Büyükçekmece ve Başakşehir’de arsa özelleştirmesi

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde bulunan ve toplam büyüklüğü 80 bin 313,42 metrekare eden üç arsayı özelleştirme yoluyla satışa çıkardı. İşte detaylar…

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Büyükçekmece Türkoba Mahallesi’nde iki ve Başakşehir Hoşdere Mahallesi’nde bir olmak üzere Maliye’ye ait üç arsayı satışa çıkardı.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Başakşehir Hoşdere’deki arsa 634 ada, 1 no.lu parsel üzerinde ve 3 bin 823,42 metrekare büyüklüğünde, Büyükçekmece Türkoba’daki ilk arsa 113 ada, 4 no.lu parsel üzerinde ve 67 bin 598 metrekare büyüklüğünde; son olarak yine Büyükçekmece Türkoba’daki ikinci arsa 120 ada, 1 no.lu parsel üzerinde ve 8 bin 892 metrekare yüzölçümüne sahip.

İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar idarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Detaylar şöyle;

TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

İHALE KONUSU TAŞINMAZ / GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) / İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) / SON TEKLİF VERME TARİHİ

İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Hoşdere Mahallesi, 634 ada, 1 no.lu parseldeki 3.823,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz / 250.000 / 500 / 17/11/2017

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, 113 ada, 4 no.lu parseldeki 67.598,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz / 1.000.000 / 1.000 / 17/11/2017

İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Türkoba Mahallesi, 120 ada, 1 no.lu parseldeki 8.892,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz / 200.000 / 500 / 17/11/2017

1 – İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 – Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutar her ne surette olursa olsun iade edilmez.

3 – İhale Şartnamesi tutarı İdare’nin;

– T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
– T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
– T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile ihalenin konusu belirtilecektir.

4 – Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedelinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %40 (Yüzdekırk)’ı Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %12 (Yüzdeoniki) oranında vade farkı uygulanacaktır.

5 – Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler Taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

6 – Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

7 – İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

8 – Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

9 – Ayrıca (0 312) 585 83 62 – 585 84 52 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş
Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 83 20
Faks: 312 585 80 51
www.oib.gov.tr

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin