Rezerv Yapı Alanı nedir?

Rezerv Yapı Alanı nedir? Rezerv Yapı Alanı ne demektir? Rezerv Yapı Alanı deyince ne anlamalıyız? İşte Rezerv Yapı Alanı nedir sorusunun cevabı...

Rezerv Yapı Alanı nedir? Rezerv Yapı Alanı ne demektir? Rezerv Yapı Alanı ne anlama gelir? İşte Rezerv Yapı Alanı nedir sorusunun cevabı…

Rezerv Yapı Alanı nedir?

Kanuna göre rezerv yapı alanı, “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanları,” olarak tanımlanmıştır.

Rezerv Yapı Alanı için 6306 sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde ilgili madde ne diyor?

2) Rezerv yapı alanı:

a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.

b) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.

c) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunulabilir. (Danıştay Altıncı Dairesinin 25/12/2019 tarihli ve E.:2019/20428; K.:2019/15288 sayılı kararı ile iptal ibare; Danıştay İDDK’nın 23/9/2021 tarihli E.:2020/2135, K.:2021/1583 sayılı Onama kararı ile mezkûr karar kesinleşmiştir.) gerekir.

(3) (Mülga:RG-21/6/2019-30808)

(4) (Ek:RG-2/7/2013-28695) Rezerv yapı alanlarda, Kanunun amacı çerçevesinde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek ve Kanunda öngörülen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere;

a) Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği rezerv konut ve işyerleri,

b) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulama,

c) (Ek:RG-6/1/2023-32065) Yerleşim yerlerinin ihtiyacı olan sosyal, teknik ve kültürel altyapı ve üstyapı tesisleri ile çevre düzenlemeleri,

yapılabilir ve bu alanlar yeni yerleşim alanı olarak kullanılabilir.

Yeni Fikirtepe imar planlarıyla ilan edildi: Rezerv Yapı Alanı!

Bunları da beğenebilirsin