Ofisler konut oluyor! İmar değişikliği Resmi Gazete’de!

Ofisler konut olarak kullanılabilecek... Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişiklik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o yönetmelik...

Ofisler konut olarak değerlendirilebilecek… İstanbul’da 1.5 milyon ve ülke genelinde 4 milyon metrekare arz fazlası kiralanamayan veya satılamayan ofisler konut olarak kullanılabilecek. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan o değişiklik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ofisler konut oluyor! Yönetmelikte değişiklik

Murat Kurum müjdeledi: Konut ve kira fiyatlarını düşürmek için!

Ofisler konut olarak kullanılabilecek… Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik, bugün (18 Ağustos 2022, Perşembe) tarih ve 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte o değişiklik…

Ofislerin konut olarak kullanılması için yönetmeliğe eklenen ‘Geçici madde’de ‘Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı’ belirlendi. Madddede

“Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir” denildi.

İşte o yönetmelik

Ofisler konut olarak yerleşime açılabilecek! Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını” şeklinde, (ğğğ) bendinde yer alan “Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “iskan edilemez” ibaresinden sonra gelmek üzere “ trafo ve enerji odası yapılamaz” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “trafo,” ibaresinden sonra gelmek üzere “parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri,” ibaresi eklenmiş, aynı bende aşağıdaki alt bent ve (ç) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“5) 5000 m2 ve üzeri parklarda parkın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen, ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,”

“5) Alanın işlevini bozmayacak şekilde beton veya betonarme temel içermeyen spor aletleri ile ilgili Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun yürüyüş ve koşu parkuru,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Doğalgaz tesis edilecek binalarda bu tesisatın; tüm bağımsız bölümler için bağımsız bölüm girişine konulabilecek doğalgaz sayacına kadar ilgili mevzuat hükümleri ve ilgili standartlara göre projelendirilerek yapılması zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “uygulamaları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili dağıtım şirketinden gerekli izinler alınmak şartıyla katı ve sıvı yakıtlı sistemlerden doğalgaz yakıtlı sistemlere dönüşüm uygulamaları ve bağımsız bölümlere tesis edilecek doğalgaz tesisatı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ticaret + Konut kullanımlı yapılaşmış parsellerde kullanım oranı

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Uygulama İmar Planlarında “Ticaret + Konut” olarak belirlenmiş alanlarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ofis/büro amaçlı yapı ruhsatı düzenlenerek yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni düzenlenmiş olan yapılarda, 1/7/2023 tarihine kadar sonuçlanmak kaydı ile konut kullanım oranı %80’i geçmeyecek şekilde kullanım amacı değişikliğine yönelik tadilat ruhsatı düzenlenebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanı” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

imarpanosu.com