İETT, Yeni Havalimanı’na 18 hattan taşıyacak! İhaleye çıkılıyor!

İETT, İstanbul Yeni Havalimanı'na toplu taşıma yapmak üzere 18 yeni hattın kiralama işini ihaleye çıkardı. 18 hat üzerinde 150 adet bagajlı otobüsle ve 10 yıl süreyle toplu taşıma ihalesinin detayları şöyle...

İETT, İstanbul’un Yeni Havalimanı’na 10 yıl süreyle 18 hattan 150 bagajlı otobüsle toplu taşıma işini ihaleye çıkardı.

İETT bagajlı otobüs hatları ihalesi ne zaman?

İETT Yeni Havalimanı bagajlı otobüsle toplu taşıma ihalesinin muhammen bedeli, KDV hariç 468 milyon TL (180 milyon Tam bilet) olarak belirlendi.

İETT Yeni Havalimanı ihalesi ne zaman, nerede?

imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; İETT Yeni Havalimanı ihalesi,  04 Eylül 2018 Salı günü saat 14:00’de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacak.İşte o ihale ilanı ve detaylar…

TOPLU TAŞIMA YAPMAK ÜZERE HAT KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu Kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının Oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması Amacıyla Toplu Taşıma Yapmak Üzere Hat Kiralama İşi.

1 – İhale konusu olan işin;

a) Niteliği : Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegrasyonu kapsamında Bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi

b) İşin Yapılacağı Yer : İstanbul Genelinde Yeni Havalimanı Toplu Ulaşım Entegre bagajlı Lüks Taşımacılık Hatlarının (BLT) oluşturulması ve Taşımacılığın Uygun Araçlarla Karşılanması

c) Miktarı ve Süresi : 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle ve 10 Yıl süreyle

2 – İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden 150,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

(Not: Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )

3 – İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 04.09.2018 Salı günü saat 14:00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale şartnamesinin satın alınabileceği adreste İhale Komisyon odasında 04.09.2018 Salı tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

5 – İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A – Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C – Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D – İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E – İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F – Tahmin edilen bedel: 180.000.000 Tam bilet (468.000.000,00 TL KDV dahil) bedelidir.

G – Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 14.040.000,00 TL (Ondörtmilyon Kırkbin Türk Lirası)’lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O. Validesultan Şubesi İban: TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no’lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

H – İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

I – Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

7 – Diğer Belgeler

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin