Fikirtepe Nazım ve Uygulama İmar Planı

Fikirtepe Nazım ve Uygulama İmar Planı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce ilanen askıya çıkarıldı İşte tüm değişiklikleriyle Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi Nazım ve Uygulama İmar Planı…

Fikirtepe Nazım ve Uygulama İmar Planı nerede? Fikirtepe Nazım ve Uygulama İmar Planı’na hangi notlar eklendi? Fikirtepe Nazım ve Uygulama İmar Planı’nda emsal hesabı nasıl olacak? Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde son durum ne? Fikirtepe’de son durum ne? Fikirtepe Nazım İmar Planı değişiklikleri nerede? Fikirtepe Uygulama İmar Planı değişiklikleri nerede? İşte plan notlarına eklemelerin koyu harfle gösterildiği Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı, Fikirtepe yatırımcıları tarafından ilgiyle takip edilen imarpanosu.com farkıyla…

Yücel Park

Kadıköy İlçesi Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı

Plan Notları
Genel Hükümler

1. Planlama Alanı Sınırı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararı ile ilan edilen ve 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren riskli alan sınırıdır.

2. 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı; plan paftaları, plan notları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

3. Bu plan, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçemez.

4. 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’nda belirtilmeyen hususlarda 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı kararları geçerlidir.

5. 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Nazım İmar Planı’nda belirtilmeyen hususlarda mer’i 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir.

6. Bu plan kapsamında; Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

7. İmar Planında, Plan Açıklama Raporunda ve Plan Notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümleri geçerlidir.

8. Planlama alanındaki tüm uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek / onaylanacak 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı’na ve kentsel tasarım projesi ile avan projeye göre yapılacaktır. Kentsel tasarım projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek etaplar halinde hazırlanabilir. Kentsel tasarım projesinin etaplar halinde onaylanması durumunda proje bütünlüğü dikkate alınarak donatı alanı belirlenecektir.

9. KTVK Bölge Kurulu Kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş veya edilecek parsellerde ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karara göre uygulama yapılacaktır.

10. Planda belirlenen ana ulaşım aksları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek / onaylanacak Ulaşım Planına göre yapılacak olup, kentsel tasarım projesinde revize edilebilir.

11. İSKİ dere koruma bandında bu alanlardaki uygulama İSKİ Yönetmelikleri hükümlerine göre yapılacaktır.

12. Planlama içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, silüet, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

13. 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

14. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

1/1000 Ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı

Plan Notları
Genel Hükümler

1- Planlama alan sınırı, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı kararı ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Riskli Alan sınırıdır.

2- Bu plan kapsamında; Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3- Bu plan, plan paftaları, plan notları, plan açıklama raporu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kararları doğrultusunda Riskli Alan sınırının tamamında, bu plan notu değişikliğinden önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan donatı alanlarının dağılımına ilişkin anahtar pafta ile bir bütündür. Anahtar paftada değişiklik yapılmak istenilmesi halinde, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygun görülerek yürütülecektir. İmar planında, plan açıklama raporunda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmelik hükümleri geçerlidir.

4- Tamamı yolda kalan parsellerin ilgili kurum lehine bedelsiz olarak terk edilmesi şartıyla yakınında veya bitişinde bulunan yapı adasının fonksiyonunu ve yapılanma koşulunu alacak şekilde uygulamaya dahil edilir. Bu durumda KAKS hesabı transfere konu parsel ile transfer edileceği parsel ya da parseller veya yapı adası alanları toplamı üzerinden yapılır.

5- Yapı adası imar planında gösterilen trafik yolları ile çevrelenen alandır.

6- Kentsel tasarım projesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan donatı alanlarının dağılımına ilişkin anahtar paftaya göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir. Planlama alanlarındaki tüm uygulamalar İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak mimari ruhsat projeye göre yapılacaktır.

7- Planlama alanındaki imar durumu, kot-kesit ve inşaat istikamet rölövesi, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce düzenlenecektir. Planlama alanındaki arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin olarak, İmar Kanunu’nun 15. 16. ve 17. maddeleri doğrultusunda parselasyon, ifraz, tevhid, yola terk vb. imar uygulamasına ilişkin iş ve işlekler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gerçekleştirilecektir.

8- Kamu donatı alanlarındaki mevcut yapıların imar istikameti içinde kalması şartı ile bahçe mesafesi aranmaz. Planlama alanındaki yapı adalarının ön bahçe, yan ve arka bahçe mesafeleri (çekme mesafeleri) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat proje ile belirlenecektir.

9- Tüm yapılaşmalarda kot alınacak nokta, vaziyet planı, cephe uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat projesi ile belirlenecektir.

10- Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları ve bloklar arası mesafeleri, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat projesi ile belirlenecektir.

11- KTVK Bölge Kurulu Kararı ile konunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili koruma bölge kurulu tarafından alınacak karara göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

12- Bütün yapı alanlarındaki uygulamarda binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25 metrekaresi için bir ağaç dikilecektir.

13- Açığa çıkan bodrum katlar taban alanını aşmamak kaydıyla iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahildir. İSKİ Gelen Müdürlüğü tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerdeki tabii zemin kotu altında yapılacak bodrum katlar ile su seviyesine esas dere duvar üstü kotu kotu (kret kotu) veya su seviyesi + 1,50 metrenin altında kalan bodrum katlar İSKİ’nin iskan için belirlediği kriterleri sağlamadan iskan edilemez.

14- Planlama alanında yapılacak uygulamalarda her bağımsız birim için en az bir otoparkın bodrum katlarda ayrılması zorunludur. Brüt alanı 100 metrekareyi geçen birimler için iki otopark alanı ayrılır. Bodrum katlarda tabii zemin altında kalması şartıyla planda verilen yollardan çekme mesafeleri haricinde yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırına kadar kapalı otopark yapılabilir. Zemin altı otopark alanları olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılabilir. Uygulama onaylanacak mimari ruhsat projeye göre yapılacaktır.

15- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması durumunda imar uygulaması röperli krokiye göre yapılacaktır.

16- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirlenen hususlara uyulacaktır.

17- Planda belirtilen ulaşım akslarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) uygun görüşüne göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

18- İSKİ dere koruma bandında kalan alanlarda İSKİ Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

19- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

20- 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

21- Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Bisiklet Yolu kılavuzunda belirtilen hususlara uyulacaktır.

22- Yapılarda ve açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır.

23- Yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile yağmur hasadı, yağmur ve drenaj suyunun depolanarak, çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

24- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

ÖZEL HÜKÜMLER

25- Emsal; planda Konut, Ticaret ve Ticaret-Konut olarak belirlenen alanlarda, yapı adası içinde kalan parsel alanının veya tevhide konu parsellerin 29. maddede belirtilen ve yola terklerden önceki brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. Yapı adası içerisinde kalan ve kapanan yollar emsale dahil değildir.

26- Yapılarda otopark alanları, sığınak, yangın merdiveni, asansör boşluğu, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri şaft ve bacaları, yapı inşaat alanının yüzde 3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshim merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmamak kaydıyla açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, emsal hesabına dahil değildir. Bu alanların dışında kalan tüm alanlar emsal hesabına dahildir.

27- Planda Konut, Ticaret ve Ticaret-Konut olarak belirlenen alanlarda 29. maddede belirtilen terklerden sonra net parsel alanı;

– Büyüklüğü en az 600 m2 olan parsellerde
E=1,80

– Büyüklüğü 601-1200 m2 arasında olan parsellerde
E=2,00
Yüzde 15 ilave emsal

– Büyüklüğü 1201-2500 m2 arasında olan parsellerde
E=2,00
Yüzde 20 ilave emsal

– Büyüklüğü 2501-4000 m2 arasında olan parsellerde
E=2,00
Yüzde 30 ilave emsal

– Büyüklüğü 4001 m2 ve daha büyük olan parsellerde
E=2,00
Yüzde 50 ilave emsal

– Yapı adası içerisinde ve bu planda yapılaşmaya konu olan yolların bölerek oluşturduğu alanlarda
E=2,00
Yüzde 80 ilave emsal

– Yapı adası oluşturan parsellerde
E=2,00
Yüzde 100 ilave emsal uygulanır.

– Yapı adası oluşturan parsel şartı; planda konut, ticaret + konut, ticaret alanları ile donatı kullanımlarından bir veya birkaçının bulunabildiği yapı adalarında donatı alanı kullanım kararı getirilen alanlar dışında kalan parsellerin tevhit edilmesiyle uygulanır. Yapı adası oluşturan parsellerde en az m2 büyüklüğü ve m2 kadelemelenmesi şartı aranmaz.

28- TAKS değeri yapı adasında yüzde 25 donatı alanı terk edildikten sonra kalan net alan üzerinden hesaplanmak üzere İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari proje ile belirlenecektir. TAKS değeri 0.50’yi aşamaz. Hmax: 80 m kotlara, silüete ve plan kararlarına (fonksiyonlara) göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygun görülecek / onaylanacak kentsel tasarım projesi veya mimari ruhsat projesinde belirlenir.

29- Konut, Ticaret ve Ticaret – Konut olarak belirlenen alanlarda net parsel alanları toplamının yüzde 20’i kadar donatı alanı ayrılacaktır.
Ayrıca; bu planın onay tarihinden önceki imar planlarında yol alanı olarak ayrılıp, bu plan ile ada içerisinde kalıp da, yapılaşmaya konu edilen yollar var ise kapanan bu yollar toplamı kadar alan ilave donatı alanı olarak ayrılacaktır.
-Bu alanlar park, yeşil alan, kreş, anaokulu, ilköğretim, dini tesis, sağlık tesisi, spor tesisi alanı, sosyal ve kültürel tesis alanı, genel açık otopark vb. olarak kullanılacaktır.
– İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 22.02.2011 tarihinde onaylanan (İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin E:2011/1171 ve K:2013/426 kararı ile iptal edilen) 1/1000 ölçekli UİP plan notlarının Özel Hükümler başlığındaki “Konut Alanları ve Ticaret-Konut Alanları”na dair hükümler kapsamında sosyal ve teknik donatı alanı olarak terkin ve/veya tescil işlemini tamamlamış parsellerde; emsal hesabı 22.02.2011 tarihinde sonra yapılan terk/tescil işlemlerinden önceki brüt alan üzerinden hesaplanacaktır.
– Terkin ve tescil işlemi tamamlanan parsele/parsellere ilişkin terk miktarının 29. maddede belirtilen donatı alanlarına ilişkin yüzde 25 oranındaki kesinti miktarından fazla ya da eşit olması durumunda, parsele/parsellere ilişkin 29. maddede belirtilen yüzde 25 oranındaki kesinti uygulanmaz.
– Terkin ve tescil işlemi tamamlanan parsel/parsellere ilişkin terk miktarının 29. maddede belirtilen donatı alanlarına ilişkin yüzde 25 oranındaki kesinti miktarından az olması durumunda, parsele/parsellere ilişkin terk miktarı, 29. maddede belirtilen yüzde 25 oranındaki kesinti miktarına tamamlanır.

– Donatı alanlarının fonksiyonları ve ada içerisindeki yerleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygun görülecek/onaylanacak donatı alanlarının dağılımını gösteren anahtar paftaya göre kentsel tasarım veya ruhsat projesinde belirlenecektir.

30- Planda gösterilen ve 29. madde gereği ayrılacak donatı alanları kamuya bedelsiz terk edilerek Maliye Hazinesi adına tescil edilecektir.

31- Planlama alanında Konut, Ticaret ve Ticaret-konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşuluyla dahil oldukları yapı adasının yapılaşma değerlerine göre özel açık veya kapalı otopark yapılabilir. Düzenlenen otoparkların cephe ve diğer öğelerinin kent estetiğine ve içinde bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun mimari çözümlemeler getirmeleri şartı aranacaktır.

Konut (K) Alanları

32- Konut alanlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan kullanımlar yer alabilir.

Ticaret (T) Alanları

33- Ticaret alanlarında iş merkezleri, ofis, büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisi gibi yapılar yapılabilir.

Ticaret+Konut (T+K) Alanları

34- Bu alanlarda konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları ile özel eğitim ve özel sağlık tesisi gibi yapılar yapılabilir.

35- Ticaret+Konut alanında kalan parseller aynı yapı adasındaki konut alanında kalan parsellerle tevhid edilebilir. Tevhid sonucunda oluşan yeri parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda sadece Ticaret+Konut fonksiyonu verilen yola cepheli ilk binalarda ticaret fonksiyonu yer alabilir. KOYU Ticaret kullanım oranı yüzde 20’nin altında olamaz.

36- 15 metre ve daha geniş trafik yollarına ve kentsel tasarım projesine göre yol cephesinde ayrılan park alanlarına cepheli binaların zemin katları ve yol veya bu park alanlarına mahreci olan bodrum katları veya bu katlara bağlantılı iskan edilebilen bodrum katlar ticaret olarak kullanılabilir. Üst katlarda konut fonksiyonunun yapılması durumunda konuta ait bina girişi ve merdivenleri ayrı ayrı düzenlenecektir.

37- Planlama alanında yer alan kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel terk edilmeden ve kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

38- Kentsel tasarım projesinde ada bütününde yapılacak uygulamalarda donatı alanı belirlenirken proje bütünlüğü dikkate alınacaktır.

39- Planda belirlenen donatı alanlarının (temel eğitim tesis alanları, ortaöğretim tesis alanları, dini tesis alanları, sağlık tesis alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, parklar ve dinlenme alanları, çocuk parkı alanları, spor tesis alanları) aynı yapı adası içinde kalmak, büyüklükleri azaltılmamak koşulu ile kentsel tasarım veya mimari avan projesinde farklı bir alanda oluşturabilir.

40- Eğitim tesis alanında, kreş, anaokulu, temel eğitim ve orta öğretim tesisi yapılabilir.

41- Eğitim tesis alanları, sağlık tesis alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanı, idari hizmet alanı, teknik altyapı alanı, spor tesis alanı, dini tesis alanlarında vb. donatı alanlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılaşmaya dair (bina derinliği, bina yüksekliği vb.) hususlara uyulmak kaydıyla İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

42- Park, çocuk bahçesi ve spor alanlarında Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan fonksiyonlar yer alabilir. Ancak, dere koruma bandında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlarda ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre nitelikli tüm ağaç ve ağaç toplulukları korunması esas olup, uygulama onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. Korunmayan ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Teknik Altyapı Alanları

43- Yeşil alanlar ve uygun genişlikteki kaldırım alanlarında İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yeri ve ebatları belirlenmek şartıyla trafo ve regülatör yapılabilir.

44- Tüm yol ve altyapı bedelleri mülkiyet sahipleri veya yatırımcı müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Bu alt yapı masrafları harcamalara katılma payı İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce mimari ruhsat projesi onaylanmadan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından tahsil edilecektir.

Yapı Yasağı Getirilen Alanlar

45- İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat proje ayamasında Kurbağalıdere Islah Projesi’ne ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22.10.2012 tarih ve 2012/2477 sayılı kararı ile uygun bulunarak 14.05.2013 tarihinde onaylanan “1/5000 ölçekli Kurbağalıdere Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi Nazım İmar Planı Değişikliği” ve “1/1000 ölçekli Kurbağalıdere Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi Uygulama İmar Planı Değişikliği” dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

46- Planlama alanı sınırında kalan III. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda ilgili koruma kurulu kararı alınarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanacak Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uyarınca uygulama yapılacaktır.

ftkkkf50001

f10001

f10002

PLANLARI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin