Antalya Demre’de belediyeden 1 milyon 52 bin TL’ye satılık arsa

Antalya Demre’de bulunan 3 bin 675 metrekare büyüklüğündeki arsa, Demre Belediye Başkanlığı tarafından 1 milyon 52 bin TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İşte detaylar…

Antalya Demre Beymelek Mahallesi Ortasalım Mevkii 153 ada 3 parsel üzerindeki 3 bin 675 metrekarelik arsa, Demre Belediyesi tarafından 1 milyon 52 bin TL muhammen bedel ile açık arttırma ihalesine çıkarıldı.

Demre arsa ihalesi, 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacak. İşte o ihalenin bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanı ve detaylar…

ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Demre Belediye Başkanlığından:

1 – İlçemiz Beymelek Mahallesi Ortasalım Mevkiindeki Demre Belediye Başkanlığına ait 153 ada 3 parsel nolu ve 3.675,00 m2’lik alana sahip arsa vasıflı taşınmazın, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

2 – İhale, 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da Belediye Encümeni huzurunda Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

3 – Satışı yapılacak 153 ada 3 parsel nolu taşınmazın muhammen bedeli 1.052.000,00 TL olup, geçici teminatı 31.560,00 TL’dir.

4 – İhaleye Katılma Şartları ve İsteklilerden İstenen Belgeler;

a) Başvuru dilekçesi.
b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
c) Nüfus Müdürlüğü veya Belediyeden, ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim Yeri Belgesi (Gerçek kişiler için)
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
e) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri,
h) İhaleye katılma ile ilgili şartlar, şartnamenin 3. ve 4. maddelerinde açıklanmıştır.

5 – İhaleye katılacaklar, satın alacakları parsel için muhammen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat bedeli ve 250,00 TL şartname bedelini Mali Hizmetler Müdürlüğüne ihale günü saat 09.30’a kadar yatırmak zorundadır.

6 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 – İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmayacaktır.

8 – Satış ihalesine ait şartname, her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00.-TL karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlgililere İlanen duyurulur. 6053/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin