Fikirtepe’deki üniversiteye yeni binalar! Planlar onaylandı!

Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi'ne yeni binalar geliyor... Fikirtepe Merdivenköy Mahallesi 1270 Ada 7 ve 12 Parsele ilişkin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı onaylandı, ilanen askıya çıktı... Detaylar şöyle...

Fikirtepe’de bulunan Medeniyet Üniversitesi’nin güney yerleşkesinin nazım ve uygulama imar planları onaylandı, ilanen askıya çıkarıldı. Detaylar şöyle…

Türkiye’nin imar ve kentsel dönüşüm platformu imarpanosu.com’un plan notlarından derlediği bilgilere göre; kentsel dönüşüm pilot bölgesi Fikirtepe’nin E-5 karayolu sınırında bulunan Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesine ait alanda E=1.50, Yençok: Zemin + 4 kat olmak koşuluyla yüksek öğretimin gerektirdiği eğitim, idari, sosyal tesis, spor tesisleri, kongre merkezi, kültürel tesisler, yurt, teknik altyapı vb. yapılabilecek.

Ayrıca yerleşkenin cami alanında camiye ait lojman, yurt ve kurs yapısı gibi müştemilatlar ile açık veya zemin altında kapalı otopark da yapılabilir. Bu alanda E=1.00 olarak belirlendi. Bölgede park, bisiklet yolu ve teknik altyapı alanı da kurulabilir.

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 Ada 7 ve 12 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 18.05.2021 tarihli ve 771964 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 ada 7 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin NİP-34004408 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34441688 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. Maddesi uyarınca 18.05.2021 tarihinde onaylandığını bildirdi.

Planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 01.06.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları

1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.

2. Planlama alanında konusu ve ilgisine göre mer’i kanun ve yönetmelikler ile İSKİ Yönetmeliği, İstanbul Otopark Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği geçerlidir.

3. İstanbul ili, mikro bölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planına esas 1/2000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritalar” eki ve raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılara esas projelerin yapılmasından önce parsel bazında zeminin sondaja dayalı jeoteknik araştırması yapılacak, zemin mekaniği ile ilgili gerekli önlemler alınacak ve yapılar zemin etüt sonuçlarına göre projelendirilecektir.

4. Alan kullanımlarına ilişkin yapılaşma kararları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenecektir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylanmadan uygulamaya geçilemez.

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları

Genel Hükümler

1.1. Plan onama sınırı; Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, 1270 Ada 7 ve 12 parseli içermekte olup, onama sınırı; yüksek öğretim alanı, cami alanı, park alanı, raylı toplu taşıma istasyonu ve teknik altyapı alanıdır.

1.2. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.

1.3. Bu plan kapsamında; Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, “Engelliler Hakkında Kanun” ve ilgili yönetmelikler, Otopark Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

1.4. Planlama alanı içerisinde yapılacak yapılarda fen, sağlık, güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

1.5. Planlama alanında yapılacak her türlü yapılaşmada 18.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” ile 14.07.2004 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” esaslarına uyulmalıdır.

1.6. İstanbul İli, mikro bölgeleme projeleri kapsamında yapılan imar planına esas 1/2.000 ölçekli “Yerleşime Uygunluk Haritalar” eki ve raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır. Yapılara esas projelerin yapılmasından önce parsel bazında zeminin sondaja dayalı jeoteknik araştırması yapılacak, zemin mekaniği ile ilgili gerekli önlemler alınacak ve yapılar zemin etüt sonuçlarına göre projelendirilecektir.

1.7. Mülkiyet ile plan arasındaki 2 metreye kadar olan uyuşmazlıklarda mülkiyet sınırı dikkate alınacaktır.

1.8. Plan onama sınırı içerisinden geçen polietilen doğalgaz hatlarının min. 1,50 m boru orta aksından (boru sağı ve solu ayrı ayrı olarak) yapı yaklaşım sınırı ile bina ve diğer altyapı inşaatı yapılabilir.

1.9. Plan onama sınırı içinde yapılacak proje, uygulama ve inşaat çalışmalarında planlama alanındaki İSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait her türlü mevcut ve öneri içmesuyu, atıksu, yağmur suyu tesisleri ve Kurbağalı Dere ile ilgili olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.

1.10. Dere işletme bandında hiçbir yapı yapılamaz. Bu alanda yapılacak her türlü uygulama için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınacaktır.

1.11. Planlama alanı taşkın önlemli yapılaşma alanında kalmakta olup yapılaşma alanı dahilinde yapılara su basman kotu belediyesince verilecektir.

1.12. Metro güzergahı ve istasyon alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan görüş alınmadan uygulama yapılamaz.

2. Özel Hükümler

2.1. Yükseköğretim (Üniversite) Alanı

Yükseköğretim (Üniversite) alanında, yükseköğretimin gerektirdiği eğitim, idari, sosyal tesis, spor tesisleri, kongre merkezi, kültürel tesisler, yurt, teknik altyapı vb. yapılar yapılabilir.

Avan projesine göre uygulama yapılacaktır.

E=1.50, Yençok: Zemin + 4 kat

2.2. Cami Alanı

Cami alanında, ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla cami ve cami mimarisi ile uyumlu olmak koşulu ile camiye ait; lojman, yurt ve kurs yapısı gibi müştemilatlar ile açık veya zemin altında kapalı otopark da yapılabilir. Bu alanda E=1.00 olup yapı ve minare yüksekliği avan projesinde belirlenecektir.

2.3. Park Alanı

Park alanında, halkın eğlenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme, gezinti alanları, bisiklet yolları vb. düzenlemeler yer alabilir.

2.4. Teknik Altyapı Alanı

Teknik altyapı alanında elektrik, doğalgaz, iletim hatları, içme ve kullanma suyu ile yer altı ve yer üstü her türlü arıtma, kanalizasyon, atık işleme tesisleri, trafo, her türlü enerji, ulaştırma, haberleşme gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışları yapılabilir.

E=1.00 Yençok: 6,50 metredir.

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 1270 Ada 7 ve 12 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nı bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayın!

imarpanosu.com