0.13, Hmax çatı dahil 7,50 metre olacaktır. Yeraltında yapılacak olan ticari amaçlı otopark alanı emsale dahil edildiğinde yat limanı emsali 0.31 olacaktır. Planlama alanında emsal hesabı için 115.469,31 metrekarelik yat limanı alanı dışında bir alan esas alınamaz.

3- Planlama alanında engellilerin ortak mekanlara erişim ve kullanımlarını sağlayıcı ve kolaşlaştırıcı tedbirlerin uygulama projesinde belirlenmesi ve bu hususta her türlü mevzuat ve Türk Standartları Enstitüsü şartlarının dikkate alınması zorunludur.

4- Planlama alanında “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.

5- Yat Limanı alanında katlar alanı toplamının (emsal dikkate alınarak) minimum yüzde 12,00’si teknik hizmet alanı, minimum yüzde 5,37’si idari hizmetler alanı, maksinun yüzde 35,79’u turizm tesis alanı, maksimum yüzde 46,84’ü ticaret alanı olarak ayrılacaktır. Ticaret alanında; butik alışveriş birimleri (hediyelik eşya satış birimleri, giyim mağazaları) restoran, kafeterya, pastane vb. kiralama ve satış mağazaları, ofis, büro vb. ihtiyaca yönelik yat limanı alanına hizmet verecek ticari amaçlı kullanımlar yer alabilir. Ticaret alanında alışveriş merkezi vb. büyük kütleli yapılar yapılamaz. Bina taban alanı tek bir yapı için 750 metrekareyi aşamaz. Turizm tesis alanında; konaklama-dinlenme tesisleri, otel, butik otel vb. yer alabilir. İdari hizmetler alanında, ticari amaçlı olmayan yönetim merkezi, işletme müdürlüğü, limana yönelik her türlü idari tesis, ofis destek birimleri, çalışma alanları yer alabilir. Teknik hizmet alanında limana yönelik teknik üstyapı ve altyapı ihtiyaçları, destek birimleri, bakım onarım birimleri ve sosyal altyapı birimleri yer alabilir.

6- Planlama alanında +0.00 kotu mimari avan projede belirtilecektir.

7- Planlama alanında yer alacak fonksiyonlara bağlı olarak otopark ihtiyaçları, giriş-çıkış noktaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Hükümleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda belirlenecek, uygulama aşamasında otopark kapasitesi ve otopark giriş ve çıkışları konusunda Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Liman çekek alanı altında yeraltı otopark alanı yer alabilir. Yat limanına hizmet vermek üzere yat kapasitesinin en az yüzde 30’u kadar otopark alanı ayrılacaktır. Yat limanı teknik yapıları yeraltı otopark alanı üzerinde yer alması durumunda teknik yapılar ve yeraltı otopark birlikte projelendirilecektir.

8- Planla kadastral durumun uyuşmadığı yerlerde; uygulama aşamasında, esas doğrultuyu değiştirmemek ve yol genişliklerini daraltmamak koşuluyla plan hatları ile kadastral sınırlar arasındaki 2 metreye kadar olan çelişkileri gidermeye belediye yetkilidir. İmar uygulaması kadastrodan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

9- Afet durumlarında da kullanılmak üzere yat limanı içerisinde helikopter alanı düzenlenecektir.

10- Her türlü uygulama öncesinde zemin etüdü yapılması zorunludur.

11- Planlama alanının kara kısmında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 19.01.2010 tarihinde onaylanan Mikrobölgeleme Projesi Yerleşime Uygunluk Raporu’nda belirtilen önlemler doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Planlama alanının deniz kısmında İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce 23.03.2012 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda belirtilen önlemler doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

12- Yat limanının dalgakıran alanlarında idari hizmet alanı, teknik hizmet alanı, açık otopark vb. kullanımlar yer alabilir. Plana göre yapılacak her türlü tesis inşaatı sırasında deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmaması ve gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

13- Yat limanı alanında mevcut bulunan ve/veya yapılması planlanan geçici veya kalıcı kıyı yapısına ait uygulama projeleri, (Gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) 3348 sayılı kanunun 9. maddesi uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne onaylanmak üzere verilecek, yeni yapılacak kısımlarda onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına başlanılmayacaktır.

14- Yat limanı alanında yapılacak yapı ve tesisler için “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan işletme izni alınması zorunludur. Yat limanı alanında yapılacak yapı ve tesisler için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi alınacaktır.

15- Uygulama aşamasında öncelikle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) Hükümleri geçerli olup ÇED Raporu onaylanmadan uygulama yapılamaz.

16- İnşaat aşamasında ve sonrasında canlı ekosistem dengesinin bozulmaması için gerekli tedbirler alınacak ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları ile hazırlanacak ÇED Raporu doğrultusunda tüm tedbir ve öneriler yerine getirilecektir.

17- Planlama alanının inşaat ve işletme aşamlarında çevre değerlerinin korunması açısından; 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden çıkarılan “Hava Kalitesi Değerlendirme Yönetimi Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik yapan kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak İstanbul Valiliği’ne müracaat edilecek ve meri mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır.

18- Balıkçı barınak alanı ruhsatlı bölge balıkçıları tarafından liman içinde kullanılmak üzere ayrılan alandır.

19- Sit alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşü alınacaktır. Uygulama öncesinde denizde ve karada Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yeterli sayıda sondaj kazısı yapılacaktır.

20- Yat limanı alanı içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda her türlü uygulama için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile değişik) uyarınca İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alınacaktır.

21- Yat limanı alanı içerisinde yer alan 2. Derece doğal sit alanında “648 sayılı Kanun hükmünde Kararname” ve 23 Mart 2012 Tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Korunan Alanlarda Yapılan Planlara Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır. Alanda yapılacak her türlü uygulamaya ilişkin projeler ile doğal sit niteliğini dikkate alacak peyzaj projeleri ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonuna iletilecek ve komisyon kararı olmadan herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.

22- Planlama alanında inşaat ve işletme aşamasında su ve atıksu bağlantılarının uygunluğu açısından ‘İSKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ hükümlerine uyulacak, İSKİ Yönetmeliği’ne dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili olarak İSKİ Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilecek ve meri mevzuat çerçevesinde İSKİ Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınacaktır.

23- Bu plan kapsamında belirtilmeyen hususlarda “3194 sayılı İmar Kanunu”, “2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu”, “3621 sayılı Kıyı Kanunu”, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile değişik.) “2872 sayılı Çevre Kanunu”, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerine, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine, “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği” hükümlerine, Otopark Yönetmeliği, 23 Mart 2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Korunan Alanlarda Yapılan Planlara Dair Yönetmelik” hükümlerine ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

24- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği’nde yer alan su kirliliğini önleyici hükümlere uyulması ve deniz suyunda çözünen zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemesi kullanılmaması ilgili mevzuat ve Balıkçılar Barınağı Yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

PLAN 1 İÇİN TIKLAYIN!

PLAN 2 İÇİN TIKLAYIN!

PLAN 3 İÇİN TIKLAYIN!

PLAN 4 İÇİN TIKLAYIN!

PLAN 5 İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin