Maden Mühendisleri Odası ana yönetmeliğinde değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası ana yönetmeliğinde değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün (14 Ağustos 2020 Cuma) tarih ve 31213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o yönetmelik…

Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ
ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2005 tarihli ve 25916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Oda Genel Kurulu, toplam üye sayısının %5’i oranında, doğal delegeler dahil olmak üzere 1000 kişiden çok olmamak üzere Şube genel kurullarınca, şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerden ve Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulunun asıl üyelerinden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Şubeye kayıtlı üyelerin yüzde beş (%5) i oranında” ibaresi “Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen usullere göre belirlenecek sayıda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Bunları da beğenebilirsin