Poyrazköy Balıkçı Barınağı imar planı askıda

Poyrazköy Balıkçı Barınağı imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılıyor. İşte Beykoz Poyrazköy Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörüm Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Poyrazköy Balıkçı Barınağı imar planı…

Beykoz Poyrazköy Mahallesi, Poyrazköy Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörüm Bölgesi Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Poyrazköy Balıkçı Barınağı imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 Nisan 2015 Cuma günü askıya çıkarılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2015/1 dosya numaralı Poyrazköy Balıkçı Barınağı İmar Planı’nı 20 Şubat 2015 tarihinde onayladı.

Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı 1/1000 ölçekli imar planı, 26 Mayıs 2015 Salı günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan Notları

poyrazkoy

Genel Hükümler:

1- “3621 sayılı Kıyı Kanunu” ve “Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

2- Uygulama aşamasında başlamak üzere can, mal ve yangın için emniyet sistemi kurulacak ve gerçekleştirilecektir. İnşaat ve hafriyat sırasında parlayıcı tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacaktır. Seyir güvenliği açısından mahmuz ve batık dalgakıranlarının şamandıra, ışıklı şamandıra ve fenerler ile markalanması, söz konusu tesisler için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan işletme izni alınması gerekmektedir.

3- Bu plana göre yapılan her türlü fonksiyon için dolgu sırasında dolgu malzemelerinin çeşitli etkenlerle deniz içinde yayılmak suretiyle sığlaşmaya ve kirliliğe sebebiyet verilmemesi için öncelikle anroşman veya beton perde gibi yapısal önlemler alınacaktır.

4- İnşaat aşamanda ve işletme dönemlerinde çevre değerlerinin korunması açısından, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istaneden çıkarılan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”, “Hava Kalitesinin Korunmasına Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Gürültü Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hususlar yerine getirilecektir.

5- Bu plan kapsamında hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarufu altındaki taşınmazlarda proje ve fiili uygulama yapılmadan önce Maliye Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir.

6- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan su kirliliğini önleyici hükümlere uyulması ve deniz suyunda çözünen ve zararlı kimyasal maddeler içeren dolgu malzemelerinin kullanılmaması gerekmektedir.

7- Bu planın uygulama aşamasında söz konusu alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanılması durumunda 2863 sayılı Kanun’un 4. Maddesi gereği en yakın mülki idare amirliğine veya müze müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir.

8- Bu plan ve plan hükümlerinde açıklanmayan hususlarda konusu ve ilgisine göre;
“3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri,
618 sayılı Limanlar Kanunu,
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Tüzük ve Yönetmelikleri,
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönemelik Hükümlerine uyulması,
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Uyulması,
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

Ayrıca yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik dışında diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere uyulması zorunludur.

ÖZEL HÜKÜMLER

1- Bu plana göre, yapılması planlanan kıyı yapılarına ait uygulama projeleri (Gerekli etüt, hesap ve tüm teknik detayları ile birlikte) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca (Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) onaylı uygulama projesi bulunmayan deniz yapılarının inşaatına kesinlikle başlanmayacaktır.

2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın 21.04.2010 tarihli ve 3600-104-10/OŞİ.Ş sayılı yazısı gereği; Poyrazköy Balıkçı Barınağı Uygulama İmar Planı’na mahsus olmak üzere,

a. Proje sahasının 1/1000 ölçekli Batimetri Haritasının (www.shodb.gov.tr adresinde belirlenen hidrografik ölçümlere ait standartlar ve rapor formatına uygun olarak)
b. Proje sahası ve civarının akıntı sirkülasyonunun tespitine yönelik akıntı hız ve yön ölçüm sonuçları ile grafiksel değerlendirmelerinin,
c. Deniz tabanının düşey yöndeki stratigrafisinin tespitine yönelik, sismik ve sondaj uygulamaları ile çalışma sonuç ve değerlendirmelerinin,
d. Deniz tabanının yüzey sediment dağılım haritasının,
e. Bölgede deniz suyu oşinografik parametrelerine (tuzluluk – sıcaklık – yoğunluk vd) ilişkin ölçüm sonuç ve değerlendirmelerinin yapılması gerekmektedir.

3- İstanbul Valiliği’nin (Mülga İl Tarım Müdürlüğü) 17.09.2010 tarihli ve 13163 sayılı yazısı gereği Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin 5’inci Maddesinde belirtilen balıkçı barınağında bulunması zorunlu tüm üst yapılar yapılabilir.

4- Milli Savunma Bakanlığı’nın 31.08.2010 tarihli ve 15028 sayılı yazısı gereği deniz kısmının ikinci derece Deniz Askeri Yasak Bölge kapsamında kalmasından dolayı 2565 sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

5- Dolgu yapılmak suretiyle kazanılacak arazilerin kıyı kenar çizgisinin kara tarafında bulunan alanlarla yol bağlantısı, onaylı imar planları ile bütünleşecek şekilde ilgili belediyesince sonuçlandırılacaktır.

6- İstanbul Valiliği (Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 24.07.2009 tarihinde ve İstanbul Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından 21.12.2011 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarının sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.

7- Yukarıda belirtilen hükümlerin gerek inşaat aşamasında gerekse uygulama aşamasında yerine getirilmemesi halinde sorumluluk konusuna göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile ilgili idareye ait olacaktır.

POYRAZKÖY BALIKÇI BARINAĞI İMAR PLANINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Bunları da beğenebilirsin