Ankara Dikmen 810 parsel imar planı askıda

Ankara Dikmen TP: 810 parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün ilanen askıya çıkarıldı… Kentsel servis alanı olarak belirlenen parselde emsal ve maksimum yükseklik ne kadar, inşaat alanı kaç metrekare, alanda AVM yapılacak mı? İşte plan notları…

Ankara Dikmen 810 parsel 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, bugün (16 Mart 2015, Pazartesi) Ankara Büyükşehir Belediyesi imar panosunda askıya çıkarılarak ilan edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Çankaya İlçesi, Dikmen Tp. 810 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini 13.02.2015 tarih ve 352 sayılı kararı ile onayladı…

Ankara Dikmen Or-An Koridoru Tp:810 Parsel 1/1000 imar planı, bir aylık (30) gün askı itiraz süresinin ardından 16 Nisan 2015 Perşembe günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;

Plan notları

1- Kentsel servis alanında;

Ticaret iş merkezleri, bürolar,

Turistik ve sağlık tesisleri,

Kongre, sergi ve teşhir salonları vb. yapılabilir.

2- Brüt inşaat yoğunluğu E=1,5, Hmax=Serbest olacaktır.

3- Kentsel servis inşaat alanıB 15750 metrekare x 1,5= 23652 metrekaredir.

4- Trafik yollarından min:10 metre, yaya yollarından ve komşu parsellerden min 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılacaktır.

5- Otopark ihtiyacı parsel içinde karşılanacaktır, yapı yaklaşma sınırları içinde tesviye kotları altında kalmak suretiyle bodrum katlarda otopark yapılabilir. Yaya yolları servis ve otopark girişi olarak kullanılabilir.

6- + 0.00 kotu kitle köşe kotlarının aritmetik ortalamasıdır. Kitleler tabii zeminden veya yoldan kot alacaktır.

7- Zemin katlar +2.00 metre kotları arasında düzenlenebilir.

8- Bahçe düzenlemesi amacıyla tabii zeminden +2.00 metreye kadar kazı ve dolgu yapılabilir.

9- Yapı yaklaşma sınırı dışında otopark girişi amaçlı rampalar düzenlenebilir.

10- Yola bitişik yeşil alanlarda binaya yaya girişi verilebilir.

11- Kitleler arasında en az H/2 kadar mesafe bırakılacaktır.

12- Jeolojik etüd yapılmadan mimari proje onayı yapılamaz.

13- Teknik altyapı gerçekleşmeden yapı kullanma izni verilmez.

14- Afet ve acil durum müdürlüğünce 08.03.2011 tarihinde onaylanan Kp:810 parsele ilişkin imar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüd raporunun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.

15- Kentsel servis adası parsellere ayrılabilir.

16- Kentsel servis alanı yüzölçümü, planlama alanının yüzde 60’ından fazla olamaz.

17- Kentsel servis alanında trafik yoğunluğunu artırıcı alışveriş merkezi (AVM) yapılamaz.

Ankara Dikmen Or-An Koridoru Tp:810 Parsel 1/1000 imar planını indirmek için tıklayın!

imarpanosu.com