Aliağa ve Bursa Doğalgaz Santralleri özelleştiriliyor

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali 10 milyon Dolar ve Bursa Doğalgaz Santrali 15 milyon Dolar geçici teminat tutarları ile ihaleye çıkarıldı. İşte Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı…

Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ve Bursa Doğalgaz Santrali özelleştiriliyor… Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali’ni 10 milyon Dolar ve Bursa Doğalgaz Santrali’ni 15 milyon Dolar’dan satışı için bugünkü Resmi Gazete’de ihale ilanı yayımladı.

ALİAĞA VE BURSA SANTRAL İHALELERİ SON TEKLİF VERME TARİHLERİ ERTELENDİ! DETAYLAR VE YENİ TARİHLER İÇİN BURAYA TIKLAYIN! 

İhale ilanında önyeterlilik ve son teklif verme tarihi; Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ihalesi için 1 Ekim 2015, Bursa Doğalgaz Santrali için ise 10 Ekim 2015 olarak açıklandı. Her iki ihalenin de ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli 20 bin TL… İşte o ihale ilanı;

ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ SANTRALİ İLE BURSA DOĞALGAZ SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

santralihale

1 – Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde;
– Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “Varlık Satışı” yöntemi ile (“Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali”)
– Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Bursa Doğalgaz Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar “Varlık Satışı” yöntemi ile (“Bursa Doğalgaz Santrali”) ayrı ayrı özelleştirilecektir.

2 – İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

3 – Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali ihalesi için teklifler ayrı ayrı verilecektir. Verilen tekliflerde, ihaleler birbiriyle ilişkilendirilemez ve verilen teklifler herhangi bir şart içeremez.

4 – İhalelere yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhalelere katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması, ilgili ihaleler hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5 – Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santrali İhalesine ilişkin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;
– İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye teslim etmeleri,
– İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 20.000- (Yirmibin) TL’nin İdare’nin;
T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde, Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali İhalesi için “Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali İhale Şartnamesi – Tanıtım Dokümanı Bedeli”, Bursa Doğalgaz Santrali İhalesi için “Bursa Doğalgaz Santrali İhale Şartnamesi – Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

6 – Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce belirlenecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 – Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali için en geç 01/10/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “ALİAĞA KOMBİNE ÇEVRİM VE GAZ TÜRBİNLERİ SANTRALİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ”, Bursa Doğalgaz Santrali için en geç 15/10/2015 tarihi saat 17:00’a kadar üzerinde “BURSA DOĞALGAZ SANTRALİ İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ”, ibaresi bulunan kapalı zarflar içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 – İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve önyeterlilik ve son teklif verme tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

9 – İhale konusu Aliağa Kombine Çevrim ve Gaz Türbinleri Santrali ile Bursa Doğalgaz Santralinin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

10 – İhalelere ilişkin diğer hususlar ihale konusu varlıklara ait İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA
Tel : 90 312 585 82 90 ve Faks : 90 312 585 83 07
6531/1-1