Lojman kira bedeli 2018 belli oldu!

Lojman kira bedeli 2018 ne kadar olacak? 2018 Lojman kira bedeli nasıl hesaplanacak? Kamu konutları kira bedeli 2018 yılı için nasıl hesaplanacak? Lojman kira bedeli nasıl hesaplanır? Lojman kira bedeli hesaplama 2018 formülü nedir? Maliye Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de açıkladı…

Lojman kira bedeli 2018 nasıl hesaplanacak? Lojman kira bedeli hesaplama formülü 2018 yılı için nasıl işleyecek? Memurlar 2018 yılı için ne kadar lojman kirası ödeyecek? Kamu konutları kira bedeli 2018 hesaplama rakamları belirlendi…

Lojman kira bedeli 2018

Lojman kira bedeli 2018 hesaplama rakamları güncellendi. Maliye Bakanlığı tarafından bugün (28 Aralık 2017, Perşembe) tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 380 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre kaloriferli konutlarda kalan memurlar metrekare başına 4,25 TL, kalorifersiz konutlarda ikamet eden memurlar metrekare başına 3,24 TL, kerpiç ya da ahşap konutlarda oturan memurlar ise metrekare başına 2,07 TL kira bedeli ödeyecekler.

Lojman kira bedeline ek masraflar

Ayrıca ek olarak memurların bu yıl ödeyeceği kira bedeline yapılacak metrekare başına ilaveler de 4. Madde’de sıralandı.

LOJMAN KİRA BEDELİ 2017 NASIL HESAPLANDI? O HABERİMİZ İÇİN TIKLAYIN!

Lojman kira bedeli 2018 ne zaman uygulanacak?

Lojmanda oturan memurların, 2018 kira bedeli 15 Ocak 2018 Pazartesi gününden itibaren açıklanan formülle hesaplanarak uygulanacak.

İşte o tebliğ ve lojman kira bedeli hesaplama 2018 rakamları…

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 380)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2018 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3 – (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2,07 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 3,24 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 4,25 TL/m²,

kira bedeli alınır.

Kira bedeline yapılacak ilaveler

MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,50 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,95 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,82 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,76 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,44 TL/m²,

ilave kira bedeli alınır.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

MADDE 5 – (1) 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,70 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,19 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 2/1/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 15/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin