Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği Resmi Gazete’de

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o yönetmelik...

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği, bugün (18 Ocak 2019, Cuma) tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan o yönetmelik ve detaylar…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİNİN PROJE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, nükleer güç santrallerine ilişkin test, kontrol, kabul süreçleri ve işletme döneminde uyulması gereken hususlar ve bu faaliyetleri yapacak kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin esasları kapsar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan nükleer güç santrallerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen sözleşmeler, şartnameler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri bu Yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) DM: Dağıtım merkezini,

c) EİH: Enerji iletim hattını,

ç) ENH: Enerji nakil hattını,

d) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

e) İnşaat Lisansı: Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca TAEK tarafından ilgili ünite/üniteler için verilen izni,

f) İşletme dönemi: NGS’nin ünitesi/üniteleri için kabulün/kabullerinin tamamlanması ile başlayan dönemi,

g) Kabul: Ünite/üniteler için verilen Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının alınmasını müteakip ünitenin veya ünitelerin saha test, kontrol ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak senkronizasyonun ve elektrik üretim faaliyetinin emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesini,

ğ) NGS: Nükleer güç santralini,

h) Ön kabul: Ünite/üniteler için verilen Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzninin alınması ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip senkronizasyonun emniyetli bir şekilde sağlanarak elektrik piyasasında kabul öncesi elektrik üretim faaliyetine geçildiğinin belgelenmesini,

ı) Proje onayı: Ünite/üniteler için verilen İnşaat Lisansını,

i) Saha testi: Tesisin/ilgili ünitelerin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili mevzuat ve standartlara göre sahada senkronizasyon öncesi ve sonrası yapılması gereken testleri,

j) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim/dağıtım sistemine bağlanması veya iletim/dağıtım sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,

k) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

l) Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansı: Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca TAEK tarafından ilgili ünite/üniteler için verilen Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansını,

m) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

n) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

o) TM: Trafo merkezini,

ö) Ünite: Nükleer güç santralinde elektrik üretimine esas bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir türbin-jeneratör grubunu,

p) Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzni: Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzük hükümleri uyarınca TAEK tarafından ilgili ünite/üniteler için verilen yakıt yükleme ve deneme işletmelerine başlama iznini,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Onayı

Proje onayı

MADDE 5 – (1) NGS’ler için sistem işletmecisi ile Sistem Bağlantı Anlaşması imzalanmış olması koşulu ile TAEK tarafından verilen İnşaat Lisansı proje onayı yerine geçer.

(2) Tesisin ön kabulü öncesi, sistem işletmecisi ile Sistem Bağlantı Anlaşması imzalanmış olması koşulu ile EİH, ENH, şalt sahası tesislerinin proje onay işlemleri, ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesise Gerilim Uygulanması

Tesise gerilim uygulanması

MADDE 6 – (1) Proje onayı bulunmayan NGS’lere hiçbir şekilde gerilim uygulanmaz.

(2) Proje onayından sonraki süreçte ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca ilgili EİH, ENH kabul işlemleri Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Sistem işletmecisi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmış olması koşulu ile ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ya da kuruluşlarca, şalt sahası tesislerinin kabul işlemleri Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Sistem işletmecisi ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmış olması, can ve mal emniyetinin lisans/tesis sahibince sağlanması koşulu ile lisans/tesis sahibi tarafından talepte bulunulması durumunda NGS’ye, sistem işletmecisi tarafından yakıt yükleme öncesi test çalışmaları süresince geçici olarak gerilim uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Kabul

Ön kabul

MADDE 7 – (1) Ünite/üniteler için verilen Yakıt Yükleme ve Deneme İşletmelerine Başlama İzninin alınması ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanması ve senkronizasyonun emniyetli bir şekilde sağlanmasını müteakip ön kabul için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ve Ek-2’de yer alan “Nükleer Güç Santralleri Ön Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile Bakanlığa müracaat edilir.

(2) Lisans/tesis sahibi tarafından sunulan başvuru kapsamı Bakanlıkça değerlendirilir. Kapsamın uygun ve yeterli bulunması durumunda, ilgili kurum/kuruluşlar ile lisans/tesis sahibine bu husus yazı ile bildirilir. Yapılan olumlu bildirim ön kabuldür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kabul

Kabul başvurusu

MADDE 8 – (1) Tam Güçte Çalışma İzni ve İşletme Lisansının alınması, ünitenin/ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-3’te yer alan dilekçe ve Ek-4’te yer alan “Nükleer Güç Santralleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile Bakanlığa müracaat edilir.

Kabul Heyetinin teşkili

MADDE 9 – (1) Bakanlığı temsilen bir mühendisin başkanlığında; Bakanlık mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, ilgili kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi/temsilcileri ve branş mühendis(ler)i, genel yüklenici veya imzaya yetkili temsilcisi/temsilcileriyle Kabul Heyeti teşkil edilir.

(2) Kabul Heyetinde görev alan Heyet Başkanı ve üyeler belirlenen toplanma tarihinde kabulü yapılacak tesisin yer aldığı mahalde bulunmak zorundadırlar.

(3) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama gerekçeleri ile birlikte tesis mahallinde toplanma tarihinden önce Bakanlığa bildirilmeleri gerekir.

(4) Kabule katılmayan veya katılamayan üye Kabul Heyetinden çıkarılır. Heyet Başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda, talebin iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem yapar.

Kabulün amacı ve yapılması

MADDE 10 – (1) Kabulün amacı, ünitenin/ünitelerin projesi ve bu Yönetmelik esaslarına göre incelenerek senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünün belgelenmesidir.

(2) Kabul Heyeti, Ek-5’teki işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.

(3) İnceleme, test ve kontrollerde kullanılacak personel, araç ve gereçlerin yeterliği araştırılır; eksik ve/veya hatalı hususların tespiti halinde, bu hususların lisans/tesis sahibi tarafından tamamlanması sağlanır.

(4) Kabul Heyeti, kabul öncesi ve/veya kabul sürecinde devreye alma çalışmalarına ilişkin saha testi işlemlerinden gerekli gördüklerini tekrarlatabilir.

(5) Gerçekleştirilen inceleme, test ve kontrol işlemleri sonucunda, tesisin kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına varıldığında;

a) Bir örneği Ek-6’da yer alan kabul tutanağı üç nüsha olarak düzenlenir,

b) Kabul tutanağı heyet üyelerince imzalanır,

c) Tesisin kabulünün yapıldığı, Ek-7’de örneği bulunan yazı ile tesisin bulunduğu ilin Valiliğine ve ilgili sistem işletmecisine bildirilir,

ç) Heyet Başkanı; kabul tutanaklarının ıslak imzalı iki nüshasını lisans/tesis sahibine veya lisans/tesis sahibinin yetkili temsilcisine teslim eder, diğer nüshasını da Bakanlığa sunar,

d) Ek-8’de yer alan “Tesis Kabul Bilgi Formu” lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişi tarafından doldurularak Heyet Başkanı ile birlikte imzalanır. İmzalanan Kabul Bilgi Formu Heyet Başkanı tarafından Bakanlığa iletilir.

(6) Santral binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.

(7) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.

Kabulün yapılmaması

MADDE 11 – (1) Nükleer güç santrallerinde; can, mal, saha emniyeti bakımından veya esasa ilişkin önemli eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve kabul yapılmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılamayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile kabul heyeti tarafından imza altına alınır.

(3) Lisans/tesis sahibi ve/veya temsilcilerinin, yüklenici ve/veya temsilcilerinin imzalamaktan imtina etmesi, ret tutanağının düzenlenmesine mani değildir.

(4) Ret tutanağı Kabul Heyeti Başkanı tarafından Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın kamu yararı gözeterek vereceği karara göre tesisin şebeke ile ilişkisinin kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.

(5) Kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek Bakanlığa sunulması ve bunun Bakanlık tarafından uygun görülmesi durumunda kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki devri

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tesislerin proje onay ve kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi ilgili kurum/kuruluşlar marifetiyle de kullanabilir.

(2) Bakanlık, nükleer güç santrali proje onay ve kabul işlemleri yetkilendirmesini; yetkilendirilecek kurum/kuruluş, yetkilendirme süresi ve benzeri bilgileri içerecek şekilde düzenler ve internet sitesinde yayımlar.

Usul ve esaslar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin belirsizlik ya da aksaklık ortaya çıkması halinde Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

(2) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlayabilir.

Teknik ve idari sorumluluk

MADDE 14 – (1) Tesisin imalatından, yapımından ve işletmesinden lisans sahibi hukuki olarak sorumludur. Genel yüklenici, imalatçı ve proje müellifi gibi hizmet aldığı kişi ve kuruluşların faaliyetleri lisans sahibinin sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(2) Nükleer güç santralinde;

a) Tesisin yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma işlemleri ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,

b) Sahada, mühendis dışındaki elektriksel işletme, bakım ve onarım işleri için “Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi”ne sahip personel bulundurmaktan,

c) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından ve talep edilmesi durumunda ilgili kamu kurum/kuruluşlarına sunulmasından,

lisans/tesis sahibi sorumludur.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

imarpanosu.com