İğneada Belediyesi’nden 3 milyon 450 bin TL’den satılık arsa

İğneada Belediyesi, toplam 15 bin metrekare büyüklüğündeki iki arsayı üzerinde iki yapı ile birlikte 3 milyon 450 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İşte ihalenin detayları…

İğneada Belediye Başkanlığı, İğneada Deniz Mahallesi, Liman Caddesi Mevkii’ndeki 8 Pafta 435 Parsel ve 9 Pafta 1122 Parsel üzerinde bulunan ve toplam yüzölçümü 15 bin metrekare olan iki adet arsayı üzerindeki iki adet yapıyla birlikte satışa çıkardı.

Kırklareli İğneada Belediyesi’nin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanına göre arsaların toplam muhammen bedeli 3 milyon 450 bin TL ve geçici teminat bedeli 103 bin 500 TL olarak belirlendi. İhale, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 14.00’te İğneada Belediyesi Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacak. İşte o ihale ilanı…

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

İğneada Belediye Başkanlığından:

Madde 1) İhalenin Konusu ve Şekli

Mülkiyeti İğneada Belediyesi adına kayıtlı ve aşağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen bir bütün halindeki toplam 15.000 m2 iki adet arsa ve üzerindeki iki adet yapı; Belediye meclisimizin 07.07.2017 tarih ve 6/17 sayılı kararı ile turizm amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

İli : Kırklareli

İlçesi : Demirköy

Mahalle/Köyü : Deniz Mahallesi/İğneada

Mevkii : Liman Caddesi

Pafta/Parsel No : 8 Pafta 435 Parsel

9 Pafta 1122 Parsel

Ada : –

Yüzölçümü : 8 Pafta 435 Parsel = 7290 m2

9 Pafta 1122 Parsel = 7710 m2

Niteliği : 8 Pafta 435 Parsel = Arsa ve Üzerindeki İki Adet Yapı

9 Pafta 1122 Parsel = Arsa

Muhammen Bedeli : 3.450.000,00 TL (üç milyon dörtyüzelli bin)

Geçici Teminat : 103.500,00 TL (yüzüçbin beşyüz)

İhale; 19.02.2018 Pazartesi günü saat 14.00’te Belediyemiz Hizmet Binasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünden KDV dahil 300,00 TL (üçyüz) karşılığında temin edilebilir.

Madde 2) Muhammen Bedel ve Teminat Miktarları

İhale konusu taşınmazların satış bedeli ve geçici teminat miktarları madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler ihaleye katılabilmek için en az %3 (yüzde üç) oranında geçici teminatı ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu da olabilir. Geçici teminat mektubunun süresi 19.05.2018 tarihinden önce olamaz.

Taşınmazların kesin teminatı %6 (yüzde altı) oranında olacaktır.

Teklifler kapalı zarf içerisinde 19.02.2018 tarihinde ihale saatine kadar İhale komisyonuna sunulmak zorundadır.

İhale konusu taşınmazlar KDV’den muaftır.

Madde 3) İhaleye Katılma Şartları

İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminat yatırmak şarttır. İhaleye Gerçek ve Tüzel Kişiler katılabilir. İhaleye bizzat katılabilineceği gibi, Noterden tasdik edilmiş Vekâletname ile de katılabilinir.

Madde 4) İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a) Teklif Mektubu (Şartname Ekinde Örneği Mevcut)

b) Gerçek Kişiler İçin Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)

c) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

ç) İhale Şartnamesi Alındı Makbuzu

d) Gerçek Kişiler İçin Nüfus Cüzdan Sureti

e) Gerçek ve tüzel kişiler için noter tasdikli imza sirküsü ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

f) İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin 2018 yılı onaylı Tüzel Kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı Tüzel Kişiliğin faaliyette olduğuna dair belge.    630/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin