Bahçeşehir’de 120 milyon TL ve hasılat paylaşımı ile satılık arsa

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir 2. Kısım'da bulunan 28 bin 659 metrekare ve 7 bin 257 metrekare büyüklüğündeki iki adet konut arsasını satışa çıkardı. Toplam 35 bin 916 metrekare büyüklüğündeki arsanın hasılat paylaşım modeli ile satışı için 120 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İşte ihale detayları...

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir 2. Kısım (Hoşdere) Mahallesi’nde bulunan iki adet konut arsasını hasılat paylaşımı yönetimiyle satışa çıkardı. Detaylar şöyle…

Başakşehir Belediyesi’nden hasılat paylaşımı modeliyle arsa satışı

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un ihale ilanından derlediği bilgiye göre; Başakşehir Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 558 ada 4 parsel üzerinde bulunan 28 bin 659.07 metrekare alanlı arsa ile 558 ada 7 parsel üzerinde yer alan 35 bin 916.89 metrekare alanlı; 71 bin 833.78 metrekare emsal hakkı kullanılarak yapılacak gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare (Belediye) gelir payının ödenmesi işini ihaleye çıkardı.

Bahçeşehir 558 ada 4 ve 7 parsel arsa ihale bedeli ne kadar?

Kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek ihale için muhammen bedel, belediye mülkleri ile ilgili kanun gereği KDV’den muaf olmak üzere 120 milyon TL olarak belirlendi. İhalenin geçici teminatı ise 3 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

Bahçeşehir arsa ihalesi ne zaman, nerede?

Başakşehir Belediyesi’nin 558 ada 4 ve 7 parsel sayılı taşınmazların arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı yöntemiyle  satış ihalesi,  19 Mart 2020 Perşembe günü saat 10:30’da Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İstanbul adresindeki Başakşehir Belediye Başkanlığı’nda yapılacak. İşte bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Başakşehir Belediye Başkanlığından:

558 ADA 4 VE 7 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN ARSA SATIŞI KARŞILIĞI HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİYLE SATILMASI

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki “558 Ada 4 ve 7 Parsel Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı
Yöntemiyle Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35(a). maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Başakşehir Belediye Başkanlığı
b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL
c)Telefon ve Faks numarası: 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2) İşin Adı: “558 Ada 4 ve 7 Parsel Sayılı Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” İşidir.

3) İşin Niteliği: Başakşehir ilçesi sınırları içinde mülkiyeti Başakşehir Belediyesine ait olan Bahçeşehir 2.Kısım (Hoşdere) Mahallesi 28.659,07 m²
alanlı 558 ada 4 parsel ve 7.257,82 m² alanlı 558 ada 7 parsel sayılı toplam 35.916,89 m² arsa alanlı, 71.833,78 m² emsal hakkı kullanılarak yapılacak
gayrimenkullerin ve idarece uygun görülecek gayrimenkul projelerinin, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, pazarlanması ve satışı ile
idare (Belediye) gelir payının ödenmesidir.

Başakşehir Belediyesi tarafından satılacak arsaların detayları tabloda…

4) Muhammen Bedel: 120.000.000,00-TL (Yüzyirmimilyon- Türklirası)
İlgili kanun gereği Belediye mülkleri K.D.V.’den muaftır.

5) Geçici Teminatı (%3): 3.600.000,00-TL (Üçmilyonaltıyüzbin – Türk Lirası)

6) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir /
İSTANBUL
b) Tarihi ve Saati: 19.03.2020, Perşembe günü saat: 10:30

7) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 19.03.2020, Perşembe günü saat:10:30

8) Tekliflerin Verileceği Yer: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad.
No: 3 Başakşehir / İSTANBUL

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı : Türkiye’de Tebligat için adres beyanı
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi :
– Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
– Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
d) İmza Sirküleri :
– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/ beyannamesi
– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Teklif Mektubu : (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun),
f) Geçici Teminat : (2886 sayılı Yasaya uygun),
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname
ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.
h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi : Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık
Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre
temin edecekleri belgeler.
i) Mali Durum Belgeleri : İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir. Bunun için
hem banka referans mektubu hem de toplam ciro durumlarını gösteren belgeleri sunmak zorundadırlar.
j) Banka Referans Mektubu : Bankalardan(katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları Genel Müdürlük teyitli Banka Referans
mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon-Türk Lirası)’ndan, kullanılmamış kredilerinin de yine 15.000.000,00 TL
(Onbeşmilyon-Türk Lirası)’ndan az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın % 50 sini, diğer ortaklardan da
herhangi birinin de % 25 den az olmamak kaydıyla geri kalan % 50 sini sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en
az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.
k) Toplam Ciro:İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun 50.000.000,00 TL (Ellimilyon-Türk Lirası) olması gerekmektedir.
Toplam ciro Yıllara Yaygın İnşaat işi yapan firmalarda;

Toplam Ciro = Net Satışlar + ( Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri-Bir Önceki Yıl Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Hakedişleri) şeklinde hesaplanacaktır.

Bir Önceki yılın gelir tablosunun yeterlilik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Bir önceki yılın dönem sonu işlemleri kesinleşmediği hallerde ve bundan dolayı gelir tablolarının sunulamaması halinde; gelir tabloları kesinleşmiş son 3(üç) yıla yukarıdaki madde uygulanır.

l) İş Deneyim Belgeleri: Kamu ya da özel sektörde son onbeş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında en az toplam 50.000,00 m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklarda bu şart aranmaz.
m) Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler : Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme
Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
n) Teknik Personel Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.
o) Makine, Araç Taahhütnamesi : İsteklinin, iş kapsamında araç ve iş makinalarını temin edeceğine veya bulunduracağına dair taahhütname.
p) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair
taahhütname.

10) Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini : Şartname ve ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir /İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.500,00-TL (Binbeşyüz-Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden adresinden temin edilebilir.

11) Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (19.03.2020 Perşembe) saat 10:30’a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemsettin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan olunur. 1896/1-1

imarpanosu.com