İnşaat maliyet bedeli 2018 belli oldu

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 71 numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile birlikte 2018 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de açıklandı. İşte detaylar…

Yücel Park

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 71) bugün (18 Ağustos 2017, Cuma) tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile birlikte 2018 yılı için tespit edilen binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de açıklandı. İşte o tebliğ ve inşaat maliyet bedelleri 2018 tablosu…

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 71)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2018 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
Tebliğ olunur.

2018 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

cetvel1

cetvel2

cetvel3

cetvel4

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin