İBB Arnavutköy’deki arsasını 30 milyon TL’den satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy'de bulunan ve Yönetim Merkezi Alanı imarlı arsasını satışa çıkardı. Peki İBB Arnavutköy arsa ihalesi ne zaman? İşte İBB Arnavutköy arsa satış ihale detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Arnavutköy Kulüp Mahallesi’nde bulunan arsasını 30 milyon TL’den satışa çıkardı.

İBB Arnavutköy arsasının özellikleri neler?

İBB, Arnavutköy İlçesi Kulüp Mahallesi 160 parsel üzerinde bulunan ve 1330 metrekare büyüklüğündeki arsasını ihale yoluyla satacak. Yönetim Merkezi Alanı imarlı arsa üzerinde yapı ve vakfiye bulunmuyor.

İBB Arnavutköy arsa ihalesi ne zaman, nerede?

Büyükşehir Belediyesi, arsa ihalesini 4 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00’de İstanbul Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Encümen Salonu’nda yapılacak.

Arnavutköy arsa ihalesi bedelleri kaç TL

Arnavutköy Kulüp Mahallesi’ndeki arsanın geçici teminatı 917 bin 700 TL ve muhammen bedeli 30 milyon 590 bin TL olarak açıklandı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 2335

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Arnavutköy
c) Mahallesi/Mevki : Arnavutköy/Kulüp Mah.
d) Pafta No : —
e) Ada No : —
f) Parsel No : 160
g) Yüzölçümü : 1.330 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
ı) Hâlihazır : Boş
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu : Yönetim Merkezi Alanı
l) Cinsi : Arsa

3) Muhammen Bedeli : 30.590.000.-TL

4) Geçici Teminatı : 917.700.- TL

5) İhale Tarihi ve Saati : 04 Aralık 2019 – 11:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet
kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale
şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en
geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR. 10061/1-1

imarpanosu.com

İBB, Pendik’te 30 milyon TL’den arsa satıyor

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin