Kartal’da 1 milyon 980 bin TL’ye satılık Hazine arsası

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kartal Soğanlık’ta bulunan arsasını 1 milyon 980 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte o ihalenin detayları…

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kartal Soğanlık Mahallesi Mercan Sokak 10510 ada 78 parsel üzerindeki 527,49 metrekare arsayı 1 milyon 980 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

Konut imarlı Hazine arsası

Geçici teminat bedeli 594 bin TL olarak belirlenen konut imarlı arsanın ihalesi, 16 Ocak 2018 Salı günü saat 15:15’te “Açık Teklif Usulü” ile satışa ve kiraya çıkarılacak.

imarpanosu.com’un Kartal Belediyesi imar kayıtlarından edindiği bilgilere göre; Mer’i İmar Planı olarak Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerine tabi olan arsa A tipi inşaat nizamına sahip. Arsa için TAKS 0.20-0.40 ve KAKS (Emsal): 1.75 (-) olarak belirtilmiş durumda…

İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar…

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 16/01/2018 günü yapılacaktır.)

SIRA NO: 1

DOSYA NO: 34180104245

İLÇESİ: KARTAL

MAHALLE/ KÖY: SOĞANLIK

SOKAK/ MEVKİİ: MERCAN

PAFTA ADA NO: 10510

PARSEL NO: 78

YÜZÖLÇÜM (m²): 527,49

HAZİNE HİSSESİ (m²): TAM

CİNSİ: ARSA

TAHMİNİ BEDEL (TL): 1.980.000,00

GEÇİCİ TEMİNAT (TL): 594.000,00

İMAR DURUMU: KONUT

İHALE SAATİ: 15.15

1 – Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile gösterilen gün ve saatte satışa ve kiraya çıkarılmıştır.

2 – İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 – İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 – İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 – Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 – Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 – Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

11224/1-1 ▲

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin