Hazine’den Şile’de toplu satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'un turistik ilçesi Şile'de yer alan ve toplamda 90 bin metrekareyi geçen 5 arsasını satışa çıkardı... İşte detaylar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul Şile’de yer alan 5 adet arsasını satış yöntemiyle özelleştiriyor… Başkanlığın kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçici teminat bedelleri 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Şile’nin Balibey ve Çayırbaşı Mahalleleri’nde bulunan arsaların büyüklüğü 4 bin 289,68 metrekare ile 32 bin 923 metrekare arasında ve geçici teminat bedelleri de 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Toplam 5 arsanın satışa çıkarıldığı ihalede, arsaların toplam geçici teminat bedelleri 2 milyon 600 bin TL ediyor. İhaleye çıkarılan arsaların ada parsel numaraları ve geçici teminat tutarları, aşağıdaki tabloda yer alıyor…

Hazine’nin satış yoluyla özelleştirme ihalesi için 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17:00’ye kadar teklif verilebilecek. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

MUHTELİF TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve tapu kayıt bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan muhtelif taşınmazlar, T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

1 – İhaleler, birden fazla Teklif Sahibi’nden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile yapılacak “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 – İhalelere gerçek ve/veya tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG) ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine/ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecektir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. OGG ortaklarının tamamı yatırım fonu olamaz. Teklif Sahipleri’nden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

3 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

4 – İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare’nin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 – İhaleye konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare’nin;

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 4000 0100 1745 3877 5661 5738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

– T. Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

– T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta katılımcının ismi (katılımcının OGG olması halinde OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihale konusu hangi taşınmaza ilişkin İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı bedeli yatırıldığı belirtilecektir. İhale Şartnamesi ve eki Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.

6 – İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp; İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 – İdare, son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

8 – İhalelere konu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın/taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 – İhalelerle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

10 – Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

İHALE KONUSU TAŞINMAZ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE ŞARTNAME BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİHİ
İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 34 ada, 13 parsel numaralı, 20.800,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1.000.000 500 10.09.2018
İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi, 42 ada, 81 parsel numaralı, 32.923,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 1.000.000 500 10.09.2018
İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 895 ada, 1 parsel numaralı, 4.289,68 m2 yüzölçümlü taşınmaz    200.000 200 10.09.2018
İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 691 ada, 11 parsel numaralı, 6.426,96 m2 yüzölçümlü taşınmaz    200.000 200 10.09.2018
İstanbul ili, Şile ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, 643 parsel numaralı, 28.999,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz    200.000 200 10.09.2018

 

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 83 40, Faks: (312) 585 83 07
www.oib.gov.tr
6643/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin