TOKİ’ye ait Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinde imar planı değişikliği

TOKİ’ye ait Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinin bulunduğu Bakırköy Şevketiye 1221 ada 212 parsele dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilanen askıya çıkarıldı… Plan değişikliği, 25 Eylül’de askıdan indirilecek.  İşte detaylar…

Yücel Park

İstanbul Bakırköy’de TOKİ mülkiyetinde bulunan Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazinin yer aldığı Şevketiye Mahallesi, 1221 Ada 212 Parsele İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 25 Ağustos 2017 Cuma günü ilanen askıya çıkarıldı.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın 23.08.2017 tarih ve E.15192 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye Mahallesi, 1221 ada 212 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, 644 sayılı KHK ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca NİP-28290 ve UİP-28291 plan işlem numarası ile 23.08.2017 tarihinde re’sen onaylandığı bildirilmiştir” denildi.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 25 Ağustos’ta askıya çıkarılan plan değişikliği, 1 aylık itiraz süresinin ardından 25 Eylül 2017 Pazartesi günü askıdan indirilecek.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin tarihçesi

 

Alan, ilk olarak İstanbul Polis Eğitim Merkezi, 25 Ağustos 1978 tarihinde Kemalettin Eröge Polis Okulunun Florya bölümü olarak hizmete girdi.

İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu, 1 Ekim 1979 tarihi ile de İstanbul Polis Eğitim Merkezi adını alarak müstakil hüviyetine kavuştu. İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu, 30 Mart 1995 tarihli Bakanlar Kurulu oluru ile merhum Emniyet Müdürü Şükrü Balcı’nın adını alarak “Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü” oldu.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi’nin mülkiyet durumu

Planlama alanı (81 bin 328 metrekare yüzölçümlü 1221 Ada 212 Parsel sayılı taşınmaz) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsisliyken Emniyet Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasında 10.12.2010 yılında imzalanan protokol ile 1164 sayılı Arsa Üretim Kanunu doğrultusunda TOKİ tarafından satın alındı. Arazinin mülkiyeti 12.03.2015 tarihinde TOKİ’ye geçti.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisi nasıl planlanacak?

TOKİ mülkiyetindeki Bakırköy Şevketiye Mahallesi’ndeki Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi arazisinin;

Yüzde 56.56’sına tekabül eden 46 bin metrekaresi Konut+Ticaret Alanı,

Yüzde 8.61’ine tekabül eden 7 bin metrekaresi Özel Eğitim Alanı,

Yüzde 4.14’üne tekabül eden 3 bin 371 metrekaresi Cami Alanı,

Yüzde 18.49’una tekabül eden 15 bin 36.49 metrekaresi Park Alanı,

Yüzde 12.20’sine tekabül eden 9 bin 920.51 metrekaresi Yol Alanı olarak değerlendirelecek.

Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezi imar planı notları

1/5000 ölçekli NAZIM İMAR PLANI
PLAN NOTLARI

1- Plan onama sınırı; İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye 1221 ada 212 parseli kapsamaktadır.

2- Uygulamaya ilişkin hükümler 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir.

3- Açıklanmayan hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelikler geçerlidir.

1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI
PLAN NOTLARI

Genel Hükümler

1- Plan tasdik sınırı İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şevketiye 1221 ada 221 parseli kapsamaktadır.

2- Kamu eline geçmesi gereken alanlar bila bedel kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

3- Tüm alanda DHMİ Genel Müdürlüğü’nün 05.01.2017 tarihli görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

4- 24.07.2012 tarihli Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün havaalanları çevresindeki yapılaşma kriterlerine ilişkin genelge hükümlerine uyulacaktır.

5- 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik, altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

6- Planlama alanında “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

7- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (İSKİ, TEİAŞ, BEDAŞ, İGDAŞ vb.) görüş alınacaktır.

8- Planlama alanında uygulama aşamasında; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 4. Maddesi’ne uygun olarak korunması gerekli kültür varlığı bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili Koruma Bölge Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

9- Açıklanmayan hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Mer’i İmar Planı hükümleri geçerlidir.

ÖZEL HÜKÜMLER

1- Ticaret+Konut Alanı olarak belirlenen alanda KAKS=1.00 olup, iş ve alışveriş merkezleri, ofis, büro, konut, rezidans, özel sosyal ve kültürel tesisler, restoran, otopark, spor, eğlence, dinlenme, kapalı havuz, balo-konferans-sergi salonları, sinema vb. yer alabilir. Ticaret+Konut alanında KAKS’a emsal toplam inşaat alanının yüzde 20’sine kadar ticaret yapılabilir.

2- İmar planındaki yapı adalarında ayrık nizam, blok nizam, ikiz blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılaşma düzenleri yer alabilir. Yapı nizamları, aynı ada içerisinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabilir.

3- Özel eğitim tesis alanında KAKS=1.00 Yençok: 3 Kat olup anaokulu, kreş, ilköğretim, ortaöğretim tesisleri yapılabilir.

4- Cami alanında KAKS=1.00 olup Yençok: Deniz seviyesinden itibaren +68.00m’dir.

5- Planlama alanındaki fonksiyon alanlarında kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalamasından alınabileceği gibi fonksiyon alanının cephe aldığı yolun en düşük noktasından da kot alınabilir. Arazinin kot olarak en düşük seviyelerinde Yençok: 4 kat, kot olarak en yüksek seviyelerinde Yençok: 3 kat olacak şekilde kademeli uygulama yapılabilir.

6- Planlama alanında yol ve parsel zemini arasında daha uyumlu ilişki kurmak amacıyla arazi kazı ve dolgu yapılarak düzenlenebilir. Düzenlenmiş zemin tabii zemin olarak kabul edilecektir.

7- Subasman kotu +/-2.00 metrede tesis edilebilir.

TOKİ’YE AİT ŞÜKRÜ BALCI POLİS EĞİTİM MERKEZİ ARAZİSİNDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin