Şerefiye Sarnıcı kiralanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkiinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerini kiraya verecek. İşte detaylar...

Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkii, 237 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel üzerinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerinin 3 yıllığına kiraya verilmesi işine ait ihale 30 Ocak 2019 tarihinde saat 13:00’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda yapılacak.

İhale, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya üniteleri kiraya verilecek

İHALE İLANI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkiinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerinin kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 40
2) İşin Konusu : Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi, Piyerloti Caddesi, Şerefiye Mevkii, 237 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel üzerinde yer alan Şerefiye Sarnıcı ile kitap satış ve kafeterya ünitelerinin kiraya verilmesi işi
3) Adres Bilgisi : Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. Şerefiye Mevkii Fatih/İSTANBUL
4) İhaleye Konu Alan : Sarnıç, kitap satış ve kafeterya ünitesi
5) Kiraya verme süresi : 3 Yıl
6) Muhammen Bedel : 8.500.-TL + KDV/AY (102.000.-TL + KDV/YIL)
7) Geçici Teminat : 9.180.-TL
8) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 28 Ocak 2019 Saat: 16.00
9) İhale Tarihi ve Saati : 30 Ocak 2019 Saat: 13.00
10) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane – Fatih/İstanbul
11) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Emlak Müdürlüğü
Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3 Bakırköy/İSTANBUL
12) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 200.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Emlak Müdürlüğü – Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33


14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

14.1.1. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

14.1.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (14.1.2.a.) ve (14.1.2.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.1.3. İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olunması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişimi ve/veya konsorsiyumu oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (14.1.3.a.) ve (14.1.3.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”.

14.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

14.1.6. İhale tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 10 yıl süre ile sarnıç işletmeciliği yaptığına ilişkin resmi kurumlardan alınmış belge (kira/işletme sözleşmesi, ruhsat, faaliyet belgesi vb), (Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen şartları sağlaması gerekir.)

14.1.7. İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, aşağıdaki belgeleri İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

14.2.1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat,

14.2.2. Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti ( İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)

14.2.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (14.2.3.a.) ve (14.2.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

14.2.4. İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olunması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişimi ve/veya konsorsiyumu oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (14.2.4.a.) ve (14.2.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

14.2.6. İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)

15. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

16. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü – Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresine, 28/01/2019 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye teklif veremeyecektir.

17. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

18. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

19. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bunları da beğenebilirsin