Antalya’da bir dönüşüm daha başlıyor

Antalya'nın Kepez İlçesi'nde Santral Mahallesi'nden sonra bir mahallede daha kentsel dönüşüm başlıyor. Kepez Belediye Başkanlığı'nın Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri ihale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı’nın Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri ihale ilanı bugün (13 Mart 2019, Çarşamba) tarih ve 30713 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Antalya Kepez’de kentsel dönüşüm nerede yapılacak?

Kepez Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan kentsel dönüşüm projelendirme ve uygulama ihalesi, Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanını kapsıyor.

Antalya Kepez Gülveren Mahallesi nerede?

Kepez Gülveren Mahallesi’nin harita üzerindeki konumu şöyle;

Kepez Gülveren Mahallesi ne zaman kentsel dönüşüme girdi?

Gülveren Mahallesi, 3 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan ilan edildi… İşte o haberimiz:

Antalya Kepez Gülveren Mahallesi kentsel dönüşüme girdi

Kepez kentsel dönüşüm ihalesi ne zaman, nerede?

Kepez kentsel dönüşüm ihalesi, 26 Mart 2019 Salı günü saat 15:00’de Kepez Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 adresindeki Kepez Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kepez dönüşüm ihalesinin teminat tutarı ne kadar?

Kepez Gülveren Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin teminat tutarı, 10 milyon 32 bin 532,08 TL olarak belirlendi. İşte o ihale ilanı…

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR
Kepez Belediye Başkanlığından:

Gülveren Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi
Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşleri Yaptırılacaktır.

Madde 1 – Kepez Belediyesi Başkanlığı’nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde
olan Antalya İli, Kepez İlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un kapsamında
kat/arsa karşılığı inşaat işleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı
teklif usulü ihale edilecektir.

Madde 2 – KEPEZ BELEDİYESİ’ne ilişkin bilgiler

2.1. BELEDİYE’nin;
a) Ünvanı/İlgili Birimi : Kentsel Tasarım Müdürlüğü
b) Adresi : Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/
Antalya
c) Telefon numarası : (0242)3105858 (Dahili 306)
ç) Faks numarası : (0242)3391836
d) Elektronik posta adresi : [email protected]
e) İlgili personelinin adı,
Soyadı ve unvanı : Barış SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)

Madde 3 – İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. Yapılacak İhalede:
a) İhale usulü : İhale şartnamesinde belirlenmiş olan yeterliğe ilişkin
kuralları sağlayan tüm kişi ve kuruluşların teklif
sunabildiği kapalı teklif ihale usulü
b) İhale Teklif Dosyalarının
Sunulacağı adres : Mali Hizmetler Müdürlüğü, İhale Servisi
c) İhalenin yapılacağı adres : Encümen Toplantı Salonu, Teomanpaşa Mahallesi, Yeşilırmak
Caddesi, No: 4 Kepez/Antalya
ç) İhale Teklif Dosyalarının
Teslim tarihi : 26/03/2019
d) İhale Teklif Dosyalarının
Teslim saati : Saat 14:00
e) Tekliflerin Açılacağı
Tarih ve Saat : 26/03/2019 , Saat 15:00
3.2. İhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler
Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte
tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. İhale (teklif dosyaları ile son
teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDİYE’ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
3.5. İhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat
15:00’daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise
yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması
ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleştirilecektir.

Madde 4 – İhale dokümanının temini ve doküman bedeli
4.1. İhaleye teklif verecek olanların, BELEDİYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın
alması zorunludur.
a) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Servisi
b) İhale dokümanı satış bedeli : 5.000-TL (BeşbinTürklirası) KDV dâhil
4.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form,
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
Madde 5 – Artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı
5.1. İş bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karşılığı inşaat paylaşım oranı;
sözleşme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaşım esasları çerçevesinde
yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar
ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına,
projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak imal/inşa edilmesi kaydıyla %45 (Kırkbeş) olarak
belirlenmiştir.
Madde 6- İhalede BELEDİYE ’nin Serbestliği ve İhalenin İptali:
6.1. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDİYE, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde BELEDİYE her hangi bir yükümlülük
altına girmez.
6.2. BELEDİYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.
6.3. 2886 sayılı ihale kanunun 29. Maddesi uyarınca İhalenin iptal edilmesi nedeniyle
İstekliler, BELEDİYE’den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDİYE her
hangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
7.1. İhaleye Katılıma ilişkin belgeler
7.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) 5.016.266,04 TL (Beş milyon on altı bin iki yüz altmış altı Türk Lirası dört kuruş)
tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye’nin İBAN TR94 0001 5001
7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat
Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi.
7.2. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine ilişkin belgeler
7.2.1. İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aşağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:
a) İsteklinin ya da İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iş ya da benzer işe
ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak 8.000 m2’den az olmamak üzere üst yapı işlerine ilişkin iş
deneyimini gösterir iş bitirme veya yapı kullanım (İskân) izin belgesi.
b) Tüzel kişi istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge,
c) İsteklinin İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde
belirtilen iş deneyiminin en az %60’ını karşılaması gerekir. Ayrıca iş ortaklığının her bir ortağı
tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iş
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel
kişiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi
de sunması zorunludur.
d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan şirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıla ait yıl sonu bilançosunu
e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan şirketlerin, yılsonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ek
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/ kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülmelidir.),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat
maliyetleri toplam aktiflerden düşülmelidir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aşağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına
göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun
yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre
düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik
edilebilecektir.

7.3. İsteklilerin ortak girişim olması halinde idari şartnameye ekli örneğe uygun ortak
girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDİYE ile
yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Madde 8- Geçici teminat

8.1. İstekliler, 5.016.266,04 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Madde 9- Kesin Teminat

9.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce 10.032.532,08 TL
(On milyon otuz iki bin beş yüz otuz iki Türk lirası sekiz kuruş) tutarında kesin teminat alınır.
Yüklenici, Belediye başkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen
günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

Madde 10 – İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

10.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
2528/1-1

imarpanosu.com