Maltepe Gülsuyu-Gülensu nazım imar planı askıya çıktı

Maltepe Gülsuyu-Gülensu Mahallelerine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilanen askıya çıkarıldı.

İstanbul’un Maltepe İlçesi, Gülsuyu – Gülensu Mahallelerine ilişkin Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, 49064 Dosya No’lu itiraz imar planı 19.06.2018 tarihinde onaylandı. Dün (22.04.2019) askıya çıkan Maltepe İlçesi, Gülsuyu – Gülensu Mahallelerine ilişkin itiraz 1/5000 ölçekli nazım imar planı 22.05.2019 tarihinde askıdan indirilecek.

GÜLSUYU-GÜLENSU MAHALLELERİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

PLAN HÜKÜMLERİ:

GENEL HÜKÜMLER

1- 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı plan paftaları, plan uygulama hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.

2- 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı çizilen çeşitli arazi kullanım kararları ve yerleşim alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarında belirlenecektir.

3- 1/5000 ölçekli Gülsuyu Gülensu Mahalleleri Nazım İmar Planı’na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenen kamu hizmet alanları, belediye hizmet alanları, sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden parselin imarlı kısmında uygulama yapılamaz.

4- Kamu tesisleri alanları ve donatı alanlarında uygulama çevre yapılanma koşulları dikkate alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir.

5- Ölçek nedeniyle gösterilemeyen ancak planlama alanında yer alması öngörülen mahalle ölçeğindeki çocuk bahçeleri, park ve yeşil alanlar, küçük ölçekli donatı (anaokulu, kreşler, sosyal ve kültür tesisleri vb.) alanları ile genişlik olarak 12.00 metreyi aşmayan trafik ve yaya yolları, küçük cep otoparkları, belediye hizmet alanları, kamusal hizmet alanları, trafo, su deposu v.b. teknik altyapı tesis alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilebilir. Plan üzerinden kesin ölçü alınamaz ve donatı alanı sınırları mülkiyet-kadastral doku hassasiyetinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları’nda kesinleştirilecektir.

6- Uygulama sırasında Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan ve imar planlarına esas olan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk harita ve raporu esas alınacaktır.

7- Uygulama aşamasında ruhsata esas olmak üzere parsel ölçeğinde detaylı zemin etüdleri yaptırılmadan yapı ruhsatı verilemez. İmar planında ayrıntılı jeolojik etüt yapılması gereken alanlarda ilgili kurumlardan gerekli izin ve uygun görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

8- Planlama alanı içinde, sosyal altyapı alanları, belediye hizmet alanları, açık ve yeşil alanlar ve teknik alt yapı alanlarının tabi zemin kotu altında kalan kısımlarında ilgili kurumların uygun görüşü alınmak koşulu ile ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve doğal zemin kotları değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya ait zemin altı otopark düzenlenebilir.

9- Planlama alanının merkezi özellik gösteren alanları sağlık, itfaiye, haberleşme, emniyet, iletişim vb. fonksiyonlara yönelik tesislerin bulunduğu alanlarda, ulaşım ağlarına yakın meydan, park vb. açık alanların uygun noktalarında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşlerinin alınması, heliport yönetmeliğine uyulması şartı ile “helikopter iniş-kalkaş pisti” (heliport alanı) düzenlenebilir.

10- Kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda, proje ve uygulama aşamasında imar yönetmeliği hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

11- Meri İmar Yönetmeliği ve ilgili tebliğlere uygun olmak ve planda parsel için belirlenmiş olan yapılaşma koşulları doğrultusunda konut+ticaret alanlarında özel eğitim, poliklinik, muayenehane vb. özel kreş, anaokulu ve özel yurt, konut alanlarında özel eğitim, poliklinik, muayenehane vb. özel kreş ve anaokulu yapılabilir.

12- Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde çözülmesi esas olup, otopark sayı ve standartları ilgili meri mevzuata göre belirlenecektir.

13- Planlama alanında eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat ile 1. bodrum katla bağlantılı olup bağımsız bölüm teşkil etmemek şartı ile eğimden dolayı açığa çıkan 2. bodrum kat iskan edilebilir. Konut+ticaret alanlarında eğimden dolayı açığa çıkan iskan harici bodrum katlar sığınak, tesisat odası, otopark vb. ortak alan olarak kullanılabilir. Konut ve ticaret+konut alanlarında zemin altı otopark kullanımında ve iskan harici kullanımlarda yapı kullanım alanı net imarlı parselin %60’ını geçemez.

14- Kot noktası binanın zemine oturduğu dört köşe noktasının değerinin ortalamasından belirlenecektir. Plan kararı gereği iskan edilen bodrum katların dışında bodrum kat açığa çıkması durumunda daha fazla katın açığa çıkmaması için kot noktasını belirlemeye belediyesi yetkilidir.

15- Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastral haritalardan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.

16- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında toplu uygulama koşullarına göre uygulama yapılacak adalarda otopark ihtiyacı bina ya da parsel bazında karşılanmak zorundadır.

17- Planlarda bir kısmı yol veya donatı alanında kalıp, yolda veya donatıda kalmayan kısımlarında yapı yapılması mümkün olmayan parsellerde;

– Öncelikli olarak imar uygulama araçları ve kamulaştırma esasına göre uygulama yapılması esastır.

– İmar uygulama araçları ve kamulaştırma yöntemlerine alternatif olarak imar hakkı transferi yapılabilir.

– Komşu parsellerle herhangi bir nedenden dolayı tevhid edilemeyen parsellerin imar hakkı 1/5000 ölçekli aynı yapı adası ve/veya aynı işlev içerisindeki parsel veya parsellere transfer edilebilir.

– İmar hakkı transferi kullanılması halinde imar hakkı transferine konu parseller öncelikli olarak bulunduğu ya da komşusu olduğu en yakın imar adasındaki komşu parseller ile tevhid edilecektir. konut ve konut+ticaret fonksiyonlarında yer alan komşu parseller birbiri ile tevhid edilebilir.

– Yolda veya donatı alanında kalan kısımlar parselin daha önceki tarihlerde yaptığı yasal terklerde dikkate alınarak % 40’ını geçmesi durumunda, yolda veya donatı alanında kalan kısımların kamuya bedelsiz terk edilmesi şartı ile emsal değeri kadastral parselin % 60’ı üzerinden hesaplanarak tevhidle oluşan parselde kullanılacaktır.

– İmar hakkı transferine konu alanlar transfer olarak gittikleri yapı adasının toplulaşma ile oluşan imar haklarına tabidirler.

– Münferit yapılaşan ve toplulaşma ile oluşan kademeli imar artışından faydalanmayan parsellere imar hakkı transferi yapılamaz.

18- Planlarda tamamı yol veya donatı alanı olarak gösterilen parsellerin;

– İmar hakları 1/5000 ölçekli aynı yapı adası ve/veya aynı işlev içerisindeki parsel veya parsellere transfer edilebilir.

– İmar transferinden yararlanacak olan parsellerin imar hakkı; imar uygulaması görmüş ise parselin uygulama öncesindeki alanının, uygulama görmemiş ise parsel yüzölçümünün % 60’ı üzerinden hesaplanacaktır.

MALTEPE İLÇESİ GÜLSUYU-GÜLENSU NAZIM İMAR PLANINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin