Pendik Belediyesi turizm, ticaret ve konut arsası satıyor

Pendik Belediyesi, Batı Mahallesi 8647 Ada 3 Parsel üzerindeki 7 bin 118,27 metrekare büyüklüğündeki Turizm + Ticaret + Konut imarlı arsayı 29 milyon 184 bin 907 TL’den satışa çıkardı. İşte satışa çıkarılan Pendik 8647 Ada 3 Parselin emsal, kat yüksekliği ve konut oranı bilgileri…

Pendik Belediyesi turizm, ticaret ve konut imarlı 7 bin 118,27 metrekare yüzölçümüne sahip arsasını 29 milyon 184 bin 907 TL’ye ihale yoluyla satışa çıkardı.

Pendik Belediye Başkanlığı tarafından ihale çıkarılan arsa 8647 Ada 3 Parsel üzerinde bulunuyor. Turizm + Ticaret + Konut imarlı arsada Emsal: 2.50, Taks 0.50, Maksimum yükseklik: 15 kat olarak belirtiliyor. Pendik Belediyesi imar kayıtlarına göre bu alanlarda yüzde 40 oranında konut kullanımına yer verilirken, diğer kullanım oranları serbest bırakıldı…

Pendik Belediyesi tarafından satışa çıkarılan 8647 Ada 3 Parsel arsa satışı 21 Nisan 2015 Salı günü saat:14.30’da Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 Pendik / İstanbul adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odası’nda yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle;

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Pendik Belediye Başkanlığından:

1 – Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00.(Beş yüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

pendikihale

2 – Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Turizm + Ticaret + Konut (TİCTK) alanında kalmaktadır. E: 2.50, Taks 0.50, Yençok: 15 kattır. Bu alanlarda % 40 oranında konut kullanımına yer verilecek olup, diğer kullanım oranları serbesttir.

3 – İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1 – İkametgah belgesi,
2 – Nüfus cüzdan sureti,
3 – Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
5 – Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1 – Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 – Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,
3 – Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
4 – Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
5 – Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
6 – Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
7 – Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
1 – Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
2 – Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 – Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

6 – Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 – Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Bunları da beğenebilirsin