Sarıyer Mirgün 154 Ada turizm plan notu değişikliği askıya çıktı

Sarıyer Mirgün 154 Adanın bir kısmına ait Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesisleri Alanları plan notu değişikliğine ilişkin plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı. İşte detaylar…

Yücel Park

Sarıyer Mirgün Mahallesi 154 Adanın bir kısmına ait Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün (14 Eylül 2017, Perşembe) ilanen askıya çıkarıldı.

İBB, Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 39069 dosya numaralı plan değişikliğini, 17.03.2017 tarihinde onayladı.

Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 154 Adanın Bir Kısmına Ait Nazım İmar Planı’nda Turizm Tesis Alanları plan notu değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, 13 Ekim 2017 Cuma günü askıdan indirilecek.

1. Bodrum kat ve helikopter pisti emsal dışı

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; değişiklikle bölgede otel veya özel hastane yapılması durumunda konut veya ticari amaçlı kullanılmaması şartıyla otopark ihtiyacı parsel bünyesinden karşılanmak üzere 1. bodrum kat emsal dışı olacak.

Ayrıca çatıya yapılacak helikopter pisti de emsalden sayılmayacak. Detaylar şöyle;

PLAN NOTLARI

1- Bu plan, plan paftası, plan açıklama raporu ve plan notları ile bir bütündür.

2- Tasdik hududu içerisindeki alan, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 48 Pafta, 154 Ada, 70, 73, 74, 90, 91, 92, 99, 104, 106, 112 ve 114 parselleri kapsamaktadır.

3- Tasdik hududu içerisindeki alan; Ticaret+Hizmet Alanı Ticaret Alanı, NORMAL Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı, Özel Otopark Alanı, Yeşil Alan ve Yol Alanıdır.

4- Ticaret+Hizmet Alanında;

a- Ticaret, ofis, büro ile otel, motel vb. konaklama tesisleri ile rezidans, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ve eğitim, özel sağlık tesisleri gibi yapılar yapılabilir.

b- E:2.90 HMax serbesttir. Otel, Özel Sağlık Tesisi ve Özel Eğitim Tesisi yapılması halinde bodrum katlar emsale dahil değildir.

c- Ticaret+Hizmet Alanlarında yer alan parsellerde sadece turizm, özel sağlık veya özel eğitim kullanımı getirilmesi halinde parselin başka amaçla iskan edilmemesi (Yalnızca turizm, özel sağlık veya özel eğitim fonksiyonu ile iskan edilmesi), bağımsız bölüm olarak konut veya ticaret birimlerinin yapılmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Ticaret+Hizmet alanlarında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların uygun görüşü alınarak çatılarda yapılacak helikopter iniş kalkış pistleri emsali dahil değildir. 

– Bu planın onayı tarihinden önce yapı ruhsatı alarak ruhsatına uygun olarak yapılaşmasını tamamlayan parsellerde tadilat ruhsatı, ruhsat yenileme ve yapı kullanma izin belgesi işlemleri yapı ruhsatında yer alan iskan edilebilir inşaat alanının aşılmaması ve 4708 sayılı kanun hükümlerine göre gereken işlemlerin yapılması kaydıyla ruhsat aldıkları plan hükümlerine göre yürütülür. Binaların yıkılıp yeniden yapılması halinde bu plan hükümlerine göre uygulama yapılacaktır. 

– Plan tasdik sınırı içerisinde 08.10.2010 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan hükümleri geçerli olacaktır.

5- Akaryakıt + LPG Satış ve Servis İstasyonu Alanı’nda TAKS:0.30, KAKS:0.60, HMax:9.50’dir  H: 2 Kat

6- Ticaret Alanında; Cafe, restoran, lokanta vb. fonksiyonlar yer alabilir. Max. TAKS:0.30, HMAX:9.50 M’dir.

7- Özel Açık Otopark Alanında Zemin Altı Katlı Otopark Yapılabilir.

8- Donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

9- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve bu görüşlere uyulacaktır.

10- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmadan uygulama yapılamaz.

11- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında İTÜ Ayazağa metro istasyonu Büyükdere Caddesi kuzey giriş çıkış bitişiği bir kısmı tescil dışı alana ait 08.10.2010 onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı dikkate alınacaktır.

12- Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.

13- Ayrıntılı jeolojik-jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.

14- Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

TURİZM PLAN NOTU

İmar planında turizm tesisi, özel sağlık tesis alanı, özel eğitim alanı, özel sosyal kültürel tesis alanı fonksiyonlarına ayrılan bölgelerde ve imar planı notlarına göre bu fonksiyonların yapılabildiği alanlarda yapılacak olan turizm tesisi, özel sağlık tesisi, özel eğitim tesisi, özel sosyal kültürel tesisi binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. ve 2. bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyunma giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, ameliyathane, morg, laboratuar, görüntüleme merkezi, yoğun bakım ünitesi, temizlik odaları vb. birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m’ye kadar yapılabilir.

İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, yönetim merkezi alanı, teknik altyapı alanı, sosyal kültürel tesis alanı, spor tesis alanı, otopark alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz.

Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. ve 2. bodrum katlarında uygulanır.

SARIYER MİRGÜN MAHALLESİ 154 ADA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin