İBB, Pendik’te 30 milyon TL’den arsa satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik Şeyhli'de bulunan 'İdari Tesis Alanı' imarlı arsasını satışa çıkardı. Peki İBB Pendik arsa ihalesi ne zaman? İşte ihale detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Pendik İlçesi Şeyhli Mahallesi 7303 ada 3 parsel üzerindeki 11 bin 909.71 metrekare büyüklüğündeki arsasını satışa çıkardı.

Arsanın imar durumu nedir?

İBB tarafından satışa çıkarılan arsanın, İdari Tesis Alanı imarlı ve üzerinde 2 adet boş ve atıl durumda olan yapı bulunmak suretiyle işgalli durumda olduğu belirtiliyor.

Arsanın satış bedeli ne kadar?

Arsa için belirlenen geçici teminat 928 bin 957.38 TL ve muhammen bedel 30 milyon 965 bin 246 TL olarak açıklandı.

Arsa ihalesi ne zaman, nerede?

Pendik Şeyhli arsasının satış ihalesi, 4 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 11:00’de İstanbul Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 2334

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) İli : İstanbul
b) İlçesi : Pendik
c) Mahallesi : Şeyhli
d) Pafta No : —
e) Ada No : 7303
f) Parsel No : 3
g) Yüzölçümü : 11.909,71 m²
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı
ı) Hâlihazır : İşgalli (2 adet boş ve atıl durumda olan yapı vardır.)
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
k) İmar Durumu : İdari Tesis Alanı
l) Cinsi : Arsa

3) Muhammen Bedeli : 30.965.246.-TL

4) Geçici Teminatı : 928.957,38 TL

5) İhale Tarihi ve Saati : 04 Aralık 2019 – 11:00

6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul

7) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre
Kapalı Teklif Usulü

8) İhale şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz
görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 3
Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

9) Şartname Bedeli : 1.000.-TL

10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı
zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet
kaydı olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” , “Sürücü Belgesi” veya
“Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
d) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline
kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ
tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza
beyannamesi.
g) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
i) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan
gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin
verilmesi gerekmektedir.)

11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

12) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (04 Aralık 2019) saat 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri
karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve
postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR. 10060/1-1

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin