Üsküdar Belediyesi, Suadiye’de arsa satıyor! 14 milyon TL’ye!

Üsküdar Belediyesi, Kadıköy Suadiye'de bulunan arsasını 14 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. İhale detayları şöyle...

Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul’un Kadıköy İlçesi Suadiye Mahallesi’nde yer alan ticaret+konut+yol alanı imarlı arsasını 14 milyon bin 960 TL muhammen bedelle ihale yoluyla satışa çıkardı. İhalenin geçici teminat bedeli 421 bin TL olarak belirlendi.

Üsküdar Belediyesi’nin Suadiye arsasının büyüklüğü ne kadar?

Üsküdar Belediyesi’nin satışa çıkardığı Suadiye 333 ada 6 parsel üzerindeki arsası 316,50 metrekare büyüklüğe sahip.

Üsküdar Belediyesi, Suadiye’deki arsasını satıyor…

Üsküdar Belediyesi Suadiye arsası nerede?

Suadiye arsasının kuş bakışı görünümü böyle…

Üsküdar Belediyesi Suadiye arsa ihalesi ne zaman?

Üsküdar Belediyesi Suadiye arsa satış ihalesi, 05 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 10:30’da Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacak. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı şöyle…

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı’ndan

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazın,
2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile
satışı yapılacaktır.

Üsküdar Belediyesi Suadiye arsa ihalesi detayları şöyle…

2-İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 05.08.2021 tarihinde Perşembe günü saat
10:30’da Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.
3-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden
görülebilir ve 100,00-TL (yüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr
adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları
taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini
yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgâh Belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana
sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen
noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

5-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer
giderleri ödemek alıcıya aittir.

6-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede
belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak
04.08.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak
Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla
veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon
(TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

7-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.

Üsküdar Belediyesi iletişim

uskudar.bel.tr

imarpanosu.com