Karayolları, Sapanca ve Esenyurt arsalarını satıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Sapanca ve Esenyurt arsalarını satışa çıkardı. İşte detaylar…

Yücel Park

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü, Sakarya’nın Sapanca ve İstanbul’un Esenyurt ilçelerinde bulunan arsalarını açık teklif usulü artırma ile satışa çıkardı.

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un müdürlük tarafından bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre; Sakarya’nın Sapanca İlçesi’ndeki arsa Çayiçi Mahallesi 123 Ada 107 parsel üzerinde yer alıyor. 3 bin 50.98 metrekare büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 2 milyon 842 bin 636 TL olarak belirlendi.

İstanbul’un Esenyurt İlçesi’ndeki satılık arsa da Esenyurt Mahallesi 8932 parsel üzerinde 30 metrekare büyüklüğe sahip. Bu arsanın muhammen bedeli ise 142 bin 500 TL olarak açıklandı.

Karayolları Sapanca ve Esenyurt arsa ihalesi ne zaman?

İhaleler, 22 Ocak 2018 Pazartesi günü 14:00 (Sapanca arsası) ve 14:15 (Esenyurt arsası) saatlerinde Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 34408 – Kağıthane/İSTANBUL adresindeki İhale Komisyon Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170

34408 – Kağıthane/İSTANBUL

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati
Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 3.050,98 m² Yüzölçümlü 123 Ada, 107 sayılı parsel taşınmazın satışı 2.842.636,00 TRY 284.263,60 TRY 22.01.2018

Pazartesi

Saat: 14:00

İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 30.00 m² Yüzölçümlü 8932 sayılı parsel taşınmazın satışı 142.500,00 TRY 14.250,00 TRY 22.01.2018

Pazartesi

Saat: 14:15

İşin Adı: Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Çayiçi Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 3.050,98 m² Yüzölçümlü 123 Ada, 107 sayılı parsel taşınmazın satışı

Tahmini Bedeli: 2.842.636,00 TRY

Geçici Teminatı: 284.263,60 TRY

İhale Gün ve Saati: 22.01.2018 Pazartesi

Saat: 14:00

İşin Adı: İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan toplam 30.00 m² Yüzölçümlü 8932 sayılı parsel taşınmazın satışı

Tahmini Bedeli: 142.500,00 TRY

Geçici Teminatı: 14.250,00 TRY

İhale Gün ve Saati: 22.01.2018 Pazartesi

Saat: 14:15

1 – Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden),

c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d-Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)

2 – İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170 34408 – Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 – Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 – İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 – Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur. 186/1-1

imarpanosu,com

Bunları da beğenebilirsin