İSPARK reklam alanları kiralanıyor

İstanbul genelindeki otoparklarda bulunan reklam alanları ihaleyle kiralanacak. stanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otopark alanlarındaki reklam alanları 10 yıllığına kiralanıyor... İşte ihale detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. (İSPARK) tarafından işletilen açık ve kapalı otopark alanlarındaki 267 adet raket, 74 adet megalight (en az %10’u dijital) ve 375 adet billboard tipi reklam uygulamasının işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek.

İSPARK reklam ihalesi ne zaman?

İhale 6 Şubat 2019 tarihi saat 13.00’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Basın İlan Kurumu internet portalında yayınlanan ihale ilanı şöyle…

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otopark alanlarındaki reklam alanlarının işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 91
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından işletilen açık ve kapalı otopark alanlarındaki 267 adet raket, 74 adet megalight (en az %10’u dijital) ve 375 adet billboard tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi. (Adres bilgileri şartname ekli listede belirtilmiştir.)
3) İşletme Bedeli : 5.000.000.-TL+ KDV/YIL
4) Geçici Teminat : 150.000.-TL
5) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 04 Şubat 2019 Saat: 16:00
6) İhale Tarihi ve Saati : 06 Şubat 2019 Saat: 13:00 Son teklif verme tarih ve saati : 06 Şubat 2019 Saat: 13:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer: : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane – Fatih/İstanbul
8) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Reklam Yönetimi Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy – İstanbul
9) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
10) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 2.500.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 449 92 73 Fax: 0212 455 43 93
11) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
11.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
11.1.1. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
11.1.2. Yabancı İsteklilerin tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
11.1.3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (11.1.3.a.) ve (11.1.3.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
11.1.4. İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (11.1.4.a.) ve (11.1.4.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
11.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
11.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az dört alanda ihale ilan tarihinden önce en az üç yıl ve halen faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.
Bilgi teknolojileri veya yazılım hizmetleri.
İnternet teknolojileri, web yayın ve web yazılımı.
Telekomünikasyon, haberleşme teknolojileri ve hizmetleri.
Şifreli/şifresiz Yayınlar (gerçek zamanlı yayın sistemi kurulması ve işletilmesi).
Medya hizmetleri.
Reklam tanıtım hizmetleri.
Prodüksiyon hizmetleri.
Kent mobilyaları (reklam üniteleri) üretim veya montaj hizmetleri.
Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. Bu husus Ticaret/Sanayi/Esnaf Odalarından alınacak belgeler ile tevsik edilir.

İstekliler sermayelerinin en az 12.000.000.-TL (Oniki Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
İstekliler ihale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde toplam 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir yada vergi dairesi tasdikli belge sunacaktır (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb.) Ortak girişim olması halinde istenen şartları ortaklar birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan herhangi birinin de sağlaması yeterlidir.
d) İhale ilan tarihinden itibaren son 3 (Üç) yıl içerisinde yukarıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde veya birden fazlasında toplam 20.000.000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde herhangi bir ortağın istenen iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi /belgelerinin her halükarda asgari %80’ini sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
11.1.7 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Mesken Müdürlüğüne kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli konularında birikmiş borcu bulunmaması ve/veya bu konularda haklarında tahsil davası açılmamış olması gerekmekte olup, borcu ve tahsil davası olmadığına dair Gelirler Müdürlüğü’nden temin edilecek “Borcu Yoktur Belgesi”,
11.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.).
11.1.9. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir
11.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
11.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
11.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
11.2.3. Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah, nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.),
11.2.4. Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı).
11.2.5. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (11.2.5.a.) ve (11.2.5.b.)’deki esaslara göre temin edecekleri belge.
11.2.6. İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.).
Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (11.2.6.a.) ve (11.2.6.b.) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
11.2.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.).
11.2.8. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.). Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.
12) İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Reklam Yönetimi Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 04/02/2019 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
14) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (06 Şubat 2019) saat: 13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL ) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.