300x250

Fikirtepe 3. Etap imar planı ne diyor? FOTOGALERİ

Fikirtepe 3. Etap imar planı, ilanen askıya çıkarıldı... Peki Fikirtepe 3. Etap imar planı ne diyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Yeni Fikirtepe projesi kapsamında Fikirtepe 3. Etap planlarında emsal kaç olarak verildi? İşte fotogaleri ile Fikirtepe 3. Etap imar planları...

Fikirtepe 3. Etap imar planı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Peki Fikirtepe 3. Etap imar planı notları nerede? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan ‘Yeni Fikirtepe’ projesi kapsamında hazırlanan ve ilanen askıya çıkarılarak yayınlanan Fikirtepe 3. Etap plan notları, imar planı sayfaları fotogaleri ile şöyle…

Fikirtepe 3. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanen askıya çıkarıldı. Fikirtepe 3. Etap imar planı notları ve plan görselleri, Fikirtepe hak sahipleri ve yatırımcıları tarafından takip edilen tek adres olan Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com tarafından aynı sayfada okuruna sunuldu.

Fikirtepe 3. Etap askıya çıktı

İstanbul’un Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 3. Etabına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2021 Çarşamba günü itibariyle ilanen askıya çıkarıldı. İl Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

“Bakanlığımızın 06.04.2021 tarih ve 725840 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 3. Etabına ilişkin olarak hazırlanan NİP-34108250 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34950642 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi’nin 97(ı) ile 102/(e) maddeleri hükümleri uyarınca Bakanlığımızca onaylandığı bildirilmiştir.”

Yeni Fikirtepe 3. Etap imar planları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 07.04.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) imar panosunda askıda duracak. Askı süresinin ardından gelen itirazlar değerlendirilecek ve imar planlarında revizyonların ardından uygulamaya geçilecek.

Fikirtepe 1. Etap için Madde 18 imar uygulaması! FOTO-GALERİ

Fikirtepe 2. Etap imar planı ne diyor? FOTOGALERİ

Fikirtepe 3. Etap 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ne diyor?

İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, FİKİRTEPE RİSKLİ ALANI VE ÇEVRESİNİN 3. ETABINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

Fikirtepe 3. Etap Nazım İmar Planı notları şöyle…

PLAN NOTLARI

GENEL HÜKÜMLER

1- Planlama alanı sınırı, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı karar ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Riskli Alan Sınırı’nın 3. Etap olarak belirlenen kısmını ve bu alana bütünlük oluşturan alanları kapsamaktadır.

2- Bu plan; plan paftaları, plan notları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür.

3- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçemez.

4- Bu planda belirtilmeyen hususlarda Meri “1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez İle E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı” hükümleri geçerlidir.

5- Bu plan kapsamında; Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Fikirtepe 3. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın ilk sayfasında yer alan plan notları böyle…

6- İmar planında, plan açıklama raporunda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, Meri İmar Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik geçerlidir. Ayrıca planlama alaı içerisinde mahkeme kararı gereği riskli alan dışına çıkarılan parsellerde riskli yapı tespiti yapılması durumunda, söz konusu parseller için bu plan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri geçerlidir.

7- Planlama alanındaki tüm uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülecek/onaylanacak 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planına ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak mimari ruhsat projeye göre yapılacaktır.

8- KTVK Bölge Kurulu Kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karara göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

9- Planda belirtilen ulaşım akslarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) uygun görüşüne göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

10- İSKİ Dere Koruma Bandında kalan alanlarda İSKİ yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

11- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

12- 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standardına uyulacaktır.

13- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

Fikirtepe 3. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın 2. sayfası

Fikirtepe 3. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ne diyor?

İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ, FİKİRTEPE RİSKLİ ALANI VE ÇEVRESİNİN 3. ETABINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Fikirtepe 3. Etap Uygulama İmar Planı notları şöyle…

PLAN NOTLARI

1- Planlama alan sınırı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında, Bakanlar Kurulu’nca 09.05.2013 tarih ve 2013/4749 sayılı karar ile ilan edilen 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan riskli alan sınırının 3. etap olarak belirlenen kısmını ve bu alanla bütünlük oluşturan alanları kapsamaktadır.

2- Bu plan kapsamında, Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

3- İmar planında, plan açıklama raporunda ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmelik hükümleri geçerlidir. Ayrıca planlama alanı içerisinde mahkeme kararı gereği riskli alan dışına çıkarılan parsellerde riskli yapı tespiti yapılması durumunda, sözkonusu parseller için bu plan ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri geçerlidir.

4- Tamamı yolda kalan parseller yakınında veya bitişiğinde bulunan yapı adasının fonksiyonunu ve yapılanma koşulunu alacak şekilde, uygulamaya dahil edilebilir. Bu durumda KAKS hesabı transfere konu parsel ile transfer edileceği parsel ya da parseller veya yapı adası alanları toplamı üzerinden yapılır.

5- Yapı adası imar planında gösterilen trafik yolları ile çevrelenen alandır.

Fikirtepe 3. Etap Uygulama İmar Planı 1. sayfası…

6- Planlama alanlarındaki tüm uygulamalar İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanacak mimari ruhsat projeye göre yapılacaktır.

7- Planlama alanında imar durumu, kot kesit ve inşaat istikamet rolovesi İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce düzenlenecektir. Planlama alanındaki arsa ve arazi düzenlemelerine ilişkin olarak; İmar Kanunu’nun 15., 16. ve 17. maddeleri doğrultusunda parselasyon, ifraz, tevhid, yola terk ve imar uygulamasına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gerçekleştirilecektir.

8- Kamu donatı alanlarındaki mevcut yapıların imar istikameti içinde kalması şartı ile bahçe mesafesi aranmaz. Planlama alanındaki yapı adalarının ön bahçe, yan ve arka bahçe mesafeleri (çekme mesafeleri) İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat proje ile belirlenecektir.

9- Tüm yapılaşmalarda kot alınacak nokta, vaziyet planı, cephe uygulamaları, peyzaj ve çevre düzenlemeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat projesi ile belirlenecektir.

10- Planlama alanında mimari çözümlemelerde esneklik sağlamak amacıyla planlama alanı içerisinde kalan yapı adalarında yapı nizamı, çekme mesafeleri, kat yükseklikleri, bina yüksekliği, blok ebatları ve bloklar arası mesafeleri İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat projesi ile belirlenecektir.

Fikirtepe 3. Etap Uygulama İmar Planı 2. sayfası…

11- KTVK Bölge Kurulu Kararı ile korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiş parseller ve bu parsellere komşu olan parsellerde ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından alınacak karara göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

12- Bütün yapı adalarındaki uygulamalarda binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25 m2’si için bir ağaç dikilecektir.

13- Açığa çıkan bodrum katlar taban alanını aşmamak kaydıyla iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahildir. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen su taşkın riski bulunan parsellerdeki tabii zemin kotu altında yapılacak bodrum katlar ile su seviyesine esas dere duvar üstü kotu (kret kotu) veya su seviyesi +1.50 M’nin altında kalan bodrum katlar İSKİ’nin iskan için belirlediği kriterleri sağlamadan iskan edilemez.

14- Planlama alanında yapılacak uygulamalarda her bağımsız konut birimi için en az bir otoparkın bodrum katlarda ayrılması zorunludur. Brüt alanı 100 M2’yi geçen konut birimleri için iki otopark alanı ayrılır. Bodrum katlarda tabii zemin altında kalması şartıyla planda verilen yollardan çekme mesafeleri haricinde yan ve arka bahçelerde komşu parsel sınırına kadar kapalı otopark yapılabilir. Uygulamalar onaylanacak mimari ruhsat projesine göre yapılacaktır. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması durumunda, imar uygulaması röperli krokiye göre yapılacaktır. İmar durumu düzenlemesi ile kadastral sınırlar ile ada kenarları arasındaki uyuşmazlıkları düzenlemeye İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilidir.

15- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca hazırlanan mikro bölgeleme çalışmalarında belirtilen hususlara uyulacaktır. İnşaat yapım aşamasında hazırlanacak olan ayrıntılı zemin etüt raporları onaylanmadan parsel bazında uygulamaya geçilemez. Uygulama aşamasında zemin etüdünde belirlenen hususlara uyulacaktır.

Fikirtepe 3. Etap Nazım İmar Planı 3. sayfası…

16- Planda belirtilen ulaşım akslarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) uygun görüşüne göre İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce uygulama yapılacaktır.

17- İSKİ Dere Koruma Bandında kalan alanlarda İSKİ Yönetmelik Hükümlerine göre uygulama yapılacaktır.

18- Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

19- 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında, planlama alanında yer alacak kentsel, sosyal, teknik, altyapı alanlarında ve yapılarda, Türk Standartları Enstitüsü’nün ilgili standartlarına uyulacaktır.

20- Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bu amaçla planlama bütününde düzenlenecek bisiklet yollarına ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bisiklet yolu kılavuzunda belirtilen hususlara uyulacaktır.

21- Yapılarda ve açık alanlarda etkin sıvı ve katı atık yönetimi vb. yöntemlerin proje geneline entegrasyonu sağlanacaktır.

22- Yapı gruplarına entegre edilmiş gri su arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ile yağmur hasadı, yağmur ve drenaj suyunun depolanarak çevre sulamasında kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

23- Sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

EMSAL

24- Emsal; planda konut ve ticaret+konut olarak belirlenen alanlarda, yapı adası içinde kalan parsel alanının veya tevhide konu parsellerin 29. Madde’de belirtilen ve yola terklerden önceki brüt parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır. Yapı adası içerisinde kalan ve kapanan yollar emsale dahil değildir.

25- Yapılarda otopark alanları, sığınak, yangın merdiveni, asansör boşluğu, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri şaft ve bacaları, yapı inşaat alanının %3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshim merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri, üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmamak kaydıyla açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, emsal hesabına dahil değildir. Bu alanların dışında kalan tüm alanlar emsal hesabına dahildir.

26- Planda konut, ticaret ve ticaret+konut olarak belirlenen alanlarda parsel alanı:

Büyüklüğü en az 600 m2 olan parsellerde
E=1.80

Büyüklüğü 601-1200 m2 arasında olan parsellerde
E=2.00

Büyüklüğü 1201-2500 m2 arasında olan parsellerde
E= 2.00
%20 ilave emsal

Büyüklüğü 2501-4000 m2 arasında olan parsellerde
E=2.00
%30 ilave emsal

Büyüklüğü 4001 m2 ve daha büyük olan parsellerde
E=2.00
%80 ilave emsal

Yapı adası oluşturan emsallerde
E=2.00
%100 ilave emsal uygulanır.

27- Planlama alanında; konut, ticaret+konut alanları ile donatı kullanımlarından bir veya birkaçının bulunabildiği yapı adalarında, donatı alanları dışında kalan parsellerin tevnit edilmesi halinde yapı adası oluşturan parsellere ilişkin hükümler uygulanır. Bu apı adalarında en az M2 büyüklüğü ve M2 kademelenmesi şartı aranmaz.

28- TAKS değeri HMAX:80 M kotlara, silüete ve plan kararlarına (fonksiyonlara) göre İstanbul Valiliği’nce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) uygun görülecek/onaylanacak mimari ruhsat projesinde belirlenir. Bu değer net parsel üzerinden hesaplanır. İmar durumunda çekme mesafeleri ve KAKS belirtilip TAKS gösterilmemiş ise TAKS 0.60’ı aşamaz.

29- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından 22.02.2011 tarihinde onaylanan (İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin E:2011/1171 ve K:2013/426 kararı ile iptal edilen) 1/1000 ölçekli UİP plan notlarının özel hükümler başlığındaki “Konut alanları ve Ticaret+Konut Alanları’na dair hükümler kapsamında sosyal ve teknik donatı alanı olarak terkin ve/veya tescil işlemini tamamlamış parsellerde; emsal hesabı 22.02.2011 tarihinden sonra yapılan terk/tescil işlemlerinden önceki brüt alan üzerinden hesaplanacaktır.

30- 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre imar uygulamalarını yapmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.

31- Planlama alanında Konut, Ticaret ve Ticaret+Konut alanlarında ilgilisinin talebi halinde ilgili kurumların uygun görüşleri alınmak koşuluyla dahil oldukları yapı adasının yapılaşma değerlerine göre özel, açık veya katlı otopark yapılabilir düzenlenen otoparkların cephe ve diğer ögelerinin kent estetiğine ve içinde bulunduğu bölgenin mimari özelliklerine uygun mimari çözümlemeler getirmeleri şartı aranacaktır.

Ticaret+Konut (T+K) Alanları

32- Bu alanlarda konut, iş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri (otel, apart otel, butik otel) ile rezidans yapıları ve sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültür tesisleri ile lokanta, restoran, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik kullanımlar, yönetim binaları, banka, finans kurumları gibi yapılar yapılabilir.

33- Ticaret+Konut alanında kalan parseller aynı yapı adasındaki konut alanında kalan parsellerle tevhid edilebilir. Tevhid sonucunda oluşan yeni parsellerde birden fazla bina yapılması durumunda sadece ticaret+konut fonksiyonu verilen yola cepheli ilk binalarda ticaret fonksiyonu yer alabilir. Ticaret kullanım oranı %20’nin altında olamaz.

34- 15 M ve daha geniş trafik yollarına ve kentsel tasarım projesine göre yol cephesinde, ayrılan park alanlarına cepheli binaların zemin katları ve yol veya bu park alanlarına mahreci olan bodrum katları veya bu katlara bağlantılı iskan edilebilen bodrum katlar ticaret olarak kullanılabilir. Üst katlarda konut fonksiyonunun yapılması durumunda konuta ait bina girişi ve merdivenleri ayrı ayrı düzenlenecektir.

Donatı Alanları

35- Plan sınırları içinde yer alan donatı alanları kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

36- Eğitim tesis alanlarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyacı doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve ortaokul alanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak koşulu ile yapılabilir veya birarada kullanılabilir.

37- Eğitim tesis alanları, sağlık tesisi alanı, sosyal ve kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanı, idari hizmet alanı, otopark alanı, spor tesis alanı, dini tesis alanı vb. donatı alanlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılaşmaya dair (Bina derinliği, bina yüksekliği vb.) hususlara uyulmak kaydıyla İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari avan projeye göre uygulama yapılacaktır.

38- Park alanlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde tanımlanan fonksiyonlar yer alabilir. Ancak, dere koruma bandında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanlarda ağaç tespit çalışması yapılacak ve bu tespite göre yapılacaktır. Korunmayan ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden görüş alınarak uygulama yapılacaktır.

Teknik Altyapı Alanları

39- Yeşil alanlar ve uygun genişlikteki kaldırım alanlarında İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce yeri ve ebatları belirlenmek şartıyla kamu ihtiyacını karşılamak üzere trafo ve regülatör yapılabilir.

40- Tüm yol ve altyapı bedelleri mülkiyet sahipleri veya yatırımcı/müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Bu altyapı masrafları harcamalara katılma payı İstanbul Valiliği’nce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) kat irtifakı projesi onaylanırken 1. taksidinin başlaması kaydıyla 6 eşit taksitle ve 2 yıl içerisinde ödemesinin tamamlanması koşulu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından tahsil edilecektir. Altyapı katılım bedelinin ödenmesi tamamlanmadan yapı kullanma izin belgesi düzenlenemez.

Yapı Yasağı Getirilen Alanlar

41- İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylanacak mimari ruhsat proje aşamasında Kurbağalıdere Islah Projesi’ne ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 22.10.2012 tarih ve 2012/2477 sayılı karar ile uygun bulunarak 14.05.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Kurbağalıdere Ana Koluna Ait Dere Islah Projesi Nazım İmar Planı Değişikliği” ve 1/1000 ölçekli Kurbağalıdere Ana Koluna Ait Dere Islahı Projesi Uygulama İmar Planı Değişikliği” dikkate alınarak uygulama yapılacaktır.

FİKİRTEPE 3. ETAP İMAR PLANLARININ BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

FİKİRTEPE 3. ETAP İMAR PLANLARININ BİRİNCİ BÖLÜMÜNÜ BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN!

Fikirtepe 2. Etap imar planı ne diyor? FOTOGALERİ

imarpanosu.com

Bunları da beğenebilirsin