Pendik marina imar planları askıda

Pendik marina imar planlarında yapılan değişiklikler İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. İşte Pendik marina 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ve plan notlarında önemli detaylar…

Pendik marina imar planı değişiklikleri, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 13/04/2015 tarih ve 6160 sayılı yazısı ekinde iletilen İstanbul Pendik İlçesi, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlenmesine İlişkin Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan 3 paftalık 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 4 paftalık 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Bakanlık Makamı’nın 01.04.2015 tarih ve 5554 sayılı Olur’u ile uygun bulunarak 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca NİP-2224,1 ve UİP-2229,1 plan işlem numarası alarak 13/04/2015 tarihinde onaylandı.

Plan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 17/04/2015-16/05/2015 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarıldı. Askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonucu yine İl Müdürlüğü tarafından ilan edilecek.

Detaylar şöyle;

İstanbul İli Pendik İlçesi Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Kıyı Düzenlemesine İlişkin Uygulama İmar Planı

pendikyatlimani

Plan Notları

Genel Hükümler

1- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

2- Dolgu alanlarının inşaat ve kullanımı sırasında, deniz kirliliği ve sığlaşmaya neden olunmaması, seyir emniyeti, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınarak, gereken yerlere gece ve gündüz ışıklı markalama işaretlerinin konulması zorunludur.

3- Planda belirlenen her türlü fonksiyon için yapılan dolgu sırasında, dolgu malzemelerinin çeşitli etkenlerle deniz içine yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için öncelikle anroşman veya beton perde gibi yapısal önlemlerin alınması zorunludur.

4- İnşaat aşamasında ve sonrasında ekolojik ve oşinografik dengenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Buna göre deniz derinliklerinin ölçülerek haritalanması, akıntı, hız ve yön ölçümlerinin yapılarak akıntıyı etkilemeyecek inşaat tekniklerinin tespiti, deniz tabanının sediment yapısı, sediment ile faaliyetlerin ekolojik dengeye ve sahil şeridine yapacağı etkilerin tespitine yönelik detaylı oşinografik çalışmaların gerçekleştirilmesi zorunludur.

5- ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler tamamlanmadan uygulama ve yapılaşmaya geçilemez. Bakanlık tarafından 01.02.2006 tarihinde onaylanmış ÇED Raporu’na uyulacak ve bu doğrultuda uygulama yapılacaktır.

6- Uygulama aşamasında Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca işletme izni alınması zorunludur.

7- Belirtilmeyen konularda, konusu ve ilgisine göre aşağıdaki kanun ve yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

– 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri,

– 618 sayılı Limanlar Kanunu,

– 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

– 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,

– 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği,

– Deprem Bölgesinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,

– Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,

– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

8- Plan ve plan hükümlerinin gerek inşaat aşamasında, gerekse uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde, sorumluluk, konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte yatırımcı ve ilgili idareye (valilik ve belediye) ait olacaktır.

9- 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.

10- 13.12.1996 tarih ve 22846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’ne uyulması zorunludur.

11- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliklerine uyulması zorunludur.

ÖZEL HÜKÜMLER

1- Kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılması planlanan kıyı yapısına ait uygulama projeleri (gerekli etüt, hesap ve teknik tüm detayları ile birlikte), 3348 sayılı kanunun 9. Maddesi uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce) onaylanmak üzere verilecek olup, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanılmayacaktır. Mevcut yapılar, gerekmesi halinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce onaylı uygulama projesine uygun duruma getirilecektir.

2- Kıyı doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilerde yapı ruhsatı verilebilmesi için Maliye Bakanlığı’ndan gerekli izin alınması zorunludur. Ancak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından Büşükşehir Belediye Başkanlığı tasarrufuna bırakılan yerlerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği çerçevedeki izinler Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan alınacaktır.

3- Park ve Açık Alan Ağırlıklı Kullanımlar olarak gösterilen alanlarda Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesinde belirtilen yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın yüzde 3’ünü, yüksekliği 5.50 m’yi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen; lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları yapılabilir.

4- Yat Limanı Alanında Emsal=0.50, Hmaks=8.50 m.’dir.
Bu alanlarda, Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan yönetim birimleri, destek birimleri, bakım-onarım birimleri, sosyal ve teknik altyapı tesislerinde belirtilen kullanımlar dışında başka bir kullanım yapılamaz. Uygulama avan projeye göre yapılacak olup, binanın cephe, derinlik ve taban oturumu avan projesinde belirlenecektir. Avan proje ilçe belediyesince onaylanacaktır. Yat Limanları’nda tüm üst yapılarda kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Yat Limanında konaklama tesisi yapılabilir. Konaklama tesisinin yüksekliği 6.50 m. (2 kat) olup, emsali, yat limanı için belirlenmiş olan emsalin yüzde 20’sini geçemez.

5- Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla yol bağlantısı, ilgili idare tarafından sağlanacaktır.

6- Planlama alanı içinde yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanması durumunda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği en yakın mülki idare amirliğine veya müze müdürlüğüne bilgi verilmesi zorunludur.

7- 31.05.2012 ve 06.06.2012 onay tarihli imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarında belirtilen hususlara uyulacaktır.

8- BOTAŞ’ın 08.01.2009 tarih ve 866 sayılı yazısında belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Aksi durumda sorumluluk belediyesine aittir.

9- BOTAŞ BOru Hattı Koruma Kuşağı ve Park Alanlarında yapı yapılamaz.

PENDİK MARİNA İMAR PLANLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin