İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar’daki arsasına konut projesi geliyor

TOKİ İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa, Çapa ve Avcılar kampuslerini yenileyecek, karşılığında da üniversitenin Avcılar Firüzköy arsasına konut projesi inşa edecek. 1/100 Binlik plan ile Nazım ve Uygulama İmar Planları ilanen askıya çıktı... Plan notları ve detaylar haberde...

TOKİ, İstanbul Üniversitesi’nin Cerrahpaşa, Çapa ve Avcılar kampuslerini yenileyecek; karşılığında İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar Firuzköy Mahallesi 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parseller üzerindeki arsası üzerine konut+ticaret projesi hayata geçirecek.

Yatay mimarili, Heliport alanlı…

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgiye göre; TOKİ tarafından Avcılar Firuzköy’deki arsa üzerinde inşa edilecek proje 5 katlı olacak, binaların zemin katlarında ticari üniteler bulunabilecek, cami ve yeşil alanların da yer aldığı projede Heliport Alanı da bulunacak.

İmar planları askıya çıktı

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 4434, 4435 Sayılı Parseller, 5955 ve 6339 Sayılı Parsellerin Bir Kısmı İle Kadastral Yola İlişkin Hazırlanan 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; önceki gün (9 Temmuz 2018, Pazartesi) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde ilanen askıya çıkarıldı.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada TOKİ ile İstanbul Üniversitesi arasındaki mahsuplaşma ve yapılacak işlerin özeti belirtildi. Açıklama şöyle;

“Bakanlığımızın 12.06.2018 tarihli ve E.104480 sayılı yazısı ile; İstanbul Üniversitesince faaliyetleri yürütülen Cerrahpaşa, Çapa ve Avcılar Yerleşkelerindeki eğitim-öğretim ve hizmet binaları ile diğer tescilli yapıların olası deprem risklerinin ortadan kaldırılması, modern tesislerde eğitim-öğretim hizmetleri ile diğer hizmetlerini sürdürebilmesinin temini için bu alanlarda eğitim-öğretim, sağlık, araştırma, idari ve sosyal tesislerin TOKİ tarafından İstanbul Üniversitesi adına inşa edilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması ile inşa edilecek bu tesislerin finansmanında Üniversitenin atıl durumda olan Halkalı ve Avcılardaki taşınmazları üzerinde proje gerçekleştirmesi suretiyle mahsuplaştırılması konularında İstanbul Üniversitesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 09.01.2014 tarihli protokol kapsamında hazırlandığı belirtilen Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi, 4434, 4435, 5955 ve 6339 (eski 5951 parselden ifraz) no.lu toplamda yaklaşık 200 h.’lık yüzölçümüne sahip alana yönelik -1- paftalık 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile -2- paftalık 1/5.000 ölçekli Nazım ve -12- paftalık 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi kapsamında ÇDP-17092,13, NİP-33416 ve UİP-33417 plan işlem numaraları ile 12.06.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir.”

Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi arsası üzerindeki projede neler olacak?

TOKİ tarafından hayata geçirelecek projenin ilk detayları, alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarında yer alıyor…

1/100.000 ölçekli Plan Notları

1- Kentsel Gelişme Alanı: Bu alanlarda konut, ticaret, resmi kurum sosyal kültürel ve teknik altyapı kullanımları yer alabilecektir. Bu alanlardaki yoğunluk dağılımı, projeksiyon nüfusu, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri göz önüne alınarak şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

2- Üniversite Alanı: Yerleşke şeklinde planlanmış, araştırma yapılan bilgi üreten alanlardır. Üniversite alanlarında yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler, ar-ge ve teknoloji geliştirme merkezleri, yükseköğretim faaliyetlerini destekleyici birimler (kütüphane, kongre merkezi, öğrenci yurdu, lojman, açık-yeşil alanlar gibi) ile diğer fonksiyonlar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri göz önüne alınarak şehircilik ilkeleri ve planlama esasları dahilinde alt ölçekli planlarda belirlenecektir.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1- Bu plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda konu ile ilgili diğer mer’i kanun ve ilgili yönetmeliklere uyulacaktır.

2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları

A. GENEL HÜKÜMLER

1. Plan, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 4434, 4435 sayılı parseller, 5955 ve 6339 sayılı parsellerin bir kısmı ile kadastral yol alanını kapsamaktadır.

2- Bu plan notlarında belirtilen “İlgili İdare” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Avcılar Belediye Başkanlığı ve TOKİ Başkanlığı’dır.

3- Bu plan kapsamında; Deprem Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği vb. ilgili yönetmelik hükümleri ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4- Planlama alanında merkezi özellik gösteren alanlarda, özellikle sağlık, itfaiye, iletişim-haberleşme vb. tesislerin bulunduğu alanların civarındaki açık alan, meydan, yeşil alan, park gibi yerlerin uygun noktaları ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak ve Heliport Alanı Yönetmeliği’ne uymak şartı ile kamuya ait helikopter iniş-kalkış pisti (Heliport Alanı) olarak kullanılabilir.

5- Park alanlarında bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacı ve ilçe belediyesinde uygun görülen proje doğrultusunda kapalı olmamak şartıyla futbol, voleybol, basketbol vb. sahaları ile kondisyon aletleri ve yürüyüş yolları yapılabilir.

6- 2863 sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereği inşai ve fiziki uygulamaları sırasında korunması gerekli herhangi bir kültür/tabiat varlığına rastlanılması halinde çalışmaların durdurularak ivedilikle en yakın mülki idare amirliğine veya müzesine veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne haber verilmesi gerekmektedir.

7- Binaların Yangından Korunmasına Dair Yönetmelik Hükümleri’ne uyulacaktır. Plan notları ve arazi kullanım kararları ile ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri arasında uyumsuzluk olması halinde ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri esas alınacaktır.

B. YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER

8- Planlama alanında her türlü yapılaşma için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

9- Planlama alanı içinde öngörülen bütün fonksiyon alanlarının otopark ihtiyacı, Otopark Yönetmeliği doğrultusunda kendi fonksiyon alanları içerisinde çözülecektir.

10- Planda bütün adalarda ayrık, blok, sıra blok ve teras tipi şeklinde yapı nizamı düzenlenebilir ve parsel bütününde birden fazla yapı yapılabilir. Planlama alanında bitişik nizam yapı yapılamaz.

11- Planlama alanının tamamında eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir.

12- Enerji nakil hattı koruma kuşağında kalan alanlarda TEİAŞ (1. Bölge Müdürlüğü) görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

13- Donatı alanları kamunun eline geçmeden uygulama yapılamaz.

14- Tüm yapı adalarında yapı yaklaşma sınırına bakılmaksızın 25 metrekareyi geçmeyen bekçi ve güvenlik kulübeleri yapılabilir.

15- Tüm alanlarda proje ve uygulama aşamasında Mer’i İmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

16- İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 21.11.2017 gün ve E.20170587327 sayılı yazısının (9) nolu maddesi hariç olmak üzere belirtilen tüm hususlara ilgili idarelerce uyulacaktır.

17- Planlama konusu bölgenin altyapı çalışmaları tamamlanmadan (dere, ıslah, atıksu, yağmursuyu v.b.) inşaat ve kullanım izinlerinin verilmesi, dere işletme bandı ile imar ve taşkın koruma önlemlerinin ihlal edilmesine yol açacak her türlü faaliyet sebebiyle oluşabilecek menfi durumlar karşısında sorumluluk ilgili idarelere aittir.

18- İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 03.08.2017 gün ve 2638-1 sayılı kararına uyulacaktır. Plan onama sınırları içerisinde, parselasyon planlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında Avcılar Belediye Başkanlığı’nın 29.12.2017 gün ve 1598/43 sayılı yazısında belirtilen hususlara dikkat edilecektir.

C- KULLANIM KARARLARI

19- Konut alanlarında planda tanımlanmış yapılaşma şartları geçerli olup, mimari avan proje doğrultusunda ayrık, ikiz ayrık ve blok uygulamaları yapılabilir. Bitişik nizam yapı yapılamaz.
Konut, ticaret-konut 1 ve ticaret-konut 2 alanlarında;

– Min. Ön Bahçe Mesafesi: 5.00 metre
– Min. Yan Bahçe Mesafesi: 4.00 metre
– Min. Bina Cephesi: 8.00 metre
– Min. Bina Derinliği: 10.00 metre
– Min. Parsel Cephesi: 25.00 metre
– Min. Parsel Derinliği: 40.00 metre
– Min. İfraz Alanı: 1000 metrekaredir.

20- Ticaret-Konut 1 alanında iş merkezi, ofis, büro, alışveriş merkezleri, çok katlı mağaza, çarşı, otel, motel, konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, sergi salonları, restoran, kafe, lokanta gibi yeme içme üniteleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilir. Bu alanlarda zemin katlar ticaret olarak kullanılabileceği gibi gerekmesi halinde üst katlarda da ticari fonksiyonlar yer alabilir.

21- Ticaret-Konut 2 alanında zemin katlar ticaret olarak kullanılacak olup, üst katlarda konut yer alacaktır.

22- Konut Alanı 1: E:1.00 YenÇok: 5 KAT
Konut Alanı 2: E:0.50 YenÇok: 3 KAT
Ticaret+Konut Alanı 1: E:1.30 YenÇok: 5 KAT
Ticaret+Konut Alanı 2: E:1.30 YenÇok: 5 KAT Bu alanlarda zemin katlar ticaret, üst katlar konut alanı olarak planlanacaktır.

23- Donatı alanlarında (İdari Hizmet Alanı, Anaokulu Alanı, İlkokul Alanı, Ortaokul Alanı, Lise Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Cami Alanı ve Teknik Altyapı Alanı) E=1.00 aşmamak koşulu ile uygulama mimari avan projeye göre yapılacaktır.

24- İdari Hizmet Alanında; PTT, muhtarlık, itfaiye, karakol, telekom, belediye hizmet tesisleri vb. kamu tesisleri yer alabilir. Bodrum katlarda depo, arşiv vb. kullanımlar yer alabilir ve emsale dahil değildir.

25- Sosyal tesis ve kültürel tesis alanında mer’i imar yönetmeliğinde belirtilen fonksiyonlar yer alabilir.

26- Yüksek Öğretim Tesisi Alanı’nda eğitim binaları ve tesisleri, araştırma ve öğrenci laboratuvar tesisleri, kültürel tesisler, sosyal tesisler, öğrenci yurdu, misafirhane, konser-konferans-kongre-toplantı salonları, müze, sanat galerisi, açık ve kapalı spor tesisi, park, gezi, yürüyüş alanları, ağaçlandırma uygulamaları yapılabilir. Bu alanda emsal 1.00’i geçemez. Uygulama, belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

27- Cami alanında, ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

28- Park ve rekreasyon alanlarında uygulama kentsel tasarım projelerine göre yapılacak olup yapılanma koşulları ve kullanımlarda meri imar yönetmeliğine uyulacaktır.

PLANLARI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin