Milli Emlak’tan Antalya’da 3 milyon 398 bin TL’ye satılık arsa

Milli Emlak, Antalya Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi'nde bulunan bin 479 metrekare arsayı 3 milyon 398 bin TL'den satışa çıkardı. İhale detayları şöyle...

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü, Antalya İli Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 8779 ada 1 parseldeki 1.479 metrekare yüzölçümlü boş arsayı 3 milyon 398 bin TL tahmini bedelle satışa çıkardı. İhalenin geçici teminatı, 849 bin 500 TL olarak belirlendi.

Antalya Hurma Mahallesi satılık arsa ihalesi ne zaman?

Türkiye’nin İmar ve Kentsel Dönüşüm Platformu imarpanosu.com’un bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanından derlediği bilgiye göre; imar durumu, 1/1000’lik planda Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0,20 KAKS:0,80 “Konut Alanı ve Zorunlu Yol Boyu Ticaret Alanı” olan arsanın ihalesi 26 Şubat 2020 günü saat 11:00’de yapılacak.  İşte o ihale ilanı ve detaylar…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünden:

S. No: 1
İlçesi: Konyaaltı
Mahallesi: Hurma
Ada No: 8779 
Parsel No: 1
Yüzölçümü (m2): 1.479,00
Hazine Hissesi (m2): 1.359,00
Fiili Durumu: Boş
Cinsi: Arsa
İmar Durumu: 1/1000’lik planda Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0,20 KAKS:0,80 “Konut Alanı ve Zorunlu Yol Boyu Ticaret Alanı”
Tahmini Bedeli (TL): 3.398.000,00 
Geçici Teminatı (TL):  849.500,00
İhale Tarihi: 26.02.2020
İhale Saati: 11.00

1 – Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile

Defterdarlık Hizmet Binası 2. Katındaki Eğitim Salonunda, Eğitim Salonunun müsait olmaması durumunda Defterdarlık hizmet binasının 1. katındaki Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü Müdüriyet Makamında yapılacaktır.

2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

3 – İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’deki adreslerini, T.C. Kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer
mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin
haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur), ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
e) İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce vezneye ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ,
BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin
edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ
aslının, ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.

4 – Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

5 – Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
İHALE BİLGİLERİ : http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü 0 (242) 237 84 00 – Dahili 2416

1268/1-1

Arsanın imar durumu nasıl?

Antalya Konyaaltı Hurma Mahallesi’ndeki arsanın Konyaaltı Belediyesi’ndeki imar durumu şöyle:

Konyaaltı Belediyesi e-imar kayıtlarına arsanın durumu böyle…

imarpanosu.com