300x250

Sulukule Evleri fiyat listesi

Fatih Belediyesi, TOKİ Sulukule Evleri’ni satışa çıkardı. Peki Fatih Belediyesi, Sulukule evleri içinde belediyeye ait konutları kaç liradan satıyor? İşte Fatih Sulukule konutlarının fiyat listesi ve ihale tarihi…

Sulukule Evleri kentsel dönüşüm projesiyle Fatih Belediyesi ve TOKİ tarafından hayata geçirilen yeni Sulukule Evleri, ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Peki Sulukule Evleri kaç liradan satılacak? Sulukule ev fiyatları nasıl? TOKİ Sulukule Evlerinde en düşüm fiyat kaç TL? Sulukule Evleri kaç TL? İşte Fatih Belediyesi tarafından satışa çıkarılan Sulukule Evlerinin fiyatları ve ihale tarihi…

Fatih Belediyesi, Sulukule kentsel dönüşüm projesiyle TOKİ tarafından hayata geçirilen Sulukule Evleri’nde belediyeye ait 26 adet konutu ihale yoluyla satışa çıkardı. Sulukule Evleri 375 bin 487,50 TL + KDV ile 520 bin 837,50 TL + KDV arasında değişen fiyatlarla satılacak.

Fatih Sulukule kentsel dönüşüm evleri satış ihalesi, 08 Nisan 2015 Çarşamba günü 09:00 – 11.05 saatleri arasında Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 Fatih / İstanbul adresindeki Fatih Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Fatih Belediye Başkanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı ve satışa çıkarılan konutlar hakkında detaylı bilgiler şöyle;

GAYRİMENKUL (BAĞIMSIZ BÖLÜMLER) SATILACAKTIR
Fatih Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU:

Madde 1 – Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen İstanbul Sulukule Projesi Fatih Belediyesi’ne ait bağımsız bölümler takdir edilen muhammen bedel + KDV. üzerinden 2886 sayılı yasa gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ve şartnamesi uyarınca Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

Madde 2 – Satılacak Bağımsız Bölümlerin;

İstanbul Sulukule Projesi Fatih Belediyesi’ne Ait Taşınmazlar ve Bağımsız Bölümleri

sulukulefiyattablosu

İşin Adı: Satış
İlçe/Mahalle: Fatih/Karagümrük
Niteliği: Daire (Bağımsız bölüm)
Fiili Durumu: Boş
Meclis karar Tarih/No: 07/06/2013 tarih, 2013/97 sayılı karar.
Encümen karar Tarihi: 11/03/2015 tarih, 223 sayı
İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan Şekli: Gazete ilanı – Resmi gazete ve Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi: 2 defa
Şartname ve ekleri: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 500,00 TL karşılığında temin edilecektir.
İlgili Mevzuat ve Tebliğler: 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi: Fatih Belediye Başkanlığı, Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 54 FATİH/İSTANBUL
Tel-Faks: Tel: 0212 – 453 14 00 (1447 – 1423 – 1343) Faks: 212 453 14 75

Madde 3 – İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.

A – Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2. İkametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan)
3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. Ve Banka teyit yazılı olacaktır.)
6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
7. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
8. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,
10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,
11. Tebligat için adres bildirimi,
12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

B – Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter tasdikli vekaletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır. Ve Banka teyit yazılı olacaktır.)
7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
9. Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,
10. Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış belge,
11. Tebligat için adres bildirimi,
12. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C – Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini ibraz etmek suretiyle belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 4 – İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminat ile %10 ihale iştirak teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 08/Nisan/2015 tarih, Saat: 08.30’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.

Madde 5 – Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

Madde 6 – İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.

Madde 7 – Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, KDV. ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

Madde 8 – İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.

Madde 9 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

Madde 10 – 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 11 – Satışa sunulan Gayrimenkullerin Tapu devirleri Fatih Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi arasında düzenlenen protokol ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin hükümleri yerine getirildikten sonra yapılacaktır.

Madde 12 – İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 13 – İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.

Bunları da beğenebilirsin