300x250

Beylikdüzü Belediyesi 14 konut satıyor! 480 bin TL’den başlıyor!

Beylikdüzü Belediyesi, 14 adet konutu satışı çıkardı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından satışa çıkarılan konutların fiyatları 480 bin TL ile 850 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte detaylar...

Beylikdüzü Belediyesi, belediye mülkiyetinde bulunan 14 adet konutu 480 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan ihale ilanından derlediği bilgilere göre konutların fiyatları 850 bin TL’ye kadar yükselirken ihale, 12 Şubat 2019 Salı günü saat 13:00’de Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak. Detaylar ve ihale ilanı şöyle…

TAŞINMAZLARDA BULUNAN BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ BAĞIMSIZ
BÖLÜMLERİN SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda
Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin Satışı” işi 12/02/2019 tarihine tesadüf
eden Salı günü saat: 13:00’da bağımsız bölüm sırasına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

1 – İdarenin
a) Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver
Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL
b) Telefon ve Faks Numarası : 0212 866 70 00 / 0212 871 15 31

2 – İşin Adı : “Yakuplu 361 Ada 7 Parselde İnşa Edilen Taşınmazda
Bulunan Belediye Mülkiyetindeki Bağımsız Bölümlerin
Satışı”

3 – Taşınmazlara ve İhaleye Dair Bilgiler:
a) İhalenin yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,
Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2
Beylikdüzü/İSTANBUL
b) İhale Tarihi ve Saati : 12/02/2019 – 13:00
c) Evrak Teslimi İçin
Son Tarih ve Saat : 11/02/2019 – 16:00
Satılacak Taşınmazlar;

SIRA ADA PARSEL KAT NO ODA SAYISI BRÜT ALAN MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (%3)
1 361/7 1.Bodrum 1 3+1 149,70 480.000,00TL 14.400,00TL
2 361/7 1.Bodrum 3 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
3 361/7 Zemin 6 3+1 155,25 510.000,00TL 15.300,00TL
4 361/7 Zemin 8 3+1 155,25 540.000,00TL 16.200,00TL
5 361/7 1.N.Kat 9 3+1 155,25 500.000,00TL 15.000,00TL
6 361/7 1.N.Kat 11 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
7 361/7 2.N.Kat 14 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
8 361/7 2.N.Kat 16 3+1 155,25 540.000,00TL 16.200,00TL
9 361/7 3.N.Kat 17 3+1 155,25 510.000,00TL 15.300,00TL
10 361/7 3.N.Kat 19 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
11 361/7 4.N.Kat 22 3+1 155,25 520.000,00TL 15.600,00TL
12 361/7 6.N.Kat 30 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
13 361/7 8.N.Kat 38 3+1 155,25 530.000,00TL 15.900,00TL
14 361/7 9.N.Kat 43 5+2 270,25 850.000,00TL 25.500,00TL

4 – İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler
A) Kanuni ikâmetgâh belgesi.
B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
C) Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;
a-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.
D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak
ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.
G) Geçici Teminat (2886 sayılı Yasaya uygun).
H) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı
maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
İ) Yer Görme Belgesi.
Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde
görülebilir ve 50,00-TL (Elli-TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen evrakları
11/02/2019 Pazartesi günü Saat: 16:00’a kadar şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur. 871/1-1

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin