Vakıflar Edremit’te 7.1 milyon TL’ye otel yaptıracak

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Edremit’te 7 milyon 133 bin 129 TL muhammen bedelle turizm tesisi ve günübirlik konaklama tesisi yapım karşılığı kirama işini ihaleye çıkardı. İşte detaylar…

Vakıflar, Balıkesir Edremit’te turizm tesisi yapımı karşılığı arsa kiralama işini 7 milyon 133 bin 129 TL muhammen bedel ile ihaleye çıkardı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün turizm tesisi yaptırılması karşılığında arsa kirala ihalesi, 28 Nisan 2015 Salı günü Saat 14:00’de Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 Balıkesir adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

ARSA VASIFLI TAŞINMAZLAR YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye çıkarılmıştır.

İLİ: Balıkesir
İLÇESİ: Edremit
MAHALLESİ: Narlı
PAFTA NO: 2227 – O
ADA NO: 269
PARSEL NO: 1 – 2
YÜZÖLÇÜMÜ: 4.983,09 m² – 5.844,07 m²
VASFI: Arsa – Arsa
MALİKİ: Hazine-i Evkaftan Mazbut Sultan Mecit Vakfı
İMAR DURUMU: Turizm Tesis Alanı E: 1,20 Hmax:15m Günü birlik Alan E: 0,20 Hmax: 5,50 m
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ: 7.133.129,00 TL (Yedi milyon yüz otuz üç bin yüz yirmi dokuz Türk Lirası)
GEÇİCİ TEMİNAT: 213.993,87 TL (İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi kuruş)
İHALE TARİHİ, SAATİ: 28/04/2015 Salı – Saat:14:00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerine Vakıflar Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 664/8 sayılı kararına istinaden;

1 – Mevcut imar durumlarına göre gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması; bu işlemlerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 yıl içinde sonuçlandırılması,

2 – Taşınmazların takyidatlı tapu kaydında Narlı Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğu belirtilen 582 ve 583 kırık no.lu zeytin ağaçlarının inşaat oturum alanı içinde kaldığı ve kaldırılması gerektiği tespit edildiği takdirde, bedellerinin yüklenici tarafından sahibine (Edremit Belediyesine) ödenerek kaldırılması,

3 – Kiralama süresinin, sözleşmenin imzalanmasından itibaren, 4 yıllık inşaat süresiyle birlikte toplam 49 yıl olması,

4 – Kira ödemelerine sözleşmenin imzalandığı tarihten başlanmak üzere, muhammen kira miktarlarının;
a) İlk 4 yıllık inşaat süresi için aylık sabit 3.000,00 TL (Üç bin Türk Lirası),
b) Beşinci yıl için aylık 30.000,00 TL (Otuz bin Türk Lirası) olması,
c) Altıncı yılın başından 35. yılın sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi, 35. yılın sonunda 36. yıl için belirlenen aylık kira bedelinin % 20 oranında arttırılması, 37. yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenmesi,

5 – Taşınmazlardan 269 ada, 1 no.lu parsel üzerinde en az E: 1,20 yoğunluklu bir turizm tesisi, 269 ada, 2 no.lu parsel üzerinde ise en az E: 0,20 yoğunluklu bir günübirlik tesis yaptırılması esas alınarak, inşaat yoğunluğunda çeşitli nedenlerle oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, tesislerin kapalı inşaat alanının yukarıda belirtilenlerden daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması, bodrum katlarda yapılacak artışlar için kirada değişiklik yapılmaması,

6 – Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

7 – Taşınmazların üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenici tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinin yükleniciye ait olması,
Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 49 yıllığına yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmelidir.
Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
1 – İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır),
2 – İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),
3 – İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini gösteren imzalı bildirim,
4 – Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi, (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri ihalenin yapıldığı yılda noterden onaylanmış olacaktır),
5 – İstekli adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile vekilin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
6 – Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
7 – İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
8 – Teknik Personel Taahhütnamesi,
9 – İlgili bankadan alınacak ve ihale tarihinden önceki son 3 ay içinde düzenlenmiş, ekli örneğe uygun banka referans mektubu, (inşaat muhammen bedelinin en az %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10’u (yüzde onu) kadar kullanılmamış teminat mektubu kredisi olması şarttır. Alındığı banka yada finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazısı olmalıdır.),
* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.
10 – İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,
11 – İsteklinin ihalenin ilan edildiği yıla ait ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi,
12 – İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair Yer Gördü Belgesi,
13 – Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde yazılı 213.993,87 TL (İki yüz on üç bin dokuz yüz doksan üç Türk Lirası seksen yedi Kuruş) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),
14 – Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),
15 – Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Bunları da beğenebilirsin