Beylikdüzü Belediyesi dükkan ve ofis satıyor

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, Yakuplu Mahallesi'nde bulunan dükkan ve ofis satış işini ihaleye çıkardı. İşte detaylar...

Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde yer alan dükkan ve ofisi satışa çıkardı. Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre 122.10 metrekare büyüklüğündeki dükkan için 3 milyon 663 bin TL ve 176.60 metrekare büyüklüğündeki ofis için de 2 milyon 825 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi.

İhale, 10 Temmuz 2018 günü 14:00 ve 14:15 saatlerinde Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. İşte o ihale ilanı…

DÜKKAN VE OFİS SATILACAKTIR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre 10/07/2018 tarihinde ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 – İdarenin

a – Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No. 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b – Telefon ve Faks Numarası : 0212 866 70 00/0212 871 15 31

2 – İşin Adı : “Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 786 Ada 1 Parselde Ofis ve Dükkan Satışı” işi

3 – Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler

İli : İstanbul

İlçesi : Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/Mevkii : Yakuplu Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel No : 786 Ada 1 Parsel

Sıra: 1

Mahalle: Yakuplu

Ada/Parsel: 786/1

Kat: Zemin

No: 7

Nitelik: Dükkan

Brüt Alan (m2): 122,10

Muhammen Bedel: 3.663.000,00 -TL

Geçici Teminat: 109.890,00- TL

İhale Saati: 14:00

İli : İstanbul

İlçesi : Beylikdüzü

Mahalle/Köyü/Mevkii : Yakuplu Mahallesi

Pafta /Ada /Parsel No : 786 Ada 1 Parsel

Sıra: 2

Mahalle: Yakuplu

Ada/Parsel: 786/1

Kat: 1. N. Kat

No: 15

Nitelik: Ofis

Brüt Alan (m2): 176,60

Muhammen Bedel: 2.825.600,00 -TL

Geçici Teminat: 84.768,00- TL

İhale Saati: 14:15

Sıra Mahalle Ada/Parsel Kat No Nitelik Brüt Alan (m2) Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Yakuplu 786/1 Zemin 7 Dükkan 122,10 3.663.000,00 -TL 109.890,00- TL 14:00
2 Yakuplu 786/1 1. N. Kat 15 Ofis 176,60 2.825.600,00 -TL   84.768,00- TL 14:15

4 – İhalenin

a- İhalenin Yapılacağı Yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No. 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b- İhale Tarihi : 10/07/2018

c- Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 09/07/2018 – 16:00

5 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a – Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b – Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c – Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri,

a – Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b – Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c – Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).

H) Yer Görme Belgesi.

6 – Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve bedelsiz olarak aynı adreslerden temin edilebilir.

7 – İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarihi ve saatinden önce vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur. 5522/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin